De Islamitische visie over de Messias, Jezus zoon van Maria

14675

Vraag:

Wat zegt de Islamitische geloofsleer over de Messias, Jezus zoon van Maria?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Ons geloof in de Messias, Jezus zoon van Maria (vrede zij met hem) vindt plaats op basis van hetgeen vermeld staat in het Boek van Allah en de Soennah van onze Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem).

Wij geloven dat Jezus (vrede zij met hem) een dienaar van Allah was en één van Zijn nobele Boodschappers. Allah heeft hem gezonden naar het nageslacht van Israël om hen uit te nodigen in Allah te geloven en Hem alleen te aanbidden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenkt) toen Jezus zoon van Maria zei: ,,O kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Thora en als verkondiger van ene verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmed.” Toen hij met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zij: ,,Dit is duidelijk tovenarij.”

(Soerat as-Saff: 6)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Hoewel de Messias zei: ,,O kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer. Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers.”

(Soerat Al-Maa’idah:72)

Jezus (vrede zij met hem) is geen god of de zoon van God, zoals de christenen dat beweren. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: ,,Allah is de Messias, zoon van Maria.”

(Soerat Al-Maa’idah: 72)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En de Joden zeggen: ,,Ezra is de zoon van Allah”, en de Christenen zeggen: ,,De Messias is de zoon van Allah.” Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig waren. Moge zij van Allah’s genade ontdaan worden. Hoe kunnen zij zo afwijken?”

(Soerat at-Tauwbah: 30)

Allah de Verhevene liet Jezus (vrede zij met hem) vanuit zijn wieg zijn eerste woorden spreken. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Jezus) zei: ,,Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een Profeet gemaakt.”

(Soerat Maryam: 30)

Wij geloven dat Allah hem (vrede zij met hem) heeft begunstigd met wonderen die getuigden van zijn waarachtigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Gedenkt) toen Allah zei: ,,O Jezus zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibriel) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg lag en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en de Indjiel onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof, en jij blies erin en het werd een vogel met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen Ik de kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam.” En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: ,,Dat is niets dan duidelijke tovenarij.”

(Soerat Al-Maa’idah: 110)

Ook geloven wij dat Jezus (vrede zij met hem) werd geboren vanuit de maagd Maria, zonder een vader. Dit is niet onmogelijk voor Allah die slechts hoeft te zeggen: “Wees,” en het is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Jezus is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Aadam. Hij schiep hem uit de aarde en zei vervolgens tot hem: ,,Wees” en hij was.”

(Soerat Aali cImraan: 59)

En ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: ,,O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou een woord van Hem aan, een verheugende tijding: zijn naam is de Messias, Jezus zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen.” Zij zei: ,,O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: ,,Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ,,Wees” en het is.”

(Soerat Aali cImraan: 45-47)

Wij geloven dat Jezus (vrede zij met hem) de kinderen van Israël toestond wat voorheen voor hen verboden was. Allah vertelt ons dat Jezus (vrede zij met hem) de kinderen van Israël het volgende heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En (ik ben er) als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Thora en opdat ik jullie enkele zaken wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.”

(Soerat Aali cImraan: 50)

Ook geloven wij dat Jezus (vrede zij met hem) niet is gestorven, noch dat zijn vijanden, de kinderen van Israël, hem hebben gedood. In plaats daarvan heeft Allah hem van hen gered en hem levend opgeheven naar de hemel. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maryam, als geweldige verzinsels! En (wegens) hun uitspraak: ,,Wij hebben de Messias Jezus, zoon van Maria, Boodschapper van Allah, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben.”

(Soerat an-Nisaa’: 156-158)

Wij geloven dat hij zijn volgelingen heeft geïnformeerd over de komst van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenkt) toen Jezus zoon van Maria zei: ,,O kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Thora en als verkondiger van ene verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmed.” Toen hij met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zij: ,,Dit is duidelijk tovenarij.”

(Soerat as-Saff: 6)

Wij hebben het geloof dat hij terug zal keren aan het eind der tijden. Hij (vrede zij met hem) zal dan de bewering van de kinderen van Israël, dat zij hem hebben gedood, weerleggen alsmede de leugen van de christenen dat hij god of een zoon van God is. Hij (vrede zij met hem) zal niets anders accepteren behalve de Islam.

Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, spoedig zal de zoon van Maria onder jullie neerdalen (in een andere overlevering: ,,Het Uur zal niet beginnen totdat de zoon van Maria onder jullie zal neerdalen als een rechtvaardige rechter. Hij zal het kruis breken, het varken doden en de minderheidsbelasting afschaffen. Het geld zal zo wijdverspreid worden dat er niemand zal zijn die het zal accepteren.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

‘Spoedig’, oftewel onvermijdelijk snel.

‘Onder jullie neerdalen’, oftewel onder de gelederen van de moslims.

‘Een rechtvaardigde rechter’, dit wil zeggen dat hij zal neerdalen en zal regeren met de Islamitische wetgeving. Deze zal blijven bestaan en zal niet worden opgeheven. Sterker nog, Jezus (vrede zij met hem) zal één van de leiders van deze gemeenschap worden.

‘Hij zal het kruis breken’, dit betekent dat hij zal verklaren dat de christelijke doctrine vals is.

‘Afschaffen van de minderheidsbelasting’, oftewel de Djizyah. Imam an-Nawawi heeft hierover gezegd: “Het meest correct is dat hij (Jezus -vrede zij met hem) het niet zal accepteren, net zoals hij niets anders zal accepteren van de ongelovigen behalve de Islam…” Dit is de mening van Imam Aboe Soelaymaan al-Khattaabi en andere geleerden (moge Allah genadig met hen zijn).

‘Geld zal zo wijdverspreid zijn’. De reden voor deze overvloed zal de neerdaling van zegeningen en de verspreiding van goedheid zijn vanwege rechtvaardigheid en de afwezigheid van onderdrukking en misdaden. Gedurende deze periode zal de aarde haar schatten voortbrengen. Het verlangen naar geld zal afnemen vanwege de wetenschap dat het Uur aanstaande is. Dan zal hij (vrede zij met hem) sterven en zullen de moslims het dodengebed voor hem verrichten en hem begraven.

Aboe Hoerayra heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ik sta van de mensen het dichts bij Jezus, zoon van Maria omdat er geen Profeet tussen hem en mij was…" Toen vermelde hij (vrede zij met hem) de neerdaling aan het eind der tijden. Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: "En hij zal zo lang blijven leven, als Allah dat wil, hij zal dan sterven en de moslims zullen het dodengebed voor hem verrichten en hem begraven.”

(Ahmad, authentiek verklaard door al-Albaani)

Wij geloven dat Jezus (vrede zij met hem), op de Dag der Opstanding, de claim dat hij een god is zal ontkennen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En (gedenk) toen Allah zei: ,,O Jezus zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij (Jezus) zei: ,,Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het Verborgene. Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te zeggen: ,,Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.” En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen U mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken."

(Soerat al-Maa’idah: 116-117)

Dit is hetgeen de moslims geloven betreffende de Messias, Jezus zoon van Maria (vrede zij met hem).

cOebaadah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie getuigt dat er geen god is, behalve Allah alleen, zonder partner of iets aan Hem toe te kennen en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is en dat Jezus Zijn dienaar en Boodschapper is, een woord waarmee Allah Maria heeft begunstigd en een geest gecreëerd door Hem en dat het Paradijs waarheid is en dat de Hel waarheid is; Allah zal hem toelaten tot het Paradijs door welke poort hij maar wenst."

(al-Boekhaari en Moeslim)

We vragen Allah om ons standvastigheid te schenken en ons te doen sterven als ware gelovigen.

www.islamqa.com