Welkom! O maand van Barmhartigheid!

11441

Het is een eregast die ons tegemoet komt met veel barmhartigheid. Het is de maand van de Koran, de maand van het nachtgebed, de maand van vrijgevigheid, de maand waarin vele zielen van het vuur worden gered, de maand waarin de deuren van het Paradijs worden geopend en de deuren van de hel worden gesloten en de maand die een nacht bevat die waardevoller is dan duizend maanden. Je raadt het al, het gaat om de maand Ramadan! Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht gesteld, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie vrezen.”

(Soerat al-Baqarah: 183)

Wanneer wij het verwelkomen van de Ramadan en de tijdsbesteding daarin nader bekijken, dan vallen de mensen in twee categorieën uiteen:

Onder de eerste groep vallen de mensen die zich niet bekommeren om de komst van deze maand en zij beschouwen deze maand als een jaarlijks terugkerend evenement waarin zij verschillende soorten voedsel nuttigen en hun tijd vullen met zaken die geen profijt opleveren.

Onder de tweede groep vallen de mensen die door Allah zijn begunstigd doordat zij zich bewust zijn van het belang van deze maand. Zij wachten vol verlangen en blijdschap op deze heilige maand en beschouwen het als een ultieme kans om van hun zonden af te komen. Zij zijn degenen die zich de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem) beseffen: “Er komt jullie een heilige maand tegemoet, waarin Allah het vasten verplicht heeft gesteld, waarin de deuren van de hemel opengaan en de deuren van de hel dichtgaan en waarin de shayaatien worden vastgeketend. In deze maand bevindt zich een nacht die beter is dan duizend nachten. Hij die de beloning van deze nacht misloopt heeft veel goeds misgelopen.”

(an-Nasaa’ie en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaani)

Deze groep mensen realiseert zich de waarde en de vruchten van deze maand en is vastbesloten om hun tijd efficiënt te benutten, opdat zij op de Dag des Oordeels niet zullen roepen (interpretatie van de betekenis):

“O wee mijzelf, had ik mijn leven maar (goede daden) voorgeschoten.”

(Soerat al-Fadjr: 24)

 En (interpretatie van de betekenis):

“O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede daden verrichten voor wat ik nagelaten heb.”

(Soerat al-Moe’minoen: 99-100)

Beste broeder en zuster! Wil jij tot de winnaars van de maand Ramadan behoren??! Neem dan de volgende zaken in ogenschouw:

  1. Berouw en toenadering

Men dient te allen tijde berouw te tonen voor zijn zonden. De maand Ramadan is de maand van berouw en toenadering. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En keert jullie allen berouwvol tot Allah.”

(Soerat an-Noer: 31)

  1. Zuivere intentie

Beste broeder en zuster! We kunnen je al bij voorbaat meegeven dat wanneer jouw daden niet gebaseerd zijn op een juiste intentie, jij geen moeite meer hoeft te doen! Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Wie hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet een deelgenoot toekennen.”

(Soerat al-Kahf: 110)

In een overlevering die de Profeet (vrede zij met hem) verhaalt op de autoriteit van zijn Heer zegt Allah: “Ik ben Verheven boven alle soorten polytheïsme. Wie een daad verricht waarmee hij iemand of iets anders naast mij beoogt, ik zal hem aan zijn polytheïsme overlaten.”

(Moeslim)

Het vasten is een uitstekende gelegenheid om de intentie te zuiveren. Immers, slechts Allah is op de hoogte van degene die vast. Allah zegt ook in een Hadith Qudsi: “Alle daden van aanbidding zijn voor de zoon van Adam. Een goede daad wordt tien tot zevenhonderd keer beloond, behalve het vasten. Deze behoort aan mij en Ik zal hiervoor belonen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

  1. Het volgen van de Soennah

Een daad wordt slechts geaccepteerd wanneer deze met de juiste intentie wordt verricht en het conform de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) geschiedt. Allah, de Verhevene, heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Wie hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten…”

(Soerat al-Kahf: 110)

Dit verwijzend naar het volgen van de Soennah. En (interpretatie van de betekenis):

“…en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet een deelgenoot toekennen.”

(Soerat al-Kahf: 110)

Dit verwijzend naar de zuivere intentie.

  1. Geduld

Men dient deze maand te verwelkomen met veel geduld. Men moet immers gedurende deze maand een aantal zaken laten, die normaal gesproken tot zijn alledaagse handelingen behoren. Hierbij kun je denken aan eten, drinken en geslachtsgemeenschap.

Geduld is een van de moeilijkste zaken voor de mens en Allah prijst de geduldigen in de Koran, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven.”

(Soerat az-Zoemar: 10)

  1. Het waken over tijd en het goed benutten ervan

 Tijd is waardevol en ieder uur dat verstrijkt komt nooit meer terug! Men dient goed over zijn tijd te waken en deze goed te benutten.

Tot de verplichte en aanbevolen daden van aanbidding behoren:

–       Het vasten overdag.

–       Nachtgebed.

–       Het reciteren van de Koran.

–       Eten verzorgen voor degenen die hebben gevast.

–       Vrijgevigheid.

–       Verrichten van de ʿOemrah

–       Iʿtikaaf (het overnachten in de moskee gedurende de laatste tien dagen van Ramadan)

–       Werken naar de nacht van al-Qadr en bidden gedurende deze nacht.

  1. Het perfectioneren van de daden

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wij zullen de beloning van wie een goed werk verricht niet verloren doen gaan.”

(Soerat al-Kahf: 30)

En (interpretatie van de betekenis): 

“Allah zal de beloning van de weldoeners niet verloren doen gaan.”

(Soerat Hoed: 115)

  1. Vergeving en goed gedrag

 Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het vasten is een bescherming, laat hem niet schelden, en laat hem geen daad van onwetendheid verrichten…”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

  1. Jezelf ter verantwoording roepen

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven! Vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft voorbereid voor de Volgende Dag.”

(Soerat al-Hashr: 18)

We vragen Allah, de Verhevene, om ons de kracht te geven om deze maand optimaal te benutten. Hij is de Enige Die daartoe in staat is en vrede zij met onze welgeliefde Boodschapper (vrede zij met hem).

Team al-Yaqeen