Geen categorie

Door aanbiddingen wereldse belangen nastreven

4756

Hiermee wordt bedoeld dat de mens pure daden van aanbidding verricht omwille van een werelds belang dat hij nastreeft.

Voorbeelden:

1.             Iemand die de Hadj verricht omwille van het kopen van bezittingen.

2.             Iemand die strijdt omwille van het verkrijgen van al-Ghaniemah (oorlogsbuit).

3.             Iemand die de Adhaan (oproep tot het gebed) verricht omwille van het verkrijgen van loon.

4.             Iemand die Islamitische kennis opdoet slechts omwille van een diploma of het bekleden van een bepaalde functie.

Het oordeel hierover

Het oordeel over deze daad is onder te verdelen in twee categorieën:

1.             Met het merendeel van zijn daden van aanbidding of met al deze daden streeft iemand wereldse belangen na. Dit is grote Shirk.

2.             Met een specifieke daad van aanbidding streeft hij wereldse belangen na. Dit is kleine Shirk en maakt de daad nietig.

Het waarschuwen tegen het door aanbiddingen nastreven van wereldse belangen

Allah, de Verhevene, zegt:

(Voor) wie het wereldse leven en haar versiering wensen zullen Wij hun daden daarin volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden benadeeld. Zij zijn degenen voor wie er in het Hiernamaals niets dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op aarde) verrichten. En wat zij pleegden te doen is verloren gegaan.”

(Soerat Hoed: 15-16)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie kennis opdoet, waarmee het Aangezicht van Allah wordt nagestreefd, (maar deze) slechts voor wereldse doeleinden (opdoet): hij zal de geur van het Paradijs niet ruiken.”

(Ahmad, Aboe Daawoed)

 

1.     Al-Qawl ul-Moefied van sheich Ibn al-cOethaymien, deel 2, blz. 136. Tashiel ul-cAqiedat ul-Islamiyyah, blz. 376. Qoerat ul cOeyoen il-Moewahhidien, blz. 184