Geen categorie

Religieuze innovaties

23361

Taalkundige betekenis: Bidcah is iets wat uitgevonden is en waar geen oorsprong voor bestaat.

Islamitische betekenis: een vernieuwing binnen het geloof waar geen bewijs voor is.

Verschillende categorieën van vernieuwingen

Vernieuwingen zijn onder te verdelen in twee categorieën:

1.     Vernieuwingen in de cultuur, zoals moderne uitvindingen. Dit is toegestaan, omdat het Islamitisch uitgangspunt voor de cultuur is dat alles is toegestaan.

2.     Vernieuwingen in de religie. Dit is haraam, omdat het Islamitisch uitgangspunt hier is dat men stopt en terughoudend is.

Verschillende categorieën van religieuze vernieuwingen

Religieuze vernieuwingen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1.     Innovaties in de overtuiging.

Dit houdt het hebben van een overtuiging in die afwijkt van datgene wat Allah heeft geopenbaard en wat de Profeet heeft verteld, zoals de innovatie van Tamthiel (een gelijkenis trekken tussen Allah en één van Zijn schepselen betreffende Eigenschappen), Tactiel (eigenschappen die Allah aan Zichzelf heeft toegekend, ontkennen) en de innovatie van Qadariyyah (een groepering die meent dat er geen sprake is van al-Qadar).

2.     Innovaties in de daden.

Dit houdt het aanbidden van Allah in op een andere wijze dan dat Hij heeft voorgeschreven. Dit aan de hand van:

– Het doen ontstaan van daden van aanbidding die Islamitisch niet zijn voorgeschreven.

– Het toevoegen aan of het inkorten op een voorgeschreven daad van aanbidding.

– Het aankomen met een voorgeschreven aanbidding, maar op een geïnnoveerde wijze.

– Een tijd vaststellen voor een voorgeschreven daad van aanbidding die niet door de Islamitische Wetten is  vastgesteld.

Voorbeelden: het optrekken van bouwwerken boven graven en het houden van geïnnoveerde feesten.

3.   Innovaties in het laten van zaken.

Dit houdt het laten van toegestane zaken in of zaken die gevraagd worden (Waadjibaat) om zodoende Allah te aanbidden. Zoals bijvoorbeeld het laten van het eten van vlees om daarmee Allah te aanbidden of het celibaat leven als daad van aanbidding.

Verschillende categorieën religieuze innovaties vanuit het oogpunt van haar oordeel

De religieuze innovaties zijn onder te verdelen in twee categorieën:

1.     Religieuze innovaties die Koefr inhouden.

Dit doet de pleger ervan buiten de Islam treden. Zoals bijvoorbeeld de religieuze innovaties van de Raafidhah (Siïtische stroming) en de uitspraak dat de Koran geschapen is.

2.     Religieuze innovaties die leiden tot zondigheid.

De pleger ervan is een zondaar, maar treedt niet buiten het geloof. Zoals de religieuze innovatie van het bij elkaar komen en gezamenlijk gedenken van Allah en het specifiek uitkiezen van de nacht van de helft van de maand Shacbaan om daarin daden van aanbidding te verrichten.

Het waarschuwen voor religieuze innovaties en het weerleggen ervan

Het volstaat om hier één vers aan te halen en twee overleveringen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en ben Ik tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

De uitspraak van de Profeet: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat niet hiertoe behoort, het zal verworpen worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En in de overlevering van Moeslim: “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”

De uitspraak van de Profeet: “De slechte zaken zijn de nieuwe toevoegingen (en iedere nieuwe toevoeging is een religieuze innovatie) en iedere religieuze innovatie is een dwaling (en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur).”

(Moeslim)

Datgene wat tussen haakjes staat is een toevoeging in de overlevering die is overgeleverd door an-Nasaa’ie.

Bestaat er zoiets als een goede Bidcah en een slechte Bidcah?

Wie een onderscheidt maakt tussen:

1.     Een goede religieuze innovatie (Bidcah Hasanah), en

2.     Een slechte religieuze innovatie (Bidcah Sayyi’ah)

heeft het bij het verkeerde eind en zegt iets wat in strijd is met de uitspraak van de Profeet: “En iedere religieuze innovatie is een dwaling.” De Profeet heeft dus geoordeeld dat alle religieuze innovaties dwalingen zijn. Deze persoon beweert daarentegen dat niet alle religieuze innovaties dwalingen zijn, maar dat er ook goede religieuze innovaties zijn.

Oorzaken die tot het ontstaan van religieuze innovaties hebben geleid

Tot de oorzaken die kunnen leiden tot het ontstaan van religieuze innovaties behoren:

1.     Onwetendheid over de islamitische Wetgevingen.

2.     Het volgen van de Hawa (begeerten).

3.     Het blindelings vasthouden aan meningen en personen.

4.     Het imiteren van de ongelovigen (in religieuze kwesties).

5.     Het bouwen op verzonnen overleveringen die geen oorsprong hebben in het geloof.

6.     Tradities en bijgeloof die niet te herleiden zijn tot de islamitische Wetten en waar het verstand mee botst.

Twee belangrijke basisbeginselen

De volgende twee punten baten bij het te weten komen over religieuze innovaties en het weerleggen ervan:

Ten eerste: het Islamitisch uitgangspunt voor de daden van aanbidding is dat dit verboden is, dat men hiervoor moet oppassen en hier terughoudend mee moet zijn, totdat er hiervoor bewijzen vanuit de Shariecah zijn gevonden.

Ten tweede: elke daad van aanbidding die de Profeet in zijn tijd had kunnen verrichten en er aanleiding voor was, en toch niet heeft gedaan en ook niet door zijn metgezellen is gedaan, is een daad die niet toegestaan is.

Twee belangrijke opmerkingen

Ten eerste: imam Maalik, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn, zei: “Wie aan de Islam een religieuze innovatie toevoegt, denkende dat dit een goede daad is, beweert waarlijk dat Mohammed niet heeft voldaan aan zijn plicht als Boodschapper, omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en ben Ik tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

En wat toen niet tot het geloof behoorde, behoort vandaag ook niet tot het geloof.”

Ten tweede: Sheikh al-Albaanie, moge Allah, de Verhevene, hem genadig zijn, zei: “Wij dienen te weten dat het toevoegen van de kleinste religieuze innovatie door een persoon aan het geloof verboden is. Het toevoegen van religieuze innovaties behoort niet slechts (zoals sommigen beweren) tot het niveau van afkeurenswaardigheden (Makroeh).”

Enkele religieuze innovaties die zich hebben verspreid onder de Oemmah

1.     Het vieren van de geboortedag van de Profeet en de geboortedagen van anderen.

2.     Het vieren van de nacht van al-Israa’ wal-Micraadj (de nachtreis en de hemelvaart van de Profeet).

3.     Het vieren van de nacht van de helft van de maand Shacbaan.

4.     Het vieren van de verjaardag.

5.     Het vragen van zegeningen aan de hand van plaatsen, historische monumenten, personen, levend dan wel dood.

6.     Het gezamenlijk gedenken van Allah.

7.     Het vragen om de openingshoofdstuk (Soerat al-Faatihah) van de Koran te reciteren voor de zielen van de doden en op specifieke gelegenheden.

8.     Het specifiek uitkiezen van de maand Radjab voor het verrichten van de cOemrah (kleine bedevaart) en specifieke daden van aanbidding.

9.     Het hardop uitspreken van de intentie voor het gebed.

10.  Tawassoel aan de hand van de eer en het recht van personen.

Nuttige boeken inzake kennis over religieuze innovaties

1.     At-Tahdhier min al-Bidac

– Sheikh cAbdoel-cAziez bin Baaz, moge Allah hem genadig zijn.

2.     As-Soenan wal-Moebtadicaat

– Sheikh Mohammed cAbdoes-Salaam al-Qoeshayrie.

3.     Al-Bidac wal-Moehdathaat wa maa laa Asla lahoe Djamac wa Icdaad hoemoed al-Matr

– Samengesteld en gerangschikt door Hamoed al-Matr.

4.     Al-Ibdaac fie Madhaar il-Ibtidaac

– Sheikh cAli Mahfoedh

Opmerking

Er kan slechts sprake zijn van het volgen (Moetaabacah) als de daad van aanbidding in de volgende zes zaken in overeenstemming is met de Islamitische Wetten:

1.  De reden          →        Zoals iemand die twee Rakcaat bidt vanwege het vallen van regen.

2.  Het soort          →        Zoals degene die Zakaat ul-Fitr in geld betaald.

3.  De hoeveelheid →        Zoals degene die bewust tijdens het Maghrib-gebed vier Rakacaat verricht.

4.     De wijze         →        Zoals degene die de rituele wassing verricht, maar begint bij zijn voeten en eindigt met zijn gezicht.

5.     Het tijdstip     →        Zoals degene die zijn offerdier voor cIed ul-Adha slacht tijdens Ramadan.

6.     De plaats       →        Zoals degene die al-Ictikaaf verricht in de woestijn of op afgelegen plaatsen.1

 

1.     cAqiedat ut-Tawhied, van Sheikh al-Fawzaan, vanaf blz. 214. Qawaacidoe macrifat ul-Bidach, van Mohammed al-Djiezaanie, blz. 18. Hidjat un-Nabiy, van Sheikh al-Albaani, blz. 102.