Aanpak jihadisten tast privacy aan

3738

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, waarmee het kabinet de nationale veiligheid wil beschermen, is vooral symptoombestrijding. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na het onder de loep nemen van een aantal wetsvoorstellen over deze voorgenomen aanpak.

Het college vindt het goed dat Nederland in actie komt tegen radicalisering, maar de wetsvoorstellen zouden onvoldoende rechtsbescherming bieden.

Gebiedsverbod

Het college heeft drie wetsvoorstellen onderzocht. “Bij alle drie ontbreekt er een analyse van het kabinet over wat precies de oorzaken van radicalisering zijn en hoe je terroristische dreigingen moet afwenden.” Daardoor is volgens het college onduidelijk waarvoor en voor wie de maatregelen bedoeld zijn.

Zo kan en mag de minister een gebiedsverbod of persoonsverbod opleggen. “Normaal gesproken zou je eerst aan de rechter vragen of die kan toetsen of iemand daadwerkelijk schuldig is en neem je daarna maatregelen”, aldus het college. In het wetsvoorstel krijgt de minister of gemeente ruimte om zelfstandig allerlei maatregelen te nemen, zonder dat een rechter hierover een oordeel hoeft te vellen.

Volgens het college is de kans hierdoor groter dat er mensen gestraft worden die achteraf onschuldig blijken te zijn.

Stigmatisering

Ook waarschuwt het college voor mogelijk stigmatiserende effecten van de voorstellen op mensen met een islamitische geloofsovertuiging. Mensen die bijvoorbeeld naar familie in Turkije willen afreizen, kunnen door de maatregelen worden neergezet als potentiële jihadhangers. “Terwijl ze absoluut geen kwaad in de zin hebben.”

Het College vraagt het kabinet de wetsvoorstellen opnieuw in overweging te nemen. Deze moeten zorgvuldiger worden vormgegeven, zodat duidelijk is in welke gevallen en op wie de maatregelen van toepassing zijn.

Bron: NOS.nl

Team al-Yaqeen
1 mei 2015

Ter aanvulling op dit stuk melden wij vanuit stichting as-Soennah dat deze bezwaren die genoemd zijn in het rapport, overeenkomen met de vele klachten die wij de afgelopen tijd vanuit de moslimgemeenschap hebben gehad. Het begint moslims zorgen te baren dat zij slechts vanwege hun geloof worden gestigmatiseerd, gedemoniseerd, van hun vrijheden worden beroofd en als verdachten worden beschouwd nog voordat er iets bewezen is. Ondanks hun grote mate van participatie in de maatschappij, hun integratie, hun geboorte in Nederland, noem het maar op.

Dit baart stichting as-Soennah eveneens grote zorgen. Het ziet er niet naar uit dat dit een goede ontwikkeling is. Wij adviseren politici en beleidsmakers zich niet te laten leiden door angst, voor iets wat er niet is, die gecreëerd wordt door o.a. media en opiniemakers. Wees professioneel, bedachtzaam en niet vooringenomen.

Bestuur stichting as-Soennah