Beantwoording stg. as-Soennah op vragen van AD

13997

Op 5 mei mei jl. heeft het Algemeen Dagblad een artikel gepubliceerd over Stichting as-Soennah inzake de “onthullingen” van Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Stichting as-Soennah begrijpt dat het Algemeen Dagblad niet de gehele beantwoording van de vragenlijst in het artikel kan verwerken. Echter vindt de Stichting dat de rest van de vragenlijst en de beantwoording daarvan in het belang van de maatschappelijke discussie openbaar gemaakt moet worden. Derhalve hieronder het gehele interview.

 1. Klopt het dat er geld uit Koeweit in de As-Soennah Moskee is gestoken?

ANTWOORD: Stichting as-Soennah heeft donaties uit Koeweit ontvangen ten behoeve van Dawah-activiteiten. De donaties zijn alleen voor Dawah-activiteiten gebruikt en niet voor andere doeleinden.

 1. Zo ja, waarvoor is dat geld precies gebruikt?

ANTWOORD: zie vraag 1.

 1. Wanneer heeft de As Soennah Moskee voor het laatst geld gekregen uit het buitenland?

ANTWOORD: In 2015 is voor het laatst een donatie vanuit Koeweit ontvangen. De Stichting wil benadrukken dat buitenlandse financiering niet verboden is en dat dit binnen de geldende wet- en regelgeving gebeurt. Andere religieuze instellingen en politieke partijen ontvangen ook financiële middelen uit het buitenland. Eerder refereerde de Stichting aan de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, waar de paus naast het financieren van de Kerk tevens de kardinalen en bisschoppen benoemt in dit land.

 1. Klopt het dat het geld vanuit de organisatie RIHS is gekomen?

ANTWOORD: De Stichting heeft eerder te kennen gegeven dat het op basis van eigen onderzoek kan stellen dat het geen directe of indirecte financiering van RIHS heeft ontvangen. De Stichting is open en transparant richting de bevoegde autoriteiten en verantwoordelijke instellingen als het gaat om donaties uit het buitenland. Graag wil de Stichting nogmaals benadrukken dat de verantwoordelijke (opsporings)autoriteiten geen onregelmatigheden aan de Stichting kenbaar hebben gemaakt ten aanzien van de ontvangen donaties.

 1. Zo ja: het is een omstreden organisatie, die onder andere de jihad in Syrië ondersteunt. Vindt u dat deze gelden dan wel in een moskee mogen worden gestoken?

ANTWOORD: De Stichting distantieert zich van elke vorm van geweld en veroordeelt terrorisme in de strengste bewoordingen.

 1. Wat is de relatie tussen de As Soennah Moskee en de RIHS?

ANTWOORD: Er is tussen de Stichting en RIHS geen enkele relatie, zakelijk noch financieel.

 1. Nieuwsuur en NRC schrijven dat er kopstukken van de RIHS, als Othman al Khamees in 2013, preken in de As Soennah Moskee. Klopt dat?

ANTWOORD: De heer al Khamees heeft in 2013 een eenmalig flitsbezoek gebracht aan de Stichting. Hij had vanuit Frankrijk een uitstapje gemaakt naar Nederland. In het kader van zijn eenmalige bezoek zijn door moskeebezoekers tijdens een Q&A sessie vragen aan hem gesteld. De heer al Khamees heeft op geen enkele wijze het standpunt van de Stichting vertolkt en de uitspraken die zijn gedaan komen volledig voor zijn rekening.

 1. De preken zijn omstreden, zo wordt onder andere gesteld dat vrouwenbesnijdenis goed is en dat overspelplegers de doodstraf moeten krijgen. Waarom worden deze preken toegelaten in de moskee? En wat vindt u van deze uitspraken? Staan die in lijn met wat de moskee onderstreept?

ANTWOORD: U haalt zaken door elkaar heen. Allereerst heeft de heer al Khamees geen preek gehouden in de moskee. Wel zijn vragen aan hem gesteld tijdens een Q&A sessie, zie vraag 7. De Stichting heeft in het verleden een verklaring gepubliceerd waarin onomwonden te kennen is gegeven dat vrouwenbesnijdenis in strijd is met de islamitische leer. Eerder heeft de Stichting in een persbericht hiervan afstand genomen en de lezing van de docent van haar website verwijderd. Wat betreft overspel, in de Koran, maar ook in de heilige boeken van de andere twee monotheïstische godsdiensten, wordt vermeld hoe hiermee wordt omgegaan. Dit zijn Koranteksten en niet de opvattingen van de imam of de Stichting. De Stichting benadrukt in haar communicatie naar binnen en buiten toe dat de Nederlandse wet- en regelgeving gelden. Dit neemt niet weg dat de vrijheid van godsdienst een groot goed is in dit land.

 1. De politiek wil dat er maatregelen worden genomen. Zo moeten bijv. de subsidies stop worden gezet en vinden sommige partijen dat de As Soennah Moskee moet worden gesloten. Wat is uw reactie daarop?

ANTWOORD: De partij die oproept om de moskee te sluiten, namelijk de PVV, is de meest ondemocratische partij van Nederland. De PVV bestaat nu al meer dan een decennium en toch heeft de partij slechts één lid, zijnde Geert Wilders. Nederland zou zich hier grote zorgen om moeten maken, zeker gezien het actuele thema van buitenlandse financiering en ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Geert Wilders krijgt al jaren geld, inmiddels meer dan honderdduizend euro, en voert de agenda van Amerikaanse pro-Israël en andere neo-conservatieve lobbygroepen in Nederland uit. Kenmerkend voor deze groepen is hun haat tegen moslims en hun oorlogsretoriek tegen landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Laat dat nou precies de boodschap zijn die Geert Wilders helemaal grijs draait in Nederland. De AIVD heeft in het verleden de Israël-contacten van Geert Wilders onderzocht. Ook is het huidig PVV-Kamerlid Markuszower in het verleden als risico voor de integriteit van Nederland bestempeld, omdat hij betrokken was bij een organisatie die informatie aan een land in het Midden-Oosten had overgedragen. Dan hebben we het nog niet over de warme relatie die de PVV onderhoudt met Rusland, een land dat mogelijk verantwoordelijk is voor MH-17. Tevens een land dat op gespannen voet leeft met het Westen. Het heeft er alle schijn van dat de PVV niet de belangen van ons land behartigt, maar van anderen.

Het verbaast de Stichting dat andere politieke partijen op basis van anonieme bronnen en suggestieve berichtgeving ten aanzien van de Stichting direct maatregelen eisen. De Stichting kan zich niet aan de indruk onttrekken dat politiek gewin hier aan ten grondslag ligt. De Provinciale Statenverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen staan voor de deur. Gezien de huidige politieke verhoudingen, zijn die verkiezingen cruciaal. Deze partijen willen daadkracht uitstralen, zonder met kritische blik naar de tendentieuze berichtgeving van Nieuwsuur en NRC Handelsblad te kijken.

De subsidies die de Stichting in het verleden heeft ontvangen zijn ten behoeve van de maatschappelijke inspanningen, waaronder toezicht tijdens Oud & Nieuw, die de Stichting verricht. De Stichting zal ook zonder subsidie een bijdrage blijven leveren aan een veilige en gezonde samenleving, zowel op wijkniveau als op stadsniveau. De Stichting staat midden in deze samenleving, participeert in deze samenleving. Dit zal de Stichting blijven doen.

 1. Burgemeester Krikke stelde in Nieuwsuur dat ze een nieuwe wet in het leven wil laten roepen om ontwrichtende ideeën te bestrijden. Ze doelt daarmee op uitspraken als vrouwenbesnijdenis goedkeuren en de doodstraf voor overspelplegers. Wat vindt u van deze wet? Kan dat standhouden?

ANTWOORD: Het is niet aan de Stichting om een oordeel te hebben over nieuwe wet- en regelgeving. Het primaat hiervoor ligt bij de regering en de Tweede Kamer. Of het stand houdt, daar zijn de Tweede Kamer, de Raad van State en de Eerste Kamer voor verantwoordelijk. De Stichting vindt wel dat nieuwe wet- en regelgeving proportioneel, eenduidig, onderbouwd en afgebakend moet zijn. Tevens moet wetgeving gelden voor alle Nederlandse burgers, en niet alleen voor een specifieke doelgroep of religieuze minderheid.

 1. Mijn laatste vraag: het nieuws van de NRC en Nieuwsuur houden de gemoederen flink bezig. Hoe ziet de toekomst van de As Soennah Moskee eruit? Wilt u een andere koers varen, of vindt u het goed als het nu gaat?

ANTWOORD: De Stichting heeft hierover zeer recent een persbericht naar buiten gebracht. Graag herhaalt de Stichting haar boodschap nogmaals:

Sinds 2012 heeft de Stichting een nieuw bestuur met een uitgebreide visie, waarbij nog meer de nadruk wordt gelegd op een stichting die midden in de moslimgemeenschap en midden in de Nederlandse samenleving staat. Het stichtingsbestuur blijft de verbinding zoeken met maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk een inclusieve samenleving te bewerkstelligen. De Stichting participeert in deze samenleving en draagt bij aan deze samenleving. Dit zal de Stichting blijven doen, met behoud van de eigen identiteit.

Bestuur stichting as-Soennah
15 mei 2018