De christelijke dogmatiek van Jezus’ zoonschap van God

8850

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met alle profeten

De christenen baseren zich in hun geloof op een aantal dogma’s. De belangrijkste daarvan is wel Jezus’ zoonschap van God. Zij beroepen zich daarbij op een aantal teksten uit de bijbel, zoals: “Maria zeide tot den engel: Hoe kan dit geschieden, terwijl ik geen man heb? De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten u overschaduwen; daarom zal het heilige dat verwekt wordt Gods zoon heten. En zie, Elizabet, uw bloedverwant, is in haar ouderdom zwanger geworden van een zoon; zij, die onvruchtbaar heette, is nu in de zesde maand; want geen woord dat van God komt kan krachteloos zijn.”

(Lucas 1: 34-37)

Als wij nu een onderzoek instellen naar de betekenis van het woord ‘zoon’ in de bijbel dan zien wij dat eenieder die zich inzet voor vrede, en het goede verricht hiervoor in aanmerking komt, zo staat in Mattheüs: “Zalig de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.”

(Mattheüs 5: 8-9)

De zoonschap waarover de bijbel derhalve spreekt is één die niet letterlijk opgevat dient te worden, maar daarentegen een symbolische betekenis heeft. Zoals je ook naar iemand kunt refereren als zijnde de ‘dappere zoon van Nederland’.

Ook zegt God in de bijbel tegen Mozes vrede zij met hem: “Zeg dan tot Farao: ,,Zo spreekt de Heer: Mijn eerstgeboren zoon is Israël ik zeg u, mijn zoon te laten trekken, opdat hij mij diene. Weigert gij hem te laten trekken, dan dood ik uw eerstgeboren zoon.”

(Exodus 4: 22-23)

Tevens staat in Kronieken 1: “En Hij (God) heeft tot mij gezegd: ,,Uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen; want ik heb hem mij ten zoon uitverkoren, en zal hem ten vader zijn;”

(Kronieken 1 28: 6)

Verder zegt de bijbel: “Adam, den zoon van God.”

(Lucas 3: 38)

Ondanks deze bijbelse teksten hoor je christenen nooit spreken van Israël, Salomo en Adam (vrede zij met hen) als zijnde de zonen van God. Dus op welke grond wordt in geval van Jezus (vrede zij met hem) de term ‘zoon’ letterlijk opgevat en in geval van de anderen niet?

Moge Allah de christenen naar de Waarheid leiden en voldoende inzicht geven om te beseffen dat Jezus (vrede zij met hem) slechts een Boodschapper en een Dienaar van Allah is.