Geen categorie

Voorwoord

8069

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der profeten en boodschappers, onze Profeet Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.

Vervolgens:

Deze korte nuttige samenvatting bevat complete vraagstukken en belangrijke leerpunten op het gebied van Tawhied. Het belang van Tawhied kan niet voldoende benadrukt worden. De daden van de dienaar worden zonder Tawhied niet geaccepteerd en Allah is niet tevreden totdat de dienaar met de Tawhied komt. Deze verkorte samenvatting omvat voorwaarden, basisprincipes en diverse categorieën die voor de lezer bijeengebracht zijn, inzichtelijk worden gemaakt en hem in staat stellen dit alles duidelijk in zijn hoofd te rangschikken.

Men zal nooit achter iets kunnen komen, behalve als hij over de volgende twee zaken beschikt:

1. De werkelijke betekenis van dat ‘iets’.

2. Duidelijkheid over het tegenovergestelde van dit ‘iets’.

Ik heb mijn best gedaan om de werkelijkheid van Tawhied, haar fundamenten en haar categorieën te verduidelijken. Vervolgens heb ik weer het tegenovergestelde van Tawhied behandelt: namelijk Shirk. Ik heb het gedefinieerd, haar verschillende vormen, categorieën en wetsoordelen verduidelijkt, omdat:

Het ene tegenovergestelde laat zien hoe verheven het andere tegenovergestelde is. En met het tegenovergestelde maakt men onderscheid tussen zaken.

Het is niet mogelijk om de schoonheid en de verhevenheid van Tawhied aan te tonen, zonder dat men kennis opdoet over de verdorvenheid en het gevaar van Shirk.

Ook heb ik aan deze samenvatting andere belangrijke onderwerpen toegevoegd, waarmee een Moewahhid (monotheïst) niet zonder kan. Ik heb mij ingespannen om deze zaken te rangschikken, op elkaar af te stemmen en te categoriseren. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met de Islamitische grenzen (Hoedoed) en het definiëren van deze onderwerpen vergezeld met bewijzen. Dit alles in het kort zodat deze samenvatting gemakkelijk is om te begrijpen en om te onthouden.

Ik heb getracht af te zien van lange eentonige teksten, samenvattingen die het onderwerp onvoldoende verduidelijken en heb voor deze samenvatting geprobeerd de middenweg te bewandelen. Als ik gelijk heb, dan komt het van Allah alleen en als ik een fout heb begaan, dan komt het van mijzelf en de shaytaan.

Ik heb voor deze samenvatting de boeken van de nauwkeurige geleerden geraadpleegd, zoals: Sheich al-Islaam Ibn Taymiyyah, zijn leerling Ibn al-Qayyim en de imam, de Moedjaddid (vernieuwer) Mohammed ibn cAbd al-Wahhab. En van de hedendaagse geleerden: Zijne Eminentie, Sheich cAbd al-cAziez bin Baaz, Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien, Sheich Mohammed Naasir ad-Dien al-Albaani, Sheich Saalih al-Fawzaan en Sheich cAbd Allah ibn Djibrien. Moge Allah degenen die overleden zijn begenadigen en degenen die nog in leven zijn bewaren en ons met hun kennis baten.

Deze korte samenvatting heb ik de naam ‘Tawhied Vereenvoudigd’ gegeven en ik vraag de Beschermer, Die hiertoe in staat is om dit werk van nut te laten zijn en dit in mijn weegschaal van goede daden te laten terugkomen op de Dag dat ik Hem zal ontmoeten.

En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, met zijn familieleden en zijn metgezellen.

cAbdoellah bin Ahmed al-Hoewayl