Geen categorie

De zuilen van Imaan

22957

Imaan is gebouwd op zes zuilen. Het geloven in:

 1. Allah
 2. Zijn Engelen
 3. Zijn Boeken
 4. Zijn Boodschappers
 5. De Laatste Dag
 6. Al-Qadr (de voorbeschikking), zowel het goede als het kwade ervan.

Het geloven in Allah

Het geloven in Allah omvat de volgende vier zaken:

 1. Het geloven in het bestaan van Allah.
 2. Het geloven in Zijn Roeboebiyyah (Heerschappij).
 3. Het geloven in Zijn Oeloehiyyah (alleenrecht op Aanbidding).
 4. Het geloven in Zijn Asmaa’ was Sifaat (Namen en Eigenschappen).

Het geloven in de Engelen

Het geloven in de Engelen omvat vier zaken:

 1. Het geloven in hun bestaan.
 2. Het geloven in degenen die bij naam zijn genoemd, zoals Djibriel, en in degenen die niet bij naam zijn genoemd. Wij geloven dus in hen allen.
 3. Het geloven in hun eigenschappen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld.
 4. Het geloven in hun daden waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld en die zij verrichten op bevel van Allah.

Het geloven in de Boeken

Het geloven in de Boeken omvat vier zaken:

 1. Het geloven dat het waar is dat deze Boeken afkomstig zijn van Allah.
 2. Het geloven in de namen van de Boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Qur’aan, de Tauwrah en de Indjiel.
 3. Het geloven in de authenticiteit van hun berichtgevingen, zoals de berichtgevingen in de Koran, en de berichtgevingen van de voorgaande Boeken, voor zover deze niet zijn veranderd of vervalst.
 4. Het handelen naar de voorschriften ervan voor zover deze niet zijn opgeheven, het tevreden zijn ermee, het zich overgeven eraan, ongeacht of wij de wijsheid ervan nu begrijpen of niet. Alle voorgaande Boeken zijn overigens opgeheven met de komst van de Koran.

Het geloven in de Boodschappers

Het geloven in de Boodschappers omvat vier zaken:

 1. Het geloven dat hun Boodschap de waarheid is van Allah, de Verhevene. Wie niet gelooft in de Boodschap van slechts één van hen, heeft hen allemaal verloochend.
 2. Het geloven in hun namen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld, zoals Mohammed, Ibrahiem, Moesaa, cIesaa en Noeh u.
 3. Het bevestigen van wat authentiek is van hun berichtgevingen.
 4. Het handelen naar de Wetten van degenen die naar ons zijn gestuurd. In deze tijd waarin wij leven is dit Mohammed vrede zij met hem, de laatste der Profeten die gestuurd is naar de gehele mensheid.

Het geloven in de Laatste Dag

Het geloven in de Laatste Dag omvat drie zaken:

 1. Het geloven in de Bacth (wederopstanding).
 2. Het geloven in de verrekening en de beloning.
 3. Het geloven in het Paradijs en het Hellevuur.

Tot het geloven in de Laatste Dag behoort ook al datgene wat zich na de dood zal voordoen, zoals de beproeving in het graf, de bestraffing in het graf en de gunsten van het graf.

Het geloven in al-Qadr (de Voorbeschikking)

Het geloven in al-Qadr omvat vier zaken:

 1. Het geloven dat Allah op de hoogte is geweest van alle zaken, over het geheel genomen en gedetailleerd.
 2. Het geloven dat Allah dit heeft opgeschreven op al-Lawh al-Mahfoedh (de Bewaarde Tafel).
 3. Het geloven dat alle gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden, behalve met de Wil van Allah, de Verhevene.
 4. Het geloven dat alle gebeurtenissen op zichzelf, maar ook hun eigenschappen en bewegingen schepselen zijn van Allah, de Verhevene.[1]

Het bewijs voor de zes zuilen van Imaan

De volgende uitspraken van Allah:

“Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en het Schrift en de Profeten.”

(Soerat al-Baqarah: 177)

“Waarlijk, Wij hebben alle zaken met al-Qadr geschapen.”

(Soerat al-Qamar: 49)

En vanuit de Soennah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel u, toen hij de Profeet vrede zij met hem vroeg: ,,Bericht mij over (de betekenis van) Imaan?” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.”

(Moeslim)

[1] Risaalat ul-Oesoel ul-Imaan van sheich Ibn al-cOethaymien.