Samenvatting van de regels van de vasten (deel 2)

56028

7) De Soennah’s van de vasten zijn zes:

a. Het uitstellen van Suhoer[1] tot het laatste gedeelte van de nacht, (men mag dus eten, drinken en gemeenschap hebben) zolang men niet vreest dat de ochtendschemering is aangebroken[2].

b. Het vervroegen van het verbreken van de vasten wanneer het vaststaat dat de zon is ondergegaan.

c. Het vermeerderen van goede daden en voornamelijk het op tijd en gemeenschappelijk (in de moskee) verrichten van de vijf gebeden, het geven van zakaat aan mensen die daar aanspraak op maken en het veelvuldig verrichten van de vrijwillige gebeden, liefdadigheid (aalmoezen), reciteren van de Koran, gedenken van Allah, (verrichten van) smeekbeden en het vragen van Allah om vergiffenis.

d. Het zeggen van “ik ben aan het vasten” (innie saa’im) als iemand jou uitscheldt, het niet terugschelden van iemand die jou uitscheldt en het reageren met een goede behandeling, opdat men de beloning verkrijgt en aan de zonde ontkomt.

e. Het verrichten van (een) smeekbede(n)[3] naar eigen wens bij het verbreken van de vasten (na zonsondergang); je kunt o.a. de volgende smeekbede verrichten:

>> Allaahoemma laka somtu wacalaa rizqika aftartu, fataqabbal minnie <<

Vertaling: O Allah, ik heb voor U gevast, en ik heb met Uw proviand mijn vasten verbroken, accepteert dan van mij, voorwaar, U bent de Alhorende de Alwetende.

f. Het is soennah om zijn vasten (na zonsondergang eerst) met rotab[4] te verbreken, als men geen rotab heeft dan met (normale) dadels en als men weer geen dadels heeft dan met water.

8) De regels voor mensen die vrijgesteld zijn van de vasten:

Het is toegestaan voor vier soorten mensen om niet te vasten tijdens de maand Ramadan.

a. Een zieke die schade ondergaat door de vasten en een reiziger die het gebed verkort mag verrichten kunnen beter niet vasten, ze moeten wel later de niet gevaste dagen inhalen, maar als ze toch vasten dan is hun vasten wel geldig.

b. Een ongestelde vrouw (haa’idh) en een nufasaa’ [5] mogen niet vasten en als ze vasten dan is hun vasten niet geldig.

c. Een zwangere vrouw en een vrouw die borstvoeding geeft (hoeven niet te vasten); als ze zich zorgen maken over (de gezondheid van) hun kind, mogen zij de vasten verbreken, ze moeten later inhalen en voor iedere dag dat ze niet hebben gevast een miskin voeden (hierover bestaat meningsverschil. De meest correcte mening is dat het inhalen voldoende is); als ze toch vasten is hun vasten wel geldig; als ze zich zorgen maken over hun (gezondheid), mogen ze de vasten verbreken en ze hoeven later alleen maar de niet gevaste dagen in te halen.

d. Een persoon die niet in staat is om te vasten wegens zijn oude leeftijd of wegens een ziekte waar er geen hoop meer voor is dat het geneest, mag de vasten verbreken en moet over iedere dag dat hij/zij niet gevast heeft een miskien voeden met een (hoeveelheid van) een mudd [6] tarwe of een half-saac [7] van iets anders.

9) Zaken die de vasten bederven (ongeldig maken):

a. Gemeenschap hebben in het geslachtsorgaan overdag in de maand Ramadan is haraam; diegene die dat doet (gemeenschap hebben) moet de grote kaffaarah[8] verrichten, d.i. het verlossen van een slaaf, als men geen slaaf kan vinden moet men twee maanden aaneengesloten vasten en als men daar niet in staat toe is moet men zestig masakien[9] voeden

b. Het met opzet eten of drinken; als men dat per vergissing doet wordt de vasten niet bedorven.

c. Het gebruiken van voedingsinjecties of bloedtransfusie wegens bloedverlies bij voorbeeld; over het gebruik van injecties die niet voedend zijn bestaat er meningsverschil tussen de islamgeleerden, maar om aan het meningsverschil te ontsnappen kan men deze injecties liever niet gebruiken en ze uitstellen tot de etenstijd (na zonsondergang), tenzij men daartoe genoodzaakt is.

d. Zaadlozing[10] uit vrije wil als men wakker is hetzij door masturbatie[11], of door vrijen of door kussen en dergelijke; natte dromen verbreken de vasten niet.

e. De afscheiding van menstruatiebloed of van het bloed na de bevalling; eenmaal ziet de vrouw een van dit soort bloed wordt haar vasten bedorven.

f. Het met opzet overgeven (braken): het weer door de mond teruggeven van spijs of drank die zich in de maag bevindt; als dat onwillens gebeurt wordt de vasten daarmee niet bedorven.

g. Afvalligheid uit de Islam moge Allah ons en (alle) moslims daartegen behoeden (bederft de vasten).

[1]) Suhoer is het eten vlak voor het begin van de vastentijd bij de ochtendschemering.

[2] ) Men is gewend in veel islamitische landen om één kwartier of twintig minuten voor alfadjr te beginnen met de vasten, deze gewoonte is overgewaaid naar de moslimgemeenschap in de Europese landen. Veel mensen denken dat dit een soennah is. Dit is juist tegen de soennah van onze Profeet r.

[3] ) Men hoeft hier niet per se (een) specifieke smeekbede(n) die verhaald is/zijn van de Profeet te verrichten, maar men kan iedere willekeurige smeekbede verrichten.

[4] ) Rotab: een soort dadels dat zacht is.

[5] ) Nufasaa’ is een vrouw die nog niet rein is geworden na de bevalling of over wier bevalling nog geen veertig dagen zijn verstreken.

[6] ) Mudd is een soort (droge) maatkan die gelijk is aan de inhoud van ‘twee palmgroottes’ (als men de zijkant van zijn handen tegen elkaar houdt met de palmen om hoog en de vingers aaneengesloten en om hoog gebogen).

[7] ) Saac is een soort (droge) maatkan die gelijk is aan vier ‘mudd’.

[8] ) Kaffarah: is een soort compensatie voor bepaalde zondes of overtredingen.

[9] ) Masaakien: meervoud van miskien, zie miskien hierboven.

[10] ) Met zaadlozing wordt niet het voorvocht bedoeld.

[11] ) Let op: dit wil niet zeggen dat zelfbevrediging toegestaan is in de islam.

Vorige / Volgende