Geen categorie

Tawhiedul-Asmaa was-Sifaat

8139

Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat is de Eenheid van Allah in Zijn Namen en Eigenschappen. Deze Namen en Eigenschappen van Allah zijn niet te vergelijken met de namen en eigenschappen van Zijn schepselen. Want Allah, de Almachtige, is ver verheven boven alle tekortkomingen. Zijn schepselen zijn echter niet vrij van fouten en tekortkomingen. Allah heeft een ontelbaar aantal Namen. Hij heeft deze Namen Al asmaa’ ul-Hoesnaa (de Schone Namen) genoemd. En Hij heeft veel Eigenschappen die allemaal goed zijn. Deze Eigenschappen worden as-Sifaatul-cOelaa (de Verheven Eigenschappen) genoemd.

Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:
En aan Allah behoren de Schone Namen toe, bidt (dan) tot Hem daarmee.
(Soerat al-Acraaf: 180)
En Hem komt het Hoogste Voorbeeld toe in de hemelen en op de aarde.
(Soerat ar-Roem: 27)
Hiermee wordt bedoeld dat Allah de Meest Verheven Beschrijving heeft, die alleen bij Hem past, dat er dus geen god is dan Hij en dat niemand gelijk is aan hem.
Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.
(Soerat ash-Shoera’: 11)
Wij zijn Ahloes-Soennah: mensen die de soennah van de Profeet strikt proberen te volgen. Wij leggen de Koran en de Hadith uit net zoals de Profeet en zijn metgezellen (vrienden) dat deden. Wij bevestigen daarom alle Namen en Eigenschappen van Allah die Hij Zichzelf heeft toegegeschreven in de Koran, maar ook de Namen en Eigenschappen die de Profeet (vrede zij met hem) in de Soennah aan Allah heeft toegeschreven. Wij mogen hun bete- kenis niet wijzigen. Wij moeten deze Namen en Eigenschappen gewoon interpreteren (begrijpen) zoals as-Salafus-Saalih (onze voorgangers die oprecht waren) dat deden. Ook mogen wij niet de Namen en Eigen- schappen van Allahontkennen of ze vergelijken met bivoorbeeld menselijke eigenschappen. Als wij dat zouden doen, dan doen wij Allah’s Majesteit geen eer aan, want we schrijven Hem dan kenmerken toe die tot Zijn schepsels behoren en dat mag natuurlijk niet.
Fundamenten van de Namen en Eigenschappen van Allah
De eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah is gebaseerd op drie fundamenten. Wie hier niet in gelooft heeft de deze vorm van tawhied niet goed begrepen.

Ten eerste:
Allah lijkt in niets op Zijn schepselen. Zijn Eigenschappen zijn verheven en vrij van elke vorm van tekortkoming. Dit wordt duidelijk gemaakt in de volgende verzen:
Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.
(Soerat ash-Shoera’: 11)
En niet één is aan Hem gelijkwaardig.
(Soerat al-Ikhlaas: 4)
Eén van de grote geleerden, genaamd al-Qoertoebi, zei hierover dat Allah in Zijn Grootheid, Glorie en Soevereiniteit niet gelijk is aan ook maar één van Zijn schepselen. Niets kan beschreven worden door het te vergelijken met Hem. De woorden die door de Islam worden gebruikt om zowel Allah als Zijn schepselen te beschrijven lijken misschien hetzelfde, maar in werkelijkheid zijn ze anders. Bijvoorbeeld Allah spreekt wel, maar niet zoals zijn schepselen dat doen en Hij hoort wel, maar niet zoals zijn schepselen dat doen enz… Of anders gezegd: Zijn Eigenschappen zijn niet te vergelijken met die van Zijn schepselen.
De eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah houdt in dat de moslim erin moet geloven dat Zijn Schepper verheven is boven het hebben van een vrouw, partner, kind enz… De moslim moet ook erin geloven dat Allah verheven is boven elke tekortkoming, zoals vermoeidheid, slaap

sterfelijkheid, onwetendheid,vergeetachtigheid enz.
Ten tweede:
Allah dient alleen beschreven te worden met de Namen en Eigenschappen die worden genoemd in de Quraan en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Allah kent zichzelf zeker het best. Hij zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Weten jullie het beter, of Allah?”
(Soerat al-Baqarah: 140)
Ten derde:

Wij moeten geloven in de Namen en de Eigenschappen van Allah zoals die zijn beschreven in de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem), zonder dat wij gaan vragen over hoe dit werkelijk is. Een mooi voorbeeld om dit uit te leggen zijn de woorden van Imam Maalik toen hij gevraagd werd over de Istiwaa’: het zich verheffen van Allah boven Zijn Troon. Hij zei: “Istiwaa’ (het zich verheffen) is bekend, de hoedanigheid (de manier waarop dit gebeurt) is onbekend, het geloven erin (in de Istiwaa’) is verplicht en het ernaar vragen is een bidcah (een verboden toevoeging aan de Islam).” Wij geloven dat Allah hoort, ziet, spreekt enz., omdat de bewijzen hiervoor in de Koran en de Soennah terug zijn te vinden. Deze Eigenschappen van Allah zijn echter niet te vergelijken met die van Zijn Schepselen!

Dit was een samenvatting van de caqiedah (datgene wat men gelooft) van Ahloes-Soennah Waldjamaacah over de Schone Namen van Allah en Zijn Verheven Eigenschappen.
Hiermee zijn we, beste vrienden, tot het eind gekomen van de uitleg van de drie soorten Tawhied. Ik hoop dat wij allemaal, nadat we deze drie pagina’s hebben bestudeerd, weten wat de Eenheid van Allah inhoudt. Tevens hoop ik dat wij vanaf vandaag Allah gaan aanbidden volgens de bovenstaande regels. En moge Allah ons helpen om ons aan deze regels te houden tot de laatste adem en ons daarna samen in de Hemel te verzamelen. Amien.
Wassalaamoe calaikoem warahmatullaahi wabarakaatoeh.