En wie wil dat Allah hem leidt…

8770
Voor de duur van dertig jaar was hij op zoek naar de waarheid en op zoek naar antwoorden. Nadat hij tot één van de prominentste uitnodigers naar het christendom behoorde, en vervolgens als assistent priester werkzaam was, maakte hij de overstap van deze valse overtuiging naar de religie der waarheid. De religie die geen verdraaiingen en wijzigingen heeft ondergaan. Het overpeinzen van de teksten van de Koran, hebben hem uiteindelijk van de duisternis naar het licht geleid. Onlangs hebben wij de heer Jamal Zakaria Ibrahim (voorheen Armenius) ontmoet en heeft hij ons zijn bekeringsverhaal verteld.
Vraag:
Kunt u uzelf voorstellen?
Antwoord:
Mijn naam is Jamal Zakaria Armenius. Vanaf mijn achtste levensjaar was ik werkzaam als diaken en vervolgens fungerende ik als assistent priester. Voor de duur van dertig jaar stond ik in dienst van de kerk.
Vraag:
Hoe was uw opvoeding en hoe bent u opgegroeid?
Antwoord:
Ik ben in een christelijk gezin geboren in Egypte. Toen ik de leeftijd van acht bereikte begon ik als diaken. Als klein jongetje had ik altijd het gevoel dat de kerk ons probeerde weg te houden bij onze islamitische vakgenoten. Ik ging vaak bij mijzelf te rade wat de reden hierachter was.
Wat mij altijd is bijgebleven, is hoe mijn Islamitische leeftijdsgenoten vrijdags in het wit gekleed samen met hun ouders richting de moskee gingen. Bij het zien van een gekruisigde Jezus, terwijl het bloed van zijn voorhoofd droop, legde ik als klein jongetje vragen voor aan mijn vader als: “Is dit de ware Jezus of de ware god?” en “Waar bevond Jezus zich op het moment dat hij werd gekruisigd en wat voor gevolgen had dit voor de wereld?” Mijn vader had geen antwoorden op deze vragen.
Vraag:
Bent u tijdens uw ambt als diaken in aanraking gekomen met de Islam?
Antwoord:
Jazeker. Het klinkt misschien vreemd, maar de kerk was voor mij de reden om de Islam te omarmen.
En hoe is dat gegaan?
Eerst was ik werkzaam als diaken en vervolgens als assistent priester. Mijn voornaamste bezigheden waren het beantwoorden van religieuze vragen binnen de kerk. Hiervoor was ik genoodzaakt om mij constant te wenden tot het ‘heilige boek’ (de Bijbel). Ik onttrok hieruit 5.000 fouten en tegenstrijdigheden die ik vervolgens ook vastlegde. Drie jaar lang. De kerk ontdekte op zijn beurt dat velen de Islam binnentraden en besloot stappen te ondernemen. Van elke kerk werd een voorman naar voren geschoven die als taak kreeg om de Koran te bestuderen. Wij moesten op zoek gaan naar de verzen die voor meerdere interpretaties vatbaar waren, teneinde de moslims te bestrijden en ze te laten twijfelen in hun overtuiging. Nadat ik de Koran eens lukraak opensloeg, vielen mijn ogen op de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam. En wie hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven.”
(Soerat al-Ancaam: 125)
Hierop volgend heb ik de Koran vijf keer opengeslagen en telkens viel hij op dit vers. Dit zorgde er bij mij voor dat mijn lichaam enorm begon te sidderen. Dit vers bracht veel bij mij teweeg en ik dacht er constant aan. Dit was een begin van de verandering. Na een maand de Koran te hebben bestudeerd, was het tijd om de resultaten, van hetgeen ik aan tegenstrijdigheden had ontdekt in de Koran, te tonen aan de kerk.
Ik pakte pen en papier en schreef: “Ik heb geen tegenstrijdigheden in de Koran aangetroffen!” Hier begon voor mij het bestuderen van Islamitisch literatuur.
Vraag:
Wanneer heeft u openlijk uw Islam verkondigd? En wie heeft u hiertoe gestimuleerd?
Antwoord:
Ik heb vele jaren versleten in het zoeken naar de waarheid. De twijfels en tegenstrijdigheden die ik aantrof in het christendom hadden mij op een gegeven moment letterlijk en figuurlijk kapot gemaakt. Dit uitte zich zelfs in lichamelijk letsel en ik viel deze periode 18 kilo af. Op een gegeven moment heeft Allah mij geleid en ben ik in contact gekomen met enkele Islamitische geleerden en begon ik Islamitische literatuur door te nemen. In zo’n mate dat ik een bibliotheek had opgebouwd met 1.500 boeken.
Wat betreft de dag waarop ik mijn Islam openbaar maakte: Toen ik nog werkte voor een plaatselijke mediaorganisatie, bevond ik mij op een dag samen met enkele journalisten naast een moskee. Er werden geschenken uitgedeeld aan de arme moslims. Op een gegeven moment kwam een dame op mij af en stond zij erop dat zij mij haar verhaal deed. Zij vertelde het volgende: “Ik had een Christelijk gezin die het financieel heel ruim had. Hierna heb ik besloten om de Islam te omarmen, al mijn bezittingen achter te laten bij mijn familie en in het huwelijk te treden met een arme moslim. Vervolgens is hij overleden en bleef ik achter met drie kinderen zonder een inkomen.” Zij vertelde haar verhaal en het was alsof zij een boodschapper was van Allah die aan mij werd gestuurd. Ik heb op dat moment besloten om de Islam binnen te treden en heb gelijk het cAsr gebed in een moskee verricht. De volgende dag ben ik ’s ochtends vroeg naar Dar ul-Iftaa’ gegaan om mijn Islam bekend te maken en hierop volgend ook op mijn werk tussen mijn collega’s.
Vraag:
Hoe gedroeg de kerk zich tegen u, nadat u uw Islam bekend had gemaakt?
Antwoord:
Zij hebben er alles aan gedaan om mij terug te halen en hebben hun uiterste best gedaan om mij van mijn overtuiging te ontdoen. Dit deden ze onder meer door mij financiële steun te bieden als ik hiertoe overging. Nadat dit geen effect had en ik bleef volharden, gingen zij over op bedreigingen. Dit alles maakte mij alleen maar sterker en standvastiger in mijn overtuiging. Ik zweerde dat ik geen afstand zou nemen hiervan en dat ik mij zou concentreren op het uitnodigen van de christenen naar dit grootse geloof. Zij die zich nog steeds bevinden in de duisternis van dwaling en onwetendheid over het christendom.
Vraag:
Heeft u een rol gespeeld in het bekeren van prominenten onder hen?
Antwoord:
Ja, bij zo’n vijftien personen. Exclusief mijn ouders. Eén van de voornaamsten onder hen was een man die al 80 jaar was. Van een ander is, vanwege zijn bekering, zijn onderneming ingenomen. Maar met de Gunst van Allah hebben enkele weldoeners hem bijgestaan en is hij afgereisd naar Jordanië waar hij weer werkt.
Vraag:
Wat was in de beginperiode het standpunt van uw ouders ten opzichte van uw bekering?
Antwoord:
In eerste instantie waren zij met stomheid geslagen. Ik herinner mij, terwijl ik nog een jongetje van acht jaar was, dat mijn moeder elke ochtend de radio aanzette en tegen mij zei: “cAbd ul-Baasit zal zo gaan reciteren.” Hierop reageerde ik dan: “Doe uit, want dit is verboden om naar te luisteren.” Hierop zei zij altijd: “Hoe kan dit verboden zijn, terwijl dit de woorden van onze Heer zijn?”
Op de dag dat ik de Islam binnentrad, ging ik richting mijn moeder en lichtte haar hierover in. Ik zei tegen haar: “Ik ben vandaag de Islam binnengetreden en ben gekomen om jou hierover in te lichten.” Hierop zei zij tegen mij: “Je hebt je bekering tot de Islam te lang uitgesteld!” Ik stond versteld van haar antwoord en vroeg: “Hoezo?” Zij zei: “Ik was er zeker van dat hoe meer jij je verdiepte in het christendom, jij de Islam zou binnentreden.” Dit wekte bij mij grote blijdschap op. Vervolgens nodigde zij mij uit en vertelde mij dat ook zij onlangs de Islam was binnengetreden. Dit maakte mij alleen maar standvastiger in mijn geloof.
Vraag:
Heeft u nog iets moeten inleveren in ruil voor uw Islam?
Antwoord:
Zeker! Maar dit alles zijn beproevingen en aan mij om ze te doorstaan. Ik heb mijn woning, auto en de overige wereldse genietingen verlaten en leef nu in moeilijke omstandigheden. Hier alles heb ik geen spijt van en alle lof zij Allah vanwege de gunst van de Islam.
Vraag:
Wat zijn de voornaamste zaken die jou naar de Islam hebben getrokken?
Antwoord:
De Islam is een vervolmaakte en allesomvattende religie die geen tekortkomingen kent. Dit geloof dient als een genezing voor alle persoonlijke kwesties. Daarnaast maakt dit geloof geen onderscheid tussen arm en rijk, maar slechts in godsvrees. Tevens erkent de Islam de overige hemelse religies.
De Boodschap van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is daarnaast ook nog eens vervolmaakt. Allah heeft het gewild dat Zijn Boodschap ongewijzigd zou blijven. De Heer heeft ons dan ook opgedragen om te allen tijde terug te keren naar het bevel van de Profeet, zeggende (interpretatie van de betekenis):
“En wat de Boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat hij u verbiedt, onthoudt u daarvan.”
(Soerat al-Hashr: 7)
Vraag:
Hoe voelt u zich nu, nu u moslim bent?
Antwoord:
Toen ik de Islam binnentrad, had ik werkelijk het gevoel dat ik herboren was. Ik vond binnen de Islam antwoorden op al mijn vragen die mij daarvoor altijd in de war brachten. Ook is de Islam het geloof dat de dienaar opdraagt om zijn hele leven zijn Heer te aanbidden, en niet slechts op de zondag. Daarnaast heb ik hierin het goede getroffen wat betreft wereldse zaken en ook het Hiernamaals. Ik voel nu een innerlijke rust en kalmte en vraag Allah om mij hier voor altijd mee te begunstigen.
Vraag:
Wat is het pad dat u nu gaat bewandelen binnen dit geloof?
Antwoord:
Met de gunst van Allah heb ik twee boeken uitgebracht, genaamd: ‘Waarom heb ik voor de Islam gekozen?’ en ‘Zij hebben hem niet werkelijk gedood’. Ik heb deze ook vertaald naar het Engels. Momenteel ben ik bezig met mijn derde boek: ‘Mohammed de Profeet der genade, gezonden vanuit de hemel.’ Hierin haal ik bewijzen aan vanuit de Bijbel die een doorn in het oog zijn voor de Lieden van het Boek. Ook vermeld ik hierin, met vele bewijzen, de valsheden van de christenen en maak ik hun beweringen met de grond gelijk. Met de gunst van Allah hebben vele christenen dit Boek gelezen en zijn daardoor de Islam binnengetreden. Momenteel ben ik bezig met het verspreiden van deze boeken en dit is wel het minste wat ik terug kan doen voor de Islam.
islammessage.com