Verwelkom de Ramadan

18106

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. En vrede en zegeningen zij met de meest edele Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

Dit is een artikel dat gericht is aan elke moslim die de maand Ramadan in staat van gezondheid en welzijn meemaakt, zodat hij deze maand volledig kan besteden aan het gehoorzamen van Allah. Wij hebben in dit artikel geprobeerd een aantal geloofszaken te belichten die in deze edele maand ambitie en enthousiasme zullen aanwakkeren bij de moslim om zijn Heer te aanbidden.
Hoe dient Ramadan verwelkomd te worden?
 
Deze edele maand dient met goede manieren verwelkomd te worden. Het is voor de moslim niet gewenst om deze profijtvolle tijd aan zich voorbij te laten gaan. Hij dient juist tot de eersten te behoren die wedijveren in de aanbidding van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 “…En laten de wedijveraars hierom dan wedijveren.”
(Soerat al-Moetaffifien: 26)
Dus beste moslim, wees waakzaam en benut Ramadan optimaal door de volgende zaken in acht te nemen:
 1. Vraag Allah om jou de maand Ramadan door te laten brengen in een staat van gezondheid en welzijn.
 
Roep Allah aan en vraag Hem jou in staat te stellen om de maand Ramadan in gezondheid en welzijn door te mogen brengen. Dit zodat jij Allah met volle overgave kan aanbidden middels het vasten, het gebed en het gedenken van Allah. Zo plachten de vrome voorgangers hun Heer aan te roepen om hen in staat te stellen de maand Ramadan mee te maken. Als Ramadan tot haar einde kwam, vroegen zij Allah nadien hun verrichtte daden van aanbidding te accepteren.
Bij het zien van de nieuwe maan van de maand Ramadan, kan men in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) het volgende zeggen: “Allahoemma ahhilhoe calainaa bil Yoemni wal Imaan was Salaamati wal Islaam. Rabbi wa RabboekAllah.”
De vertaling hiervan is: “O Allah, laat het verschijnen van de nieuwe maan voor ons gepaard gaan met geluk, geloof, vrede en Islam. Mijn Heer en jouw Heer is Allah.”
 (Goed verklaard door al-Albaani)
 1. Wees Allah dankbaar dat je Ramadan mag meemaken.
Imam an-Nawawi heeft in het hoofdstuk ‘al-Adhkaar’ (de gedenkingen) vermeld: “Weet dat het aanbevolen is dat wanneer bij iemand zich een zichtbare gunst voordoet of een zichtbaar kwaad verdwijnt, hij uit dank aan Allah zich ter aarde werpt of Hem prijst met datgene wat gepast is.”
Dat Allah de mens leidt naar gehoorzaamheid en aanbidding, behoort tot de grootste gunsten die Hij Zijn dienaren kan schenken. Het feit dat de moslim de maand Ramadan in een staat van goede gezondheid door mag brengen, is eveneens een grote gunst op zich die dankbaarheid aan Allah verdient.
 1. Het vertonen van vreugde en blijdschap.
Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen verblijdde met de komst van de maand Ramadan door te zeggen: “Ramadan is tot jullie gekomen, een gezegende maand. Allah heeft het voor jullie verplicht gesteld om (gedurende deze maand) te vasten. Tijdens (deze maand) zijn de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn vastgeketend. Erin (in de maand Ramadan) is één nacht die beter is dan duizend maanden en wie van de goedheid ervan wordt ontnomen, wordt waarlijk (van iets groots) ontnomen.”
 (an-Nasaa’ i)
De vrome voorgangers, waaronder de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), plachten veel aandacht te besteden aan de maand Ramadan en verheugd te zijn met de komst ervan. De bekendmaking van de komst van Ramadan is een moment dat gekenmerkt wordt door vreugde, het goede en het neerdalen van  Barmhartigheid van Allah op de moslims.
 1. Het goed indelen van de tijd in Ramadan.
Jammer genoeg plannen veel mensen tijdens de Ramadan uiteenlopende zaken slechts ten behoeve van het wereldse leven. Alleen een enkeling denkt hierbij aan het Hiernamaals. Dit is het gevolg van het gebrek aan besef over de taak van een gelovige in dit wereldse leven. Daarnaast zijn velen onachtzaam over de kansen die hen geboden worden in deze maand om tot zelfreiniging en bezinning over te gaan.
Tot het plannen van zaken voor het Hiernamaals behoort dat men de Ramadan besteedt in gehoorzaamheid en aanbidding van Allah. Zo kan iedere moslim bijvoorbeeld voor zichzelf een praktisch schema maken om de dagen en nachten van Ramadan met gehoorzaamheid aan Allah te vullen. Dit artikel kan dan ook als uitgangspunt hiervoor dienen.
 1. Het hebben van oprechte voornemens om de maand Ramadan optimaal te benutten en te vullen met goede daden.
 
Wie oprecht is tegenover Allah, Allah zal oprecht zijn tegenover hem door hem te steunen in de gehoorzaamheid, en de wegen naar het goede voor hem te vergemakkelijken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn.” 
 (Soerat Mohammed: 21)
 1. Kennis en begrip hebben van de voorschriften betreffende Ramadan.
 
De gelovige dient Allah op basis van kennis te aanbidden. Er bestaat geen excuus voor onwetendheid als het gaat om de verplichtingen die Allah aan zijn dienaren heeft opgelegd. Een van deze verplichtingen is het vasten van de maand Ramadan. Er rust een taak op de moslim om kennis op te doen over zaken en voorschriften betreffende het vasten van de maand Ramadan. Dit dient te gebeuren vóór de komst ervan zodat het vasten geldig is en geaccepteerd zal worden door Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.”
 (Soerat al-Anbiyaa’ : 7)
 1. Het tonen van berouw en het verlaten van zonden.
 
Wij dienen Ramadan te ontvangen door oprechte voornemens te hebben om zonden en misstappen te verlaten, oprecht berouw te tonen, op te houden met zondigen en hier nooit meer naar terug te keren. De maand Ramadan is namelijk de maand van berouw. Wie in deze maand geen berouw toont, zal dat waarschijnlijk nooit doen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Opdat jullie zullen welslagen.”
(Soerat an-Noer: 31)
 1. Kennis opdoen van de deugden van Ramadan.
 
Wij kunnen ons mentaal voorbereiden door boeken en artikelen te lezen en lessen en lezingen te beluisteren die de deugden en voorschriften van het vasten verduidelijken. De Profeet (vrede zij met hem) verblijdde zijn metgezellen op de laatste dag van de maand Shacbaan met de komst van de maand Ramadan toen hij zei: “Ramadan is tot jullie gekomen…”
 1. Het zich op de beste manier voorbereiden op dacwah. (Islamitische predikatie)
Dit kan door middel van het houden van een toespraak in de moskee. Ook kunnen er boekjes, folders (met betrekking tot de maand Ramadan) en cadeaus worden uitgedeeld aan de moskeegangers, maar ook aan de buurtbewoners. Zo kun je ook cd’ s en boekjes in een envelop stoppen en deze als cadeau weggeven. Tot slot dien je de armen en de behoeftigen te gedenken en hen liefdadigheid te geven.
 1. We ontvangen Ramadan en beginnen met een schone lei, door: 
 • Terug te keren tot Allah, de Verhevene en oprecht berouw te tonen.
 • De Profeet (vrede zij met hem) te gehoorzamen in zijn geboden en verboden.
 • Het goede te betrachten en de banden te onderhouden met de ouders, naasten, verwanten, echtgenoten en de kinderen.
 • Goed om te gaan met de mensen in de samenleving waarin jij je bevindt, zodat jij tot de vromen en de behulpzamen behoort. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder mensen zijn degenen die zich het meest dienstbaar opstellen tegenover anderen.”
(Goed verklaard door al-Albaani)
Op dezelfde wijze als een dorstig stuk grond de regen ontvangt, een zieke de dokter ontvangt en een persoon zijn dierbare ontvangt na langdurige afwezigheid, zo dient de moslim de maand Ramadan te verwelkomen.
Team al-Yaqeen