|
07:12
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:11
Middel 6
07:12
Middel 5
13:54
Middel 2
17:22
Middel 4
20:22
Middel 3
22:15
Alle gebedstijden
Waarom zou ik de Islam moeten omarmen?!

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 “O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen
en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn.”
                                                     
                        
(Soerat
al-Baqarah: 21)

 Allah heeft ons bevolen om Hem te aanbidden. Maar iemand zou
toch kunnen zeggen: “Kan ik Hem dan niet aanbidden als een jood of een
christen of een hindoe of een sikh? Waarom kan ik Hem niet aanbidden op mijn
eigen manier?” Allah, de Maker van de hemelen en de aarde, antwoord hierop
wat als volgt vertaald kan worden:

 “En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt; het zal
van hen niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de
verliezers.”            
   

(Soerat Aali cImraan: 85)

 En:

 “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt
en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor
jullie als godsdienst gekozen.”
      
                       
                       
                                               
                                            
(Soerat al-Maa’iedah: 3)

 Allah, de Schepper en de Onderhouder van de universum,
heeft dus aangegeven dat de enige godsdienst die Hij accepteert, de Islam
is. Het is de enige weg om succes en welbehagen in dit leven en in het
Hiernamaals te bereiken. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 “Voorwaar, degenen die Onze Verzen loochenen en die zich
er hooghartig van afwenden; de poorten van de hemel zullen voor hen niet
worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel
door het oog van de naald gaat. En zo vergelden Wij de misdadigers.”
  
                                               
                                              
(Soerat al-Acraaf: 40)

 Maar waren Abraham, Ishmael, Izaak, Jacob en de andere
profeten (vrede zij met hen) van het Oude Testament dan geen joden? Was
Jezus dan geen christen? Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 “Of zeggen jullie (joden
en christenen)

dat Ibrahiem,
Ismaciel, Ishaaq, Jaccoeb en de stammen joden of
christenen waren? Zeg: ,,Weten jullie het beter of Allah?”  
        
                                               
                       
                       
           
        
(Soerat al-Baqarah: 140)

 “En toen cIsa ongeloof bij hen ontdekte, zei
hij: ,,Wie zijn mijn helpers
(op het rechte Pad) naar Allah?” Zijn apostelen zeiden:
,,Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah, getuig dus dat wij
moslims zijn.”
                         
                       
                                    
(Soerat Aali cImraan:
52)

 “Maar,” zou er gezegd kunnen worden, “Ik volg de
godsdienst van mijn ouders. Het zou hen beschamen als ik een andere religie
zou aannemen.” Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 En wanneer tot hen gezegd wordt: ,,Volgt wat Allah heeft
nedergezonden.”, dan zeggen zij: ,,Nee! Wij volgen dat
(de
pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen.” Wat! Zelfs als
hun vaderen niets begrepen en niet de rechte leiding volgden?
  
                                                     
                       
                       
           
        
(Soerat al-Baqarah: 170)

 “Maar mijn familie en vrienden zullen boos op me worden en
me in de steek laten.” Is het niet beter dat zij boos op je worden en je
in de steek laten dan Allah? Hij, de Almachtige, zegt wat als volgt vertaald
kan worden:

 Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest
Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U
alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het Rechte Pad. Het Pad van degenen
aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en
niet van de dwalenden.
                
                                   
(Soerat al-Fatihah)

Ibn Kathier, de grote moslimsgeleerde op het gebied van
tafsier (koranexegese) zegt over deze verzen: “Degenen aan wie Allah
gunsten heeft geschonken, zijn zij die Hem aanbaden en gehoorzaamden van
onder Zijn Engelen, Profeten, gelovigen en rechtgeleide mensen.”

Je moet je realiseren dat iedereen op de Dag des Oordeels
ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn daden. Niemand zal worden
overgeslagen en niemand zal zich op die Dag kunnen verstoppen achter anderen.
Allah zal zeggen (interpretatie van de betekenis): 

“O
cIsa, zoon van Mariam!
Heb
jij tegen de mensen gezegd: ,,Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast
Allah?” Hij zal zeggen: “Verheven bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen
waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten
hebben. U weet wat er in mijn binnenste is, en ik weet niet wat er in Uw
binnenste is. Voorwaar! U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen
niets anders gezegd dan U mij geboden heeft te zeggen: “Dient Allah, mijn
Heer en jullie Heer.”

                           
                                               
                       
           
                                                                
     (Soerat
al-Maa’iedah: 116-117)

De Profeet heeft ons verteld dat op de Dag des Oordeels
wanneer de profeten gevraagd zullen worden om te bemiddelen bij Allah, zij
dit allemaal zullen weigeren. Zij zullen zeggen: “Mijzelf! Mijzelf!”,
behalve de Profeet Mohammed, hij zal bij Allah bemiddelen voor de gelovigen.

                 
           
                       
                       
                       
                                
                                                                                                                                     
(al-Boechari)

Het mag duidelijk wezen dat iedereen er op die dag alleen
voor zal staan. Niet je ouders, noch je vrienden, noch degenen die je buiten
Allah plachte te aanbidden, zullen in staat zijn jou op die Dag enig
voordeel te verschaffen. Allen zullen zij in een staat van angst en
dronkenschap zijn (vanwege de moeilijkheid van die Dag). Allah zegt wat als
volgt vertaald kan worden: 

“Op die dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn
moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van
hen zal op Die dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.”
                                          
                       
                                
(Soerat cAbasa: 34-37)

Bereidt je dus voor op deze dag, want het is dichterbij dan
je denkt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Waarlijk! Zij zien haar (de Dag des Oordeels)
als ver weg. Maar Wij zien haar als dichtbij. Op die Dag zal de Hemel als
gesmolten metaal zijn. En zullen de bergen als wol zijn. En geen trouwe
vriend zal naar een
(andere) trouwe vriend vragen.”         
                       
                       
                                               
                       
               
                         
(Soerat al-Macaaridj: 6-10)

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter