Geen categorie

Tawhiedul-Oeloehiyyah

7592

Tawhiedul-Oeloehiyyah (ook wel Tawhied ul-cIbaadah) houdt in dat alleen Allah als object van aanbidding genomen mag worden.

Zoals je weet, Allah is de Rabb en de Schepper. Alleen in Hem moeten wij onze vertrouwen stellen. Wij moeten op Zijn beloning hopen en Zijn bestraffing vrezen. Alleen Allah is de Ware God (Ilaah). Niets of niemand mag buiten Hem aanbeden worden. Het is Haraam (verboden) om een daad van aanbidding zoals het gebed, vasten, de bedevaart enz. voor een ander dan Allah te verrichten. Want Allah heeft geen toestemming gegeven aan Zijn schepselen om iemand anders of iets anders te aanbidden. Allah heeft ons toch niet geschapen om anderen te aanbidden. Hoe kan je iets of iemand gaan aanbidden die niet eens kan scheppen en die zelf geschapen is. Als je dat doet, dan ben je Allah zeker niet dankbaar. Iemand die dat doet heeft het dus verdiend om niet beloond te worden voor die valse aanbidding, hij verdient het juist om gestraft te worden.

De ongelovige Qoeraish in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) geloofden dat Allah hun Rabb was. Sommigen geloofden zelfs in de Wederopstanding, de Dag des Oordeels en de Voorbeschikking (al-Qadar). Zij verrichtten zelfs handelingen van aanbidding voor Allah en beweerden dat zij de religie van Ibrahiem volgden. Dit maakte hen echter nog geen moslims. En Allah noemt hen toch Koeffaar (ongelovigen) en Moeshrikoen (polytheïsten) in de Koran, want zij weigerden te geloven in dit soort Tawhied. Zij aanbaden andere goden naast Allah en accepteerden Zijn alleenrecht op aanbidding niet.

De eenheid van Allah in de aanbidding

De aanbidding is voor Allah alleen, omdat alleen Hij dit verdient en Hij alleen de mens kan baten. De mens heeft geen tussenpersoon nodig zoals een priester of een ‘heilige man’ die tussen hem en Allah moet bemiddelen. Het belang van het aanbidden van Allah alleen wordt keer op keer in de Koran onderschreven. Want dit is natuurlijk het doel van de Schepping (van mensen en Djinns) op aarde en dit is ook de kern van de boodschap van alle Profeten en alle Boodschappers van Allah. Allah zegt wat als volgt te vertalen is:

“Ik heb de Djinn en de Mensheid slechts geschapen om mij te aanbidden.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

“Waarlijk, Wij hebben tot elk volk een boodschapper gestuurd (die zei), Aanbidt Allah en vermijdt at-Taaghoet (Saten en alles wat buiten Allah wordt aanbeden.”

(Soerat an-Nahl:36)

Het bevestigen van Tawhiedul-Oeloehiyyah en het geloven erin gaan samen met het ontkennen van elke vorm van tussenkomst. Dat wil zeggen dat de mens zich direct tot Allah moet richten als hij een aanbidding wil verrichen of iets aan Allah wil vragen; hij mag niemand en niets tussen hem en Allah als tussenpersoon nemen. Want je mag aan Allah geen deelgenoten toekennen. Het is dus niet toegestaan om tot een dode of een levende persoon te bidden of Hem te smeken. Want er werd overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei dat de Doeca’ (smeekbede) aanbidding is. Het is wel toegestaan om een vrome levende persoon te vragen om een smeekbede voor jou te doen, zolang hij nog leeft. Je vraagt van een vrome persoon of hij Allah voor jou wil vragen, want het kan zo zijn dat Allah zijn smeekbede verhoort en jou smeekbede niet verhoort. Maar zo’n man kan jou niet zegenen of iets voor jou doen dat Allah alleen kan doen. Je mag wel een mens vragen om jou te helpen met zaken die mensen wel aankunnen, maar niet met zaken die buiten hun macht zijn of die alleen Allah kan doen. Maar het vragen van de doden om smeekbede voor jou te doen is Haraam. Zij zijn niet in staat om ons te horen en zij zijn niet eens in staat om zelfs zichzelf te helpen!

“Dat is jullie Heer, aan hem behoort de Heerschappij toe, en degenen die jullie buiten Hem aanroepen bezitten niet eens een dadelvliesje. Als jullie hen aanroepen zullen zij jullie smeekbede niet horen en als zij het zouden horen zullen zij jullie (smeekbede) niet (kunnen) verhoren, en op de Dag der Opstanding zullen zij jullie veelgodenaanbidding ontkennen, en niemand zal jou (kunnen) informeren zoals (Allah) de Alwetende”.

(Soerat Faatir: 13-14)

De Koran behandelt ook het excuus die de afgodenaanbidders gebruiken om hun afgoderij te rechtvaardigen, zij zeiden:

“Wij aanbidden hen (de afgoden) alleen zodat zij ons dichter bij Allah zouden brengen.”

(Soerat az-Zoemar: 3)

Zij wilden daarmee zeggen, dat hun afgoden werden gebruikt als tussenpersonen om dichter bij Allah te komen, maar toch keurt Allah dit af. Veel christenen richten hun gebed tot cIsa u of zijn moeder Mariam (Maria) t. De katholieken hebben vele ‘heiligen’ tot wie zij hun gebed richten. Zij gebruiken priesters als tussenpersonen. Zelfs een aantal afgedwaalde moslimsekten richten hun gebed tot de Profeet (vrede zij met hem) of familieleden van de Profeet (vrede zij met hem). Velen bezoeken het graf van de Profeet (vrede zij met hem) in de hoop dat hij hun gebeden zal verhoren. Dit heeft de Profeet (vrede zij met hem) in het bijzonder afgekeurd toen hij tijdens zijn laatste dagen zei:

“Neem mijn graf niet tot gebedsplaats.”

(Muwatta Imam Malik)

We hebben gezien dat Allah de Heerser is over de hele Schepping en dat Hij de Enige is Die het verdiend heeft aanbeden te worden. Dit betekent dat Hij Zich van alles en iedereen onderscheidt. Want niemand en niets kan op Allah lijken, anders krijgen we meer goden en dat kan gewoon niet. Wij moeten er dus ook in geloven dat de Namen en de Eigenschappen van Allah niet te vergelijken zijn met de namen en de eigenschappen van Zijn schepselen. Dit heet Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat. Meer hierover kunnen wij op de volgende pagina lezen.

Vorige/Volgende