Jezus (vrede zij met hem) in de Glorieuze Koran

14612

De Koran vertelt ons over de vele wonderen betreffende Jezus (vrede zij met hem). Het gevolg hiervan is dat degenen die in dit Boek geloven, houden van Jezus, hem eren en in hem geloven. Sterker nog, men kan geen moslim zijn zonder te geloven in Jezus (vrede zij met hem).

De Koran vertelt ons dat Jezus (vrede zij met hem) werd geboren uit een maagd, dat hij sprak toen hij nog een baby was en dat hij de zieken en leprozen genas, met de Wil van Allah.
Wat is de betekenis van deze wonderen? Allereerst, de geboorte uit een maagd. God manifesteert zijn Kracht en Macht door te creëren hoe Hij wil. God heeft iedereen geschapen vanuit een man en een vrouw. Maar wat betreft Adam (vrede zij met hem) heeft God hem geschapen zonder man noch vrouw. God schiep Jezus (vrede zij met hem) vanuit een vrouw, zonder man.
En de andere wonderen? Deze waren bedoeld om te laten zien dat Jezus niet handelde namens zichzelf maar werd bijgestaan door God. De Koran verduidelijkt dat deze wonderen tot stand zijn gekomen met de Wil van God. Dit kan vergeleken worden met hetgeen in de bijbel staat, waar we kunnen lezen dat de wonderen plaatsvonden door God om zijn goedkeuring aan Jezus te laten blijken.
“Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.”
(Handelingen 2: 22)
Ook kunnen wij in het Evangelie van Johannes lezen dat Jezus heeft gezegd niets te kunnen doen op eigen bevoegdheid.
“Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.”
(Johannes 5: 30)
We kunnen concluderen dat de vele wonderen niet zijn verricht door hem zelf, maar met de instemming van God.
Wat onderwees Jezus? De Koran vertelt ons dat Jezus is gezonden om dezelfde Boodschap als de voorgaande profeten te verkondigen. Dat we elke valse god dienen te vermijden en alleen de Ene Ware God dienen te aanbidden. Jezus onderwees dat hij de dienaar en Boodschapper was van de Ene Ware God, de God van Abraham. Hetgeen in de Koran wordt vermeld, kan vergeleken worden met hetgeen in de Bijbel vermeld staat, waarin Jezus (vrede zij met hem) zegt dat degene die hij aanbidt de Ene Ware God is.
“Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.”
(Marcus 10: 18)
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
(Matthëus 26: 39)
Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
(Johannes 14: 28)
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
(Johannes 17: 3)
‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
(Johannes 20: 17)
Ook vinden we in de Bijbel dat Jezus werd gezien als dienaar van God.
“Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten.”
(Handelingen 3: 13)
“Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël.”
(Handelingen 4: 27)
De Koran vertelt ons dat sommigen van de kinderen van Israël Jezus verwierpen en samenspanden om hem te vermoorden. God redde Jezus echter en hief hem op tot Zichzelf. God zal Jezus weer doen neerdalen, waarna Jezus zijn ware leringen zal bevestigen en eenieder in hem zal geloven, hoe hij daadwerkelijk is en zoals de Koran hem beschrijft.
Jezus (vrede zij met hem) is de Messias, afkomstig van een Woord en Geest van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (Gabriël) van Hem voortkomend.”
(Soerat an-Nisaa’: 171)
Hij is geëerd in zowel het wereldse als in het Hiernamaals en hij is één van degenen die het dichtst bij God staat.
Jezus (vrede zij met hem) was een man die de waarheid sprak die hij ontving van God. Zoals ook overeenkomt met hetgeen Jezus zegt in het Evangelie:
“In plaats daarvan bent u erop uit om mij te doden, iemand nog wel die u de waarheid heeft verkondigd die Hij van God heeft vernomen. Zoiets zou Abraham nooit gedaan hebben.”
(Johannes 8: 40)
Team al-Yaqeen