Aanpassing artikel 1 grondwet onacceptabel

2506

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) in Den Haag vindt het 'onacceptabel' om het discriminatieverbod van artikel 1 in de grondwet te schrappen. PvdA, D66 en GroenLinks zijn voorstanders om deze passage aan te passen.

In de Tweede Kamer zal 23 maart gesproken worden over discriminatie. PvdA, D66 en GroenLinks zouden in overweging hebben om het specifiek noemen van de verschillende discriminatiegronden – zoals discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid – te schrappen.

Het CIDI roept – samen met Atria, het CMO, COC Nederland, het Humanistisch Verbond, Ieder(in), Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ en het Inspraakorgaan Turken in Nederland – de Kamerleden woensdag in een brief op om dit voornemen te laten varen.

'Tandeloos artikel'

De organisaties herinneren de Kamerleden eraan dat joden, christenen, moslims, mensen met een niet-godsdienstige levensovertuiging, vrouwen, en mensen met een andere huidskleur al eeuwenlang worden geconfronteerd met discriminatie die zelfs uitmondde in vervolging of moord. "De grondwet is er om burgers hiertegen te beschermen, nu en in de toekomst. Daarom verbiedt de grondwet sinds 1983 discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht".

Het schrappen van die expliciet genoemde discriminatieverboden maakt artikel 1 volgens de acht organisaties tot een "tandeloos artikel, waarvan onduidelijk is wie het nog waartegen beschermt". Die onduidelijkheid is volgens hen niet in het belang van de kwetsbare groepen die bescherming het meest nodig hebben. "Het moet nu en in de toekomst volstrekt duidelijk zijn dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is."

Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Bron: Omroepwest.nl

Team al-Yaqeen
16 maart 2016