Geen categorie

At-Tabarroek

7483

Islamitische betekenis: het vragen van zegeningen (Barakah), hopen het te krijgen en erin geloven.

De categorieën van at-Tabarroek
At-Tabarroek is onder te verdelen in twee categorieën:
 1. Toegestane Tabarroek
 2. Verboden Tabarroek
Toegestane Tabarroek
Deze vorm van Tabarroek is onder te verdelen in vijf categorieën:
 1. At-Tabarroek aan de hand van de Profeet vrede zij met hem zelf of datgene wat is losgekomen van zijn lichaam. Dit was specifiek voor hem vrede zij met hem en slechts tijdens zijn leven toegestaan.
 2. At-Tabarroek aan de hand van toegestane uitspraken en daden. Als de dienaar dit doet zal hem het goede en zegeningen toekomen, zoals het lezen van de Koran, het gedenken van Allah en het bijwonen van bijeenkomsten van kennis.
 3. At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waarin Allah zegeningen heeft geplaatst. Zoals de moskeeën, de plaatsen Mekka, Medina en ash-Shaam. Tabarroek zoeken aan de hand van deze plaatsen houdt in: Het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding. Hiermee wordt niet bedoeld dat men het lichaam tegen de muren en pilaren ervan moet gaan vegen.
 4. At-Tabarroek aan de hand van specifieke tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerdert. Zoals de maand Ramadan, de tien dagen van Dhoel Hiddjah, Laylat ul-Qadr en de laatste eenderde deel van de nacht. Tabarroek zoeken aan de hand van deze tijden houdt in: het daarin verrichten van goede daden en het aanbidden van Allah met toegestane daden van aanbidding.
 5. At-Tabarroek aan de hand van voedsel waarin Allah zegeningen heeft geplaatst. Zoals olijvenolie, honing, melk, zwarte zaad (Habbat us-Sawdaa’) en Zam Zam water. De zegeningen van Zam Zam water verdwijnen overigens niet met het verplaatsen van dit water naar een andere plaats.
Verboden Tabarroek
Verboden Tabarroek is onder te verdelen in drie categorieën:
 1. Verboden Tabarroek aan de hand van plaatsen en levenloze dingen. Deze vorm van verboden Tabarroek is weer onder te verdelen in drie subcategorieën:
  • Het vegen met het lichaam over de muren van plaatsen waarvan het vaststaat dat zij gezegend zijn, het kussen van de ramen en pilaren ervan en het vragen van genezing aan de hand van de aarde ervan.
  • At-Tabarroek aan de hand van de graven van rechtschapen personen en hun mausolea.
  • At-Tabarroek aan de hand van plaatsen waar zich belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen hebben voorgedaan, zoals de geboorteplek van de Profeet vrede zij met hem of de grotten Hiraa’ en Thawr.

 2. Verboden Tabarroek aan de hand van tijden waarin Allah de gunsten en zegeningen heeft vermeerderd. Deze vorm van verboden Tabarroek is weer onder te verdelen in twee subcategorieën:
  • Het verrichten van niet voorgeschreven daden en Bidac (religieuze innovaties) op tijden waarvan het vaststaat dat zij vanuit de Islam gezegend zijn.
  • At-Tabarroek aan de hand van tijden waarvan het Islamitisch niet vaststaat dat zij gezegend zijn, zoals: de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem), de nacht van de Israa’ wal Micraadj (de nachtreis en hemelvaart), de nacht van de helft van de maand Shacbaan en dagen en nachten waarin zich historische gebeurtenissen hebben voorgedaan.
 3. Verboden Tabarroek aan de hand van de lichamen van rechtschapen personen en hun relikwieën. Er mag geen Tabarroek worden verricht aan de hand van lichamen en relikwieën van wie dan ook, behalve van de Profeet vrede zij met hem. Dit was, zoals reeds vermeld, specifiek voor hem vrede zij met hem en slechts tijdens zijn leven.

Belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek
Hieronder volgt een aantal belangrijke basisregels en voorwaarden voor at-Tabarroek:
 1. At-Tabarroek is een daad van aanbidding en het uitgangspunt voor daden van aanbidding is dat deze verboden zijn en dat men hierin terughoudend dient te zijn, totdat er bewijzen zijn geleverd dat dit voorgeschreven is.
 2. Alle zegeningen zijn afkomstig van Allah alleen. Hij is de Koning en de Schenker ervan. Zegeningen dienen dus niet van een ander dan Allah gevraagd te worden.
 3. At-Tabarroek die verricht wordt aan de hand van datgene waarvan vaststaat dat dit gezegend is, baat slechts de monotheïst, de gelovige in Allah en Zijn Boodschapper vrede zij met hem.
 4. At-Tabarroek aan de hand van datgene waarvan vanuit de Shariecah (Islamitische Wetten) vaststaat dat dit gezegend is mag alleen gebeuren aan de hand van Islamitisch voorgeschreven manieren en er dient niet afgeweken te worden van de manieren en wijzen van de vrome voorgangers door het verrichten van bijvoorbeeld religieuze innovaties.[1]

[1] Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 1, blz. 194. Ifaadat ul-Moestafied van al-Asmaariy, blz. 47. Risaalat Tabarroek ul-Mashroec wa Tabarroek ul-Mamnoec van Ali al-cAlyaani