|
20:13
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:25
Middel 6
07:23
Middel 5
13:56
Middel 2
17:17
Middel 4
20:13
Middel 3
22:03
Alle gebedstijden
Vaderlijk advies van sheich Ibn al-cOethaymien aan de moslimjongeren

Van: Sheich Ibn al-cOethaymien

Aan: Alle moslimjongeren

As-Salaamoe calaykoem wa Rahmatoellaahi wa barakaatoeh,

Je hebt mij gevraagd, moge Allah jou zegenen, om voor jou een helder programma uit te stippelen aan de hand waarvan jij je leven kan inrichten. Ik vraag Allah, de  erhevene, om ons allen te leiden naar het Rechte Pad, waarheid en succes. En dat Hij van ons rechtgeleide leidinggevenden maakt.

Ten eerste: Leef met Allah

1.    Zorg ervoor dat je altijd met Allah leeft. Heb Zijn Grootsheid altijd
voor ogen en denk veelvuldig aan zijn Tekenen om je heen, zoals de schepping
van de hemelen en de aarde en wat je daaruit kan ontlenen aan Zijn verfijnde
Wijsheid, Zijn indrukwekkende Macht, Zijn allesomvattende Barmhartigheid en
giften. Denk ook aan Zijn religieuze Tekenen waarmee de Boodschappers zijn
gekomen, in het bijzonder de laatste onder hen: Mohammed (vrede zij met
hem).

2.   Zorg ervoor dat je hart vervuld is met liefde voor Allah, de Verhevene, dit  anwege alle gunsten waarvan Hij jou heeft voorzien en de misgunsten waarvoor Hij jou heeft behoed. De grootste gunst van allen is de
Islam en dat Allah jou in staat heeft gesteld dit te mogen belijden en dat
Hij dit geliefd heeft gemaakt bij jou.

3.
Zorg ervoor dat jouw hart vervuld is met het verheerlijken van Allah
totdat Hij het belangrijkste is in jouw leven. Hierdoor zul je standvastig
blijven in het gehoorzamen van Allah, de Verhevene en zul je in staat zijn
Zijn verplichtingen na te komen en Zijn verboden zaken te vermijden.

4.
Zorg ervoor dat jij toegewijd bent aan Allah in al jouw aanbiddingen.
Vertrouw op Hem in alle opzichten om zo werkelijk te voldoen aan:

“U
Alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.”

(Soerat al-Faatihah: 5)

Heb
altijd voor ogen dat alles wat je laat of verricht voort dient te komen uit
jouw gehoorzaamheid tegenover Allah. Dit zal ervoor zorgen dat je zult
genieten van jouw aanbidding en dat dit jouw gemakkelijk zal afgaan.

Ten tweede: Leef met de Boodschapper van Allah (vrede
zij met hem)

1.
Zorg ervoor dat jouw liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) boven
jouw liefde voor alle andere schepselen staat en dat jij zijn leiding
verkiest boven de leiding van iedereen.

2.
Zorg ervoor dat je hem als voorbeeld neemt wat betreft aanbidding en
goede gedragscode. Zorg ervoor dat jouw daden van aanbidding op een wijze
verricht worden zoals door de Profeet werd voorgedaan en dat jouw
gedragscode lijkt op die van hem. Waarover Allah heeft gezegd (interpretatie
van de betekenis):

“Waarlijk,
jij beschikt over een voortreffelijke gedragscode.”

(Soerat al-Qalam: 4)

Als
jij dit weet te verwezenlijken dan zul je uiterst zorgvuldig omgaan in het
vergaren van kennis omtrent de Shariecah waarmee hij is gekomen
en het nabootsen van zijn gedragscode.

3.
Zorg ervoor dat je uitnodigt naar en het opneemt voor zijn Soennah,
want de steun van Allah aan jou is afhankelijk van de mate waarin jij je
vasthoudt aan Zijn Shariecah.

Ten derde: Jouw dagelijkse bezigheden buiten de
verplichtingen om

1.
Als je wakker wordt om het nachtgebed te verrichten gedenk dan Allah,
de Verhevene, en smeekt Hem om wat jij nodig hebt, want op dit tijdstip is
het aannemelijker dat jouw smeekbeden worden verhoord. En reciteer de
volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk,
in de schepping van de hemelen en de aarde … O jullie die geloven, weest
geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Opdat jullie
zullen welslagen.”

(Soerat Aali cImraan: 190-200)

2.
Verricht zoveel mogelijk vrijwillige gebeden in het laatste deel van
de nacht en sluit af met al-Witr.

3.
Verricht jouw ochtendloftuitingen. Zo kun je bijvoorbeeld honderd
keer het volgende zeggen: ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahoe laa sharieka lah.
Lahoel Moelk wa Lahoel Hamd wa Hoewa calaa koeli shay’in Qadier.’
(Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, als
Enige zonder enige deelgenoten. Aan Hem behoort het Koninkrijk en aan Hem is
de lofprijzing en Hij is tot alles in staat.)

4.
Verricht het Doehaa-gebed.

5.
Verricht jouw namiddagloftuitingen.

Ten vierde: De manier waarop je kennis dient te
vergaren

1.
Zorg ervoor dat je de tijd neemt om het Boek van Allah te reciteren
en uit je hoofd te leren. Denk eraan dat het reciteren gepaard moet gaan met
het nadenken over datgene wat er gereciteerd wordt. Als iets jou tijdens het
reciteren opvalt leg het dan vast op papier.

2.
Zorg ervoor dat je de tijd neemt om de authentieke overleveringen van
de Boodschapper (vrede zij met hem) te leren. Zeer leerzaam is bijvoorbeeld
het boek ‘cOmdat-ul Ahkaam’.

3.
Zorg ervoor dat je goed geconcentreerd de les bijwoont zodat je zaken
duidelijk gestructureerd leert en niet van her en der wat meepikt omdat dit
slechts een verspilling van tijd is en tot verwarring leidt.

4.
Begin met kleine boeken en kijk er goed naar. Stap vervolgens over
naar moeilijkere boeken om zo stapsgewijs jouw kennis op te bouwen. Dit is
de beste manier om kennis op een veilige manier te verkrijgen.

5.
Zorg ervoor dat je kennis over de Oesoel (grondslagen) en de Qawaacid
(basisregels) van de Islamitische leer opdoet. Er wordt namelijk gezegd:
“Wie de grondslagen niet kent, zal er ook nooit komen.”

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter