Geen categorie

At-Tawassoel

5122

Taalkundige betekenis: komt van het woord al-Wasielah en dit betekent oorspronkelijk iets waarmee je een zaak probeert te bereiken of waarmee toenadering tot iets gezocht wordt.

Islamitische betekenis: Het nemen van een voorgeschreven middel waarmee men tot Allah, de Verhevene, toenadering zoekt.

De verschillende categorieën van at-Tawassoel

At-Tawassoel is onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Toegestane Tawassoel
  2. Verboden Tawassoel

Toegestane Tawassoel

Toegestane Tawassoel kan onderverdeeld worden in de volgende drie soorten:

  1. Tawassoel met behulp van één van de Schone Namen of Verheven Eigenschappen van Allah, de Geprezene, de Verhevene.
  2. Tawassoel door middel van verrichte goede daden.
  3. Tawassoel door middel van een rechtschapen levende persoon.[1]

Verboden Tawassoel

Dit is elke vorm van Tawassoel die buiten de hierboven drie vermelde toegestane wijzen valt, waaronder:

  1. Tawassoel tot Allah aan de hand van een recht of reputatie van personen.
  2. Het verrichten van smeekbeden tot en het doen van geloften aan Awliyaa’ (heiligen) en rechtschapen personen.
  3. Het brengen van offers aan de zielen van Awliyaa’ en het verblijven bij hun graven.[2]

[1]Deze derde vorm van toegestane Tawassoel beperkt zich tot het vragen aan een rechtschapen persoon om Doecaa’ voor je te verrichten.

[2]At-Tawassoel Anwaacoehoe wa Ahkaamoehoe van Sheikh al-Albaani, blz. 29-42. Anwaacoe wa Ahkaam ut-Tawassoel van cAbdoellaah al-Athariy, blz. 26 en 78.