Geen categorie

Het belang en de verhevenheid van Tawhied

10070

1. Tawhied is de belangrijkste zuil van de Islam

Het is niet mogelijk voor een persoon om de Islam te betreden zonder te getuigen van de Tawhied. De Profeet zei: “De Islam is gebouwd is op de vijf volgende zuilen:

  1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.
  2. Het onderhouden van de Salaah (gebed).
  3. Het geven van de Zakaah (armenbelasting).
  4. Het vasten van de Ramadan.
  5. Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Huis (Kacbah) voor degene die daartoe in staat is.”

(al-Boechari en Moeslim)

2. Tawhied is het allerbelangrijkste wat er is en behoort tot de eerste verplichte handelingen.

Tawhied komt voor alle daden en komt voor alle andere belangrijke zaken die zijn geopenbaard. Het is ook het eerste waarnaar uitgenodigd dient te worden. De Profeet rzei tegen Moecaadh toen hij hem stuurde naar Jemen: “Je zult komen bij een volk dat behoort tot de mensen van het Boek: het eerste waar je hen naar dient uit te nodigen is het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.” En in een andere overlevering: “Totdat zij Allah één maken.”

(al-Boechari en Moeslim)

3. De daden van aanbidding worden niet geaccepteerd, behalve als Tawhied aanwezig is.

Er is hier sprake van een Shart Sihhah (vereiste voor authenticiteit): een basisvereiste die aanwezig dient te zijn alvorens de daden van aanbidding. Daden van aanbidding worden geen daden van aanbidding genoemd zolang Tawhied niet aanwezig, zoals er geen sprake is van het gebed, behalve indien er sprake is van reinheid. Als Shirk binnensluipt in de daden van aanbidding dan raken deze daden ongeldig, zoals de reinheid ongeldig wordt bij het voordoen van een Hadath(letterlijk een gebeurtenis die zich voordoet waardoor men de rituele wassing verliest), zo veranderen de daden, indien er geen sprake is van Tawhied, in Shirk, dit heeft als gevolg dat de daden verdorven raken en teniet worden gedaan. De pleger hiervan zal hierdoor voor eeuwig in het Vuur verblijven.[1]

4. Tawhied is een reden tot veiligheid en leiding in het wereldse leven en in het Hiernamaals. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Degenen die geloven en hun geloof niet met onrecht mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.”

(Soerat al-Ancaam: 82)

Met onrecht wordt hier Shirk bedoeld, zoals de Profeet rdit duidelijk maakte.[2]

Ibn Kathier, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn zei: “Oftewel, zij zijn degenen die hun daden van aanbidding met toewijding voor Allah alleen verrichten, zonder hem deelgenoten toe te kennen. Zij zijn degenen die veiligheid toekomt op de Dag van de Opstanding en zij zijn de (recht)geleide mensen in dit leven en in het Hiernamaals.”[3]

Wie met de complete Tawhied komt zal complete veiligheid toekomen, complete leiding krijgen en zal het Paradijs binnentreden zonder gestraft te worden.[4] En Shirk is de grootste onrecht en Tawhied is de grootste rechtvaardigheid.[5]

5. Tawhied is een reden tot het binnentreden van het Paradijs en het zich bevrijden worden van het Hellevuur.

De Profeet zei: “Wie getuigt dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah alleen, zonder deelgenoten, en dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is, en dat cIesaa (Jezus) de Dienaar van Allah is en Zijn Boodschapper, en Zijn Woord dat Hij heeft geschonken aan Mariam en een Roeh (ziel dat afkomstig is)van Hem, en dat het paradijs waarheid is en dat het Hellevuur waarheid is: Allah zal Hem op basis van zijn daden het Paradijs binnenlaten.”

(al-Boechari en Moeslim)

Tevens zei de Profeet: “Waarlijk, Allah heeft het Hellevuur verboden verklaard voor degene die zegt: ,,Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, daarmee het Aangezicht van Allah wensende.”

(al-Boechari en Moeslim)

6. Tawhied is een redding van het verdiet in dit wereldse leven en het Hiernamaals. Ibn ul-Qayyim, moge Allah hem genadig zijn, zei: “Tawhied is de redding van zowel de vijanden en de verdedigers van Tawhied.” Wat betreft:

– De vijanden van Tawhied

Tawhied is hun redding van de wereldse kwellingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als zij op de schepen varen, roepen zij Allah zuiver in geloof aan. Maar zodra Hij hen heeft gered en aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Hem)toe.”

(Soerat al-cAnkaboet: 65)

– De verdedigers van Tawhied

Tawhied is hun redding in dit leven en in het Hiernamaals. Er bestaat geen beter middel tegen alle moeilijkheden dan Tawhied. Gedenk de smeekbede van Dhaa Noen (Yoenes) toen hij in de buik van de vis zat. Een persoon zegt niet de volgende smeekbede, of Allah zal zijn kwellingen van hem wegnemen:

“Laa ilaaha illa anta. Soebhaanaka innie koentoe min adh-Dhaalimien.”

(Er is geen god dan U. Verheven zij U. Waarlijk, ik behoorde tot de onrechtvaardigen.)

(Ibn al-Qayyim zegt) verder: “Datgene wat men naar de afgrond leidt, is Shirk en het enige wat men van de ondergang behoedt, is Tawhied.”[6]

7. Tawhied is de wijsheid achter het scheppen van de mens en de djinns. Allah, de Verhevene, zegt:

“En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Oftewel Hem één te maken wat betreft aanbidding. De reden waarom Boodschappers zijn gestuurd, Boeken geopenbaard, Goddelijke Wetten zijn voorgeschreven schepselen zijn geschapen is voor het één maken van Allah en om Hem alleen te aanbidden zonder hem deelgenoten toe te kennen.

[1]Madjmoecat ut-Tawhied, deel 1, blz. 71.

[2]Al-Boechari, 2/484, overlevering van Ibn Mascoed.

[3]Tafsier ul-Qur’aan ul-cAdhiem, deel 2, blz. 277.

[4]Taysier ul-cAziez ul-Hamied, blz. 51.

[5]Al-Djawaab ul-Kaafiy van Ibn al-Qayyim, blz. 312.

[6]Al-Fawaa’id (samengevat), blz. 132-133.