Geloven is houden van de metgezellen

10308

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en alle metgezellen.

Allah, de Verhevene, heeft ons met vele van Zijn gunsten begunstigd. Zo zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):
“En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.”
(Soerat Ibrahim: 34)
Tevens zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Welke zegeningen je ook ontvangt, zij komen van Allah.”
(Soerat an-Nahl: 53)
Eén van de grootste gunsten waar Hij ons mee heeft begunstigd, is dat Hij ons de Profeet der profeten heeft gezonden, Zijn beste Boek heeft doen neerdalen en Zijn Godsdienst heeft vervolmaakt. Daarnaast heeft Allah, de Verhevene, de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) verheven tot beste generatie.
Daar waar de metgezellen van Moesa (vrede zij met hem) hem het volgende plachten te zeggen (interpretatie van de betekenis):
“Zij zeiden: ,,O, Moesa, wij zullen daar nooit binnentreden zolang zij daar binnen zijn. Trekt u maar en uw Heer ten strijd (zonder ons).”
(Soerat al-Maa’idah: 24)
Zo zeiden ook de metgezellen van cIesaa (vrede zij met hem) iets soortgelijks. Namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Toen de metgezellen zeiden: ,,O, Jezus, zoon van Maria, kan jouw Heer tot ons een gedekte tafel doen neerdalen uit de Hemel?”
(Soerat al-Maa’idah: 112)
Dit terwijl de metgezellen van Mohammed (vrede zij met hem) hem het volgende zeiden: “Als jij de zee in gaat, dan zullen wij jou daarin volgen. Met andere woorden, zij zullen hem (vrede zij met hem) nooit in de steek laten. De metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) zijn degenen waarover Allah, de Verhevene, in de Koran het volgende zegt (interpretatie van de betekenis):
“En hij, die de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming!”
(Soerat an-Nisaa’: 115)
En Allah zegt over hen (interpretatie van de betekenis):
“Mohammed is de Boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn krachtig ten opzichte van de ongelovigen en zachtmoedig ten opzichte van elkaar. Jij ziet hen zich buigen en neerwerpen (in het gebed), Allah’s Genade en Zijn Welbehagen zoekende.”
(Soerat al-Fath:29)
En ook zegt Allah de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, het Welgevallen van Allah was met de gelovigen, toen zij jou trouw zwoeren onder de boom en Hij wist wat in hun harten was. Toen deed Hij de vrede op hen neerdalen en beloonde Hij hen met een nabije overwinning.”
(Soerat al-Fath:18)
Daarnaast heeft Allah ook het volgende gezegd (interpretatie van de betekenis):
“En de allereerste moslims van de Uitgewekenen en de Ansaar (oorspronkelijke inwoners van al-Madinah) en degenen die hen volgden in goede daden; Allah heeft welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Hij heeft voor hen Tuinen bereid waar onder door rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”
(Soerat at-Tawbah:100)
De Profeet (vrede zij met hem) plachte over zijn metgezellen te zeggen: “De beste (generatie) onder de mensen is mijn generatie.” Zij vertegenwoordigen dus de beste mensen na de profeten.
Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) betreffende hun voortreffelijkheid gezegd: “Scheld mijn metgezellen niet uit! Scheld mijn metgezellen niet uit! Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, wanneer één van jullie ter grootte van (de berg) Oehoed aan goud als liefdadigheid zou weggeven, dan nog zou dit niet eens gelijk staan aan één handvol van hun liefdadigheid, of niet eens de helft daarvan.”
(al-Boekhaari)
Tevens heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Wie mijn metgezellen uitscheldt, op hem rust de Vloek van Allah, de vloek van de vervloekers, Engelen en de gehele mensheid.”
(Tabaraani en correct bevonden door al-Albaanie)
Abdoellah ibnoe Mascoed heeft gezegd: “Allah keek naar de harten van zijn dienaren en vond het hart van Mohamed (vrede zij met hem) het allerbeste hart en Hij verkoos hem voor Zijn Boodschap. Daarna keek Hij in de harten van de dienaren na het hart van Mohammed (vrede zij met hem) en vond de harten van de metgezellen de allerbeste harten en maakte hen tot helpers van de Profeet (vrede zij met hem) die streden omwille van zijn geloof.”
(Moesnad imam Ahmed)
Deze grote mensen bezaten een verheven karakter. Zij waren het die hun land van herkomst, familie en bezittingen hebben verlaten. Zij waren het die hun leven voor het geloof hebben gegeven. Zij waren het die het geloof groot hebben gemaakt, op de Weg van Allah hebben gestreden en zoveel moeite en ellende hebben moeten doorstaan. En waarom hebben zij dit allemaal gedaan? Omwille van Allah, omwille van het Paradijs dat Allah voor hen gereed heeft gemaakt.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft zijn metgezellen aangewezen als opvolgers om na zijn dood dit grootse geloof verder te verkondigen aan de mensheid en de Islam over alle delen van de wereld te verspreiden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,Dit is mijn Weg (godsdienst). Ik en degenen die mij volgen, roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.”
(Soerat Yoesoef: 108)
Spijtig genoeg zijn er vandaag de dag laaghartige mensen te vinden die het lef hebben om deze grote metgezellen te schofferen, uit te schelden, leugens over hen te verspreiden en niets van hen aan te nemen. Zij hebben zich voorgenomen niets van deze metgezellen, op een aantal na, aan te nemen. Wat zij in werkelijkheid nastreven is dit grootse geloof van binnenuit kapot maken in navolging van de hypocrieten. De grote Imaam Aboe Zorcaa heeft gezegd: “Als jullie een persoon zien die één van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) kleineert, weet dan dat hij een Zindieq (afvallige) is. Dit omdat voor ons vaststaat dat de Profeet en de Koran de waarheid voorstellen. En het zijn deze metgezellen die de Koran en de Soennah aan ons hebben overgedragen. Deze mensen wensen met het onderuit halen van de metgezellen het geloof kapot maken.
Imam at-Tahaawi zegt: “Wij houden, zonder enige uitzondering, van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), distantiëren ons niet van één van hen, verachten degenen die hen verachten en kwaad over hen spreken en wij spreken slechts goed over hen (de metgezellen). Het houden van hen is onderdeel van het geloof, de religie en goedertierenheid en het verachten van hen is bewijs van ongeloof, hypocrisie en agressie.” De metgezellen zijn de dragers van het geloof en de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem). Wie de metgezellen dus veracht, veracht de Islam.
Sheikh al-islaam Ibn Taymiyyah zegt: “Degene die beweert dat zij (de metgezellen) na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) het geloof de rug hebben toegekeerd en in verdorvenheid zijn vervallen, op een tiental na, over het ongeloof van diegene bestaat geen twijfel. Want hij verloochent namelijk hiermee de verschillende passages in de Koran waarin Allah zich lovend uitlaat over de metgezellen.”
Nogmaals, het einddoel van dit soort mensen is het geloof onderuit halen. Zouden zij zich werkelijk bekommeren over het geloof, dan zouden zij eerder de aanval openen op mensen zoals Fircawn, Aboe Djahl, Namroed, Oebay ibn Khalaf, Aboe Lahab, Kaaroen of Hamaan. Maar daarentegen hebben zij ervoor gekozen om de beste mensen na de profeten, namelijk de metgezellen, zwart te maken.
Het opnemen voor de metgezellen is een verplichting voor eenieder van ons. Want het in bescherming nemen van de metgezellen is het in bescherming nemen van het geloof dat zij aan ons hebben overgedragen.
Tot slot willen wij jullie de volgende mooie woorden niet onthouden:
Ik ben tevreden met Aboe Hafs (Omar) en zijn volgelingen.
Zoals ik van cAtieq (Aboe Bakr) houd, de metgezel van de waardevolle.
Ik ben tevreden met cAli als voorbeeld en grootheid.
En ben niet tevreden met het doden van de Sheikh (cOethmaan) thuis.
Alle metgezellen zijn mijn leiders en (vormen de basis van mijn) overtuiging.
Rust op mij dan schande vanwege deze (voorgenoemde) uitspraken?
Team al-Yaqeen