Geen categorie

De verschillende categorieën van Tawhied

22920

Tawhied is onder te verdelen in drie categorieën:

1. Tawhied ur-Roeboebiyyah

2. Tawhied ul-Oeloehiyyah
3. Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende categorieen van Tawhied:
Categorie van Tawhied
Betekenis
Bewijs
Tawhied ur-Roeboebiyyah
Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft:

1 Zijn Schepping 2 Zijn Koninkrijk 3 Het besturen

Of: Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft Zijn Daden. Voorbeelden van Zijn Daden: het scheppen, het onderhouden, het schenken van leven, het doden, het laten regenen en het laten groeien van planten en bomen enz.

“Weet, dat het scheppen en het bevelen aan Hem is voorbehouden.”
(Soerat al-Acraaf: 54)
“En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde toe.”
(Soerat Aali cImraan: 189)
“Zeg: ,,Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: ,,Wie heeft macht over het horen en het zien en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah.” Zeg dan: ,,Zullen jullie dan niet vrezen?”
(Soerat Yoenoes: 31)
Tawhied ul-Oeloehiyyah: wordt ook wel Tawhied ul-cIbaadah genoemd.
Het één maken van Allah, de Verhevene, wat betreft de daden van aanbidding, zoals het gebed, het vasten, de Hadj, het vertrouwen, het doen van een gelofte, vrees, hoop, liefde en andere daden van aanbidding
“En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”
(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)
“En aanbidt Allah en kent Hem geen deelgenoot toe.”
(Soerat an-Nisaa’: 36)
“En Wij stuurden niet één van de boodschappers voor jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan ik is, aanbidt Mij dus.”
(Soerat al-Anbiyaa’: 25)
Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat
Dit houdt in: het beschrijven van Allah, zoals Hij Zichzelf heeft beschreven en zoals de Profeet vrede zij met hem Hem heeft beschreven, zonder dat er sprake is van:

Takyief (het toekennen van een hoedanigheid)

Tamthiel (het trekken van een vergelijking)

Tahrief (verdraaiing)

Tactiel (ontkenning)

“Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”
(Soerat ash-Shoeraa: 11)
“En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken: zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.”

(Soerat al-Acraaf: 180)

Belangrijke opmerkingen
Ten eerste: Tawhied is onder te verdelen in drie categorieën. Men is verplicht om elke categorie te accepteren. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie dus gelooft in één onderdeel van Tawhied maar niet in een ander is geen Moewahhid (gelovige in de Tawhied: monotheïst).1

Ten tweede: Men moet weten dat de ongelovigen, die de Boodschapper van Allah bestreden heeft, het eens waren met Tawhied ur-Roeboebiyyah. Zij gaven toe dat Allah de Schepper en de Onderhouder is en Degene is Die doet leven, doet doden, baat, schaadt en over alle zaken gaat. Maar dit deed hen nog niet binnentreden tot de Islam. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Zeg: ,,Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: ,,Wie heeft macht over het horen en het zien en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah.” Zeg dan: ,,Zullen jullie dan niet vrezen?”
(Soerat Yoenoes: 31)2

Ten derde: Tawhied ul-Oeloehiyyah was het onderwerp van Dacwah van de Boodschapper omdat dit de basis is voor alle daden van aanbidding. Zonder dat dit in orde is zijn alle daden van aanbidding incorrect. Wanneer dit niet correct is treedt het tegenovergestelde ervan op: Shirk.3 De wrijving tussen de Boodschapper en zijn volk ontstond vanwege deze categorie van Tawhied. Het is dus verplicht om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan, de onderwerpen ervan goed te leren en de fundamenten ervan goed te begrijpen.4

1Haashiyat ut-Tawhied van Ibn Qaasim, blz. 12.

2 Madjmoecat at-Tawhied, deel 1, blz. 72.
3cAqiedatoe Tawhied van Sheich Saalih al-Fawzaan, blz. 48.
4Kitaab Oesoel ul-Imaan fie Dhaw’ il-Kitaab was Soennah, blz. 26.