Een tegenreactie op de Parijse terreurdaden

12488

De Islam is gekomen om barmhartigheid te brengen voor de werelden. Allah zegt:

En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gestuurd als genade voor de werelden.

(Soerat al-Anbiyaa’: 107)

Ook heeft onze Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Ik ben een Profeet van genade.”

(Moeslim)

Hij heeft de wereld geleerd wat liefde, mededogen, vrede en tolerantie betekent. Zijn boodschap wat dit betreft was niet alleen gericht tot de moslims, maar ook tot de niet-moslims. En daarom verbaast het ons dat een geloof dat dit soort begrippen hoog in het vaandel heeft staan, vandaag wordt beticht van terrorisme, haat en vijandigheid.

We willen tegen de wereld, en Nederland in het bijzonder, zeggen dat niemand bang hoeft te zijn voor de Islam. De Islam is het geloof dat de mensheid nader tot haar Heer en tot elkaar brengt.

Dat er een aantal moslims is dat de fout ingaat, betekent nog niet dat het geloof zelf hiervoor verantwoordelijk gehouden moet worden. Zoals dit ook geldt voor alle andere religies. De daad van een enkeling mag nooit geprojecteerd worden op de hele gemeenschap. Eenieder draagt zijn eigen last.

Eén van de belangrijkste doelen van de Islam is juist het eren van de mensheid en het waarborgen van eenieders geluk. De Islam wil iedereen bevrijden van iedere vorm van onrecht, en een veilig onderkomen bieden. Vandaar dat de Islam het doden van één ziel gelijk heeft gesteld aan het doden van alle mensen en het geven van leven aan één ziel gelijk heeft gesteld aan het geven van leven aan alle mensen. Hoe kan dan een geloof dat zoveel waarde hecht aan het menselijk leven vandaag geassocieerd worden met de meest verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid?

Wie zich verdiept in de bronnen van de Islam, namelijk de Koran en de overleveringen van de Profeet, zal snel tot de conclusie komen dat wat vandaag de dag in naam van het geloof gebeurt niets te maken heeft met het geloof zelf. De mensen die dit soort terreurdaden plegen, zijn veelal onbekend met de teksten van de Koran en met de levenswijze van onze Profeet. Daarom berust de plicht op alle imams, moskeeën en Islamitische organisaties om zich de komende jaren nog sterker te maken voor het onderricht en de opvoeding van de komende generaties. Ze moeten leren waar de Islam voor staat en ze moeten leren dit ook in de praktijk te brengen. Ze moeten leren dat er binnen de Islam geen plek is voor het zaaien van moord en verderf. Ze moeten leren dat als ze het niet eens zijn met iemand over een bepaald standpunt, dat zij op een goede wijze de tegenpartij van hun gelijk moeten proberen te overtuigen. Lukt het niet, dan moeten ze de discussie laten voor wat het is. Want Allah zegt zelfs tegen Zijn Profeet dat hij (de Profeet) niet in staat is om iedereen van de Islam te overtuigen.

Ook willen wij tegen de moslims die in Nederland leven en een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse gemeenschap zijn geworden, zeggen dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben om de tolerantie en de schoonheid van hun geloof aan anderen te tonen. Jullie zijn namelijk de ambassadeurs van de Islam. Het is belangrijk dat jullie je van jullie beste kant laten zien en mensen het gevoel geven dat zij niets te vrezen hebben van de kant van de Islam.

Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk om in dit schrijven een verwijzing te maken naar cartoonisten, columnisten, opinie- en programmamakers en politici die de Profeet van de moslims bespotten en beledigen. Ook dit soort zaken verwerpen wij ten stelligste en vinden wij niet getuigen van respect jegens andermans geloof. Dit geldt niet alleen maar voor onze Profeet, maar ook voor alle andere Profeten zoals Mozes, Jezus en Noach. Deze Profeten hebben allemaal hun best gedaan om de mensen de allermooiste eigenschappen mee te geven en hen te bevrijden van alle slechte eigenschappen. Hun invloed op de mensheid is zo groot dat zij te allen tijde geëerd moeten worden en niet belachelijk moeten worden gemaakt.

Maar na dit te hebben gezegd, willen wij de moslims duidelijk maken dat wanneer wij met iemand over iets van mening verschillen, dat wij dan als verstandige mensen kiezen voor de weg van dialoog en discussie. Niet de weg van het doden, geweld, haat zaaien en bloedvergieten. Want geweld lokt alleen geweld uit en schiet zijn doel voorbij. De ervaring leert juist dat door dit soort terreurdaden ons geloof nog meer in het geding komt, moslims het nog zwaarder krijgen en de beledigingen aan het adres van onze Profeet niet ophouden en juist erger worden. Ook vormen dit soort daden een voedingsbodem voor extreemrechtse politici om zich meer als ‘redders van het volk’ te profileren en hun haatzaaiende, islamofobe gedachten makkelijker aan de man te brengen.

Tot slot vinden wij het belangrijk om te vermelden dat wij allemaal voor een grote uitdaging staan. Moslims, maar ook niet-moslims. Er bevinden zich onder ons altijd mensen die naïef en ontvankelijk zijn voor dit soort extreme gedachten. En ook zijn er velen die hiermee sympathiseren. Het uitsluiten van dit soort mensen of roepen dat ze kunnen ‘oprotten’, draagt niet bij aan het oplossen van dit probleem. Deze mensen zijn een wezenlijk onderdeel van onze samenleving en leven ook onder ons. Je zal ze niet moeten afstoten, maar juist moeten terugwinnen. En dat doe je door je voor hen open te stellen en de discussie met ze aan te gaan.

We hebben de laatste dagen heel wat demonstraties zien langskomen en speeches zien gehouden worden. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het echte werk begint nu pas. We zouden allemaal de handen ineen moeten slaan en gezamenlijk gaan werken aan een structurele oplossing. Hoe kunnen wij een halt toeroepen aan dit soort extremisme? En wat drijft mensen om dit soort verschrikkelijke daden te plegen? Dit is ook waar wij als stichting de laatste jaren druk mee bezig zijn d.m.v. bijv. conferenties, lezingen, preken, jongerenavonden en één-op-één gesprekken. We staan open voor iedereen die in gesprek wilt treden omdat hij met bepaalde twijfels of vragen rondloopt. En tegen al onze moslimjongeren die enig begrip kunnen opbrengen voor dit soort terreurdaden of zelf misschien over zoiets nadenken zeggen: “Kom alsjeblieft langs en praat met ons hierover.” Het ergste wat een persoon kan overkomen, is dat hij iets doet waarvan hij denkt dat hij goed bezig is, om in het Hiernamaals erachter te komen dat hij er volledig naast zat.

Bestuur stichting as-Soennah en
Sheikh dr. Rachid Nafi
10 januari 2015