Een volk dat zijn Heer is kwijtgeraakt

5811

Soms vraagt een persoon zich af waarom onze vrome voorgangers heel hard waren in het verwerpen van de Bidac (religieuze innovaties) en het aanpakken van de Moebtadicah (innoveerders). Maar zodra je geconfronteerd wordt met één van de uitspraken van zo’n afgedwaalde en verblinde groepering, zoals al-Ashaacirah, begrijp je pas waarom.

Terwijl een klein kind vanuit zijn natuurlijke aanleg jou kan vertellen dat Allah, de Verhevene, Zich boven ons bevindt, is een Ashcarie daarentegen niet in staat antwoord hierop te geven. Terwijl jouw oma en mijn oma haar hoofd naar boven richt als zij Allah iets wil vragen, kijkt een Ashcarie verward om zich heen, niet wetende waar ie moet kijken.

En als je bij een Ashcarie aandringt om antwoord te geven op de vraag waar Allah is, dan komt ie met een antwoord die zijn gevoel van verwarring compleet blootlegt. Hij zegt dan tegen jou dat zijn God niet boven is, niet onder, niet vóór, niet achter, niet rechts, niet links, niet binnen en niet buiten. Maar waar is Hij dan? Hoe kun je in Godsnaam een God aanbidden waarvan je niet eens weet waar Hij is?

Toen Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah in zijn tijd met een aantal van hen de discussie aanging, konden een aantal van de toehoorders het uiteindelijk niet laten om hun afschuw te uiten voor deze verdorven overtuiging van de Ashaacirah en zij riepen: "Jullie zijn een volk dat zijn Heer is kwijtgeraakt!"

In Sahieh Moeslim vinden wij een overlevering waarin een eenvoudige slavin door de Profeet (vrede zij met hem) deze vraag wordt gesteld, namelijk waar is Allah? Zij antwoordde stellig en zonder aarzeling: "Allah is boven." De Profeet bevestigde vervolgens haar antwoord en gaf haar haar vrijheid. Een eenvoudige slavin in de tijd van de Profeet wist waar Allah te vinden is, terwijl een hedendaagse Ashcarie die zichzelf een intellectueel noemt zijn leven moet slijten zonder enig besef waar Allah is!

Hoe krankzinnig dit ook mag klinken, deze mensen bestaan echt! En ze proberen ook nog eens de wereld wijs te maken dat zij gelijk hebben en dat iedereen die zegt dat Allah boven is antropomorfistische trekjes vertoont, oftewel hij kent Allah een menselijke gedaante toe. Dit zeggen zij, omdat in hun hoofd een ziekte zit die hun belemmert om de Eigenschappen van Allah los te zien van de eigenschappen van een mens. Zij zijn in werkelijkheid de antropomorfisten. Telkens als een Eigenschap van Allah in de Koran of Soennah wordt genoemd, projecteren ze dit op de eigenschappen van een mens. Terwijl onze vrome voorgangers deze Eigenschappen van Allah moeiteloos aannamen en deze bevestigden zonder zich schuldig te maken aan antropomorfisme, ontkenning, verdraaiing of het geven van een hoedanigheid daaraan.

Kenmerkend aan de Ashaacirah van tegenwoordig is dat ze het liegen tot een kunst hebben verheven, want ze deinzen er niet voor terug om te beweren dat volgens de consensus van alle ‘geleerden’ Allah niet boven is. Wij weten niet over welke geleerden zij het hebben, maar de echte geleerden die zich bevinden op het Pad van de vrome voorgangers durven natuurlijk zoiets nooit te zeggen. Want welke moslim durft in te gaan tegen de Woorden van Allah Die zegt (interpretatie van betekenis):

“Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat hun wordt opgedragen.”

(Soerat an-Nahl: 50)

“Dachten jullie veilig te zijn (voor het feit) dat Degene Die Zich in de hemel (d.w.z. boven) bevindt jullie niet in de aarde laat wegzakken, waarna het (d.w.z. de aarde) zal schudden?”

(Soerat al-Moelk: 16)

“Of dachten jullie (dan) veilig te zijn (voor het feit) dat Degene Die Zich in de hemel (d.w.z. boven) bevindt geen stenen (uit de hemel) op jullie afstuurt? Jullie zullen dan weten hoe (verschrikkelijk) Mijn Waarschuwing was.”

(Soerat al-Moelk: 17)

Moge Allah de moslims behoeden voor iedere vorm van afdwaling en zondeval.

Team al-Yaqeen