Godsdienstvrijheid verder onder druk na uitspraak rechter

2606

De uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake onze broeder Mohammed heeft ons als bestuur zeer verbaasd. Het is onbegrijpelijk en buiten alle proporties dat hij veroordeeld is voor opruiing en het aanzetten tot geweld, terwijl het evident is dat hij uit islamitische jurisprudentie heeft geciteerd. In de les heeft hij slechts een islamitisch standpunt geciteerd, welke noch zijn persoonlijke standpunt is, noch dat van de stichting. Vrijspraak voor onze broeder zou dan ook de enige juiste beslissing zijn.

Het is zeer aannemelijk dat de uitspraak van de rechter in eerste aanleg, indien niet aangevochten, verregaande consequenties zal hebben voor de godsdienstvrijheid in ons land. Het bestuur van stichting as-Soennah heeft daarom besloten om broeder Mohammed met alle middelen bij te staan die nodig zijn om dit onrecht aan te vechten. Wij zien deze zaak als een keerpunt in de Nederlandse jurisprudentie. Deze zaak dient tevens in het licht van de toenemende antimoslim wet- en regelgeving te worden bezien, die tot het nieuwe normaal lijken te behoren.

De godsdienstvrijheid wordt in dit land steeds meer uitgehold.

Wij moeten er gezamenlijk voor waken dat religieuze leiders niet beperkt worden in de uitoefening van hun ambt en daardoor terughoudend worden in de uitleg van geboden en verboden. Wanneer dit wel het geval is, zal artikel 6 van de grondwet (godsdienstvrijheid) tot een dode letter verworden. Met de uitspraak wordt een precedentwerking gecreëerd. Imams, rabbijnen en priesters worden zodoende gedwongen om in alles wat zij verkondigen een disclaimer te hanteren. Alleen zal de praktijk uitwijzen dat met name imams hiervan slachtoffer zullen zijn. Willen wij in een dergelijke samenleving leven? Het antwoord daarop moet een resolute nee zijn.

Het bestuur en Mohammed hebben reeds duidelijkheid verschaft over ons standpunt betreffende vrouwenbesnijdenis. Wij staan dan ook volledig achter onze broeder en zullen dit onrecht bij een hogere rechter aanvechten.

Bestuur stichting as-Soennah

21 juni 2020