Het ware verhaal van Jezus, de zoon van Maria deel 2

10912
Allah stond Jezus (vrede zij met hem) met grote wonderen bij die ons de Kracht van Allah doen herinneren, ons geloof doen stijgen en het geloof in Allah en de Dag des Oordeels doen vermeerderen. Uit klei vormde hij (vrede zij met hem) een vogel, blies hierin en het werd een vogel, met de Wil van Allah. Hij genas de blinde en leprozen en bracht de doden weer tot leven met de Wil van Allah. Hij berichtte de mensen wat zij aten en hadden opgeslagen in hun huizen. De kinderen van Israël, naar wie Allah Jezus (vrede zij met hem) had gezonden als Boodschapper, werden vijandig jegens hem en poogden de mensen van hem weg te houden, waardoor zij niet in hem geloofden en zijn moeder beschuldigden van onzedelijkheid.
Toen zij zagen dat de zwakkeren en armen in hem geloofden en zich rond hem verzamelden, vormden zij een complot om hem te doden. Zij zetten de Romeinen op tegen Jezus (vrede zij met hem) en lieten de Romeinse gouverneur denken dat de boodschap van Jezus een bedreiging bevatte voor de Romeinse autoriteit. Vandaar dat hij opdracht gaf om Jezus te arresteren en te kruisigen. Echter deed Allah de hypocriet, die Jezus had verraden, op hem lijken. De soldaten arresteerden hem, denkend dat hij Jezus was en kruisigden hem. Allah redde Jezus van het kruis en van de dood en vertelt ons over de kinderen van Israël, zeggende (interpretatie van de betekenis):
“En (Wij vervloekten hen wegens) hun uitspraak ,,Wij hebben de Messias Jezus, zoon van Maria, Boodschapper van Allah, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar dit werd hen zo geleken. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen er onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs.”
(Soerat an-Nisaa’: 157-158)
Jezus (vrede zij met hem) is niet overleden, Allah heeft hem daarentegen tot Zich opgeheven. Hij (vrede zij met hem) zal vóór het aanbreken van de Dag des Oordeels naar deze aarde neerdalen en de wetgeving van Mohammed (vrede zij met hem) volgen. Hij zal de kinderen van Israël verduidelijken dat hun claim, dat zij Jezus gedood en gekruisigd hebben, vals is. Ook zal hij de christenen weerleggen die overdrijven in het prijzen van hem en menen dat hij God is, de zoon van Hem of één van de drie-eenheid. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bij degene in wiens hand mijn ziel ligt, de zoon van Maria zal onder jullie als rechtvaardige rechter neerdalen. Hij zal het kruis breken, het varken doden en zal de minderheidsbelasting afschaffen. Het geld zal zo wijdverspreid worden dat er niemand is die het accepteert.”
(Moeslim)
Jezus (vrede zij met hem) zal vóór de Dag der Opstanding neerdalen en is er is geen van de Lieden van de Schrift of hij dient in hem geloven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de Profeet Jezus) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn.”
(Soerat an-Nisaa’: 159)
Jezus, de zoon van Maria, is de dienaar van Allah en is Zijn Boodschapper. Allah heeft hem gezonden om de kinderen van Israël te leiden en hen uit te nodigen naar het aanbidden van Allah alleen. Zoals Allah tegen de kinderen van Israël en de christenen zegt (interpretatie van de betekenis):
“O Lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zegt niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus zoon van Maria, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (Djibriel) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers en zegt niet (dat Allah) drie is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Waarlijk, slechts Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige.”
(Soerat an-Nisaa’: 171)
Het zeggen dat Jezus de zoon van God is, is een afschuwelijke en grootse zonde. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):
“En zij zeiden: ,,De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen.” Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen. Er is niemand in de hemelen en (op) de aarde of hij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen.”
(Soerat Maryam 88-93)
Jezus, de zoon van Maria, verkondigde dat hij de dienaar en Boodschapper van Allah is. Wie gelooft dat de Messias, Jezus de zoon van Maryam, een god is, diegene is ongelovig. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: ,,Allah is de Messias, zoon van Maria.”
(Soerat al-Maa’idah: 72)
En wie zegt dat Jezus, de zoon van Allah of één van de drie-eenheid is; hij is ongelovig. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: ,,Voorwaar, Allah is een derde van drie (goden). Want er is geen god dan de Ene God (Allah). En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen, dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn.”
(Soerat al-Maa’idah: 73)
De Messias, de zoon van Maria, is een mens geboren uit zijn moeder. Hij at en dronk, stond op en ging slapen. Hij leed pijn en weende. Verheven boven dit alles is God (Allah). Hoe kan hij dan een god zijn? Daarentegen is hij een dienaar en Boodschapper van Allah. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“De Messias, zoon van Maria, is niets anders dan een Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten (net als andere mensen). Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwendden.”
(Soerat al-Maa’idah: 75)
De kinderen van Israël, christenen, kruisvaarders en hun volgelingen vervormden, wendden zich af van en veranderden de religie van de Messias. Zij beweerden dat Allah zijn zoon had laten doden en kruisigen omwille van de mensheid, waardoor het niet uitmaakt wat eenieder doet, aangezien Jezus alle zonden zou dragen. Zij verspreidden deze doctrine onder christelijke groeperingen tot het een vast onderdeel werd van hun geloof. Dit alles is valsheid, een leugen over Allah en behoort tot het spreken over Hem zonder kennis. Daarentegen zal elke ziel verantwoording moeten afleggen voor zijn daden. Het leven van de mens kan niet deugdelijk en correct zijn, behalve door het volgen van het Rechte Pad en het in acht nemen van grenzen die men niet mag passeren.
Zie hoe zij leugens verzinnen over Allah en over Hem spreken zonder kennis. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wee dan degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: ,,Dit komt van Allah.” Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten.”
(Soerat al-Baqarah: 79)
Allah heeft van de christenen de gelofte genomen dat zij Jezus (vrede zij met hem) zullen volgen in hetgeen hij heeft gebracht. Echter hebben zij dit veranderd, verdraaid, verschilden zij hierover en keerden zij zich hiervan af. Vandaar dat Allah hen zal straffen met vijandschap en haat in deze wereld en een ramp in het Hiernamaals. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En van degenen die zeggen: ,,Voorwaar, wij zijn Christenen”, (zeggen Wij:) Wij sloten een verbond met hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waar zij mee vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun duidelijk maken wat zij plachten te doen.”
(Soerat al-Maa’idah: 14)
Op de Dag der Opstanding zal Jezus (vrede zij met hem) voor de Heer der Werelden staan, Die hem vóór de verantwoording zal vragen wat hij (vrede zij met hem) tegen de kinderen van Israël heeft gezegd. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En (gedenk) toen Allah zei: ,,O Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij (Jezus) zei: ,,Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te zeggen: ,,Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.” En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen U mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken. Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En indien U hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.
(Soerat al-Maa’idah: 116-118)
Allah creëerde goedheid en genade onder de volgelingen van Jezus (vrede zij met hem) en zijn volgelingen. Zij staan dichter in vriendschap bij de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) dan een ander. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de joden zijn en degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: ,,Voorwaar, wij zijn christenen.” Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn.”
(Soerat al-Maa’idah: 82)
Jezus, de zoon van Maria, was de laatste der profeten die specifiek werd gezonden naar de kinderen van Israël. Na hem zond Allah Mohammed (vrede zij met hem) die afstamde van Ismaël (vrede zij met hem) en gezonden is naar de gehele mensheid. Tevens is hij de laatste der profeten en boodschappers.
Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaami’
Sheich Mohammad ibn Ibrahiem at-Toewadjri