Wie zijn al-Ahbaash

8142

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met onze profeet.

Al-Ahbaash zijn een groepje mensen die volgelingen zijn van een man genaamd "cAbdullah al-Harari al-Habashi" die woonachtig is in Libanon. Deze sekte heeft een aantal suborganistaties die opgericht zijn in landen gelegen in Europa, Amerika, en Australie. En het eerste wat opvalt wanneer men hun bladen en boeken doorleest is dat hun credo indruist tegen dat van onze profeet en de vrome voorrgangers die voor ons als voorbeeld dienen. cAbdullah al-Habashi houdt er namelijk een credo op na dat een samenraapsel is van allerlei afwijkende convicties zoals die van al-Djahmiyah, al-Moctazilah, al-Qoboriyah en as-Soeffiyah. De stellingen die deze man en zijn volgelingen poneren in hun boeken zijn voldoende bewijs voor hun verkeerde geloofsbeschouwing. Zo claimt deze man dat daden geen onderdeel zijn van het geloof, terwijl het algemeen bekend is dat onze vrome voorgangers, waaronder de metgezellen, het geloof rubriceerden in uitspraken, overtuigingen en daden. Ook staan al-Habashi en zijn volgelingen het toe om doden aan te roepen, om hulp te vragen en toevlucht tot hen te zoeken. Iets dat haaks staat op de strekking van de Koran die ons voorhoudt om geen deelgenoten aan Allah toe te kennen. Allah zegt namelijk:(interpretatie van de betekenis)

"Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem behoort de Heerschappij. En degene die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht " (soerat al-Fathir: 13)

Een ander voorbeeld van hun dwaling is de opvatting dat de Koran niet het woord van Allah zal zijn. Een opvatting die niets met de Islamitische boodschap te doen heeft, te meer omdat er verzen in de Koran staan die het tegenovergestelde affirmeren, zo zegt Allah, de Verhevene: (interpretatie van de betekenis)

"En wanneer één van de veelgodenaanbidders bescherming bij jullie zoekt: geeft hem dan bescherming, zodat hij het Woord van Allah hoort" (soerat at-Tauwba: 6)

Tevens ontkennen deze mensen dat Allah zich boven zijn schepselen bevindt. Terwijl de Koran en de soennah ons leren dat Allah zich bevindt boven Zijn Troon en zich heeft verheven boven alles en iedereen. Dit laatste wordt trouwens ook door het intellect en de menselijke predispositie ondersteunt. Het bevreemdt ons daadwerkelijk dat er zogenaamde moslims bestaan die tot negen keer toe het volgende lezen in de Koran: (interpretatie van de betekenis)

"De Meest Barmhartige, Die zich boven de troon heeft verheven " (Ta Ha: 5)

En nog steeds durven te beweren dat Allah zich niet boven Zijn troon heeft verheven[1]. Ook staan deze mensen bekend om hun grove en ordinaire taalgebruik en nodeloze minachting richting iedereen die het oneens is met hen. Zelfs een aantal van de metgezellen blijkt niet veilig te zijn voor hun onweerstaanbare drang om te schofferen, zoals Mocaawiah (moge Allah tevreden met hem zijn). Voeg daaraan toe hun prodigieuze en rare fatwa´s die in geen enkel opzicht rijmen met de Koran en de Soennah. Zo staan zij het toe om niet-moslims te bestelen en te bedriegen, met verlangens te kijken naar vreemde vrouwen, en dergelijke. Wat ook kenmerkend is voor deze sektarische groepering is de onbegrensde rancune en wrok die haar leden tentoonstellen richting de geleerden van at-Tawheed (monotheisme), zoals ibnoe Taymiayyah en anderen. Een rancune die deze mensen wegvoert in een eindeloze lawine van valse beschuldigingen en veroordelen richting eenieder die het aanbidden (van anderen) naast Allah verwerpt, hiermee doelende in eerste instantie op hun vergaande adoratie van de doden en de graven.

En in het licht van het voorgaande wil ik erop wijzen dat het de plicht is van iedere moslim, die at-Tawheed in zijn hart draagt, om voor deze sekte te waarschuwen, haar leugens te ontmaskeren en anderen te behoeden voor hun afwijkende convictie.

En alle succes is afkomstig van Allah

Gebaseerd op een fatwa van de Permanente commissie voor het geven van Fatwa’s

[1] Wie meer over dit onderwerp wil lezen, kan de volgende boeken ter hand nemen: al-coloe lil-caliyy al-Ghafaar van al-imaam adh-Dhahabie en Idjtimaac al-Djoeyoesh al-Islamiyyah van imaam ibnoe al-Qaim.