HOE MOSLIMKINDEREN INZET ZIJN VAN EEN VUIL SPEL

10867

Ruim een week geleden is in Nederland een stevige discussie over het islamitisch onderwijs losgebarsten, in het bijzonder islamitisch middelbaar onderwijs in Amsterdam. De hele discussie is aangezwengeld door signalen van de inlichtingendiensten aan de gemeente Amsterdam en daaropvolgend de publiciteit door burgemeester Halsema. Het is vaagheid troef wat deze signalen van de inlichtingendiensten betekenen. Voor- en tegenstanders, ook binnen de moslimgemeenschap, struikelen over elkaar heen in pro en contra als het om de school en haar bestuur gaat. Sommige van deze moslims laten zich voor het karretje spannen en worden als werktuig gebruikt in de verdeel- en heerspolitiek om de gemeenschap te verzwakken. Op de achtergrond speelt tevens het vereffenen van vetes tussen personen die zich in de discussie hebben gemengd. Het onbehoorlijke gedrag van deze moslims is buitengewoon verwerpelijk en schadelijk voor onze gemeenschap.

De gang van zaken vinden wij buitengewoon kwalijk. Dit aangezien datgene wat wij allemaal voor ogen hebben, goed islamitisch onderwijs, in een kwaad daglicht wordt gesteld. Uit diverse onderzoeken blijkt juist dat islamitisch onderwijs tot de beste van Nederland behoort. De hetze en de lobby die gestart is, ondanks de gebruikelijke retoriek over vrijheid en democratie, hebben een duidelijk anti-moslim sentiment. De pedagogische opvoeding van onze kinderen op islamitische grondslag loopt ernstig gevaar. Immers, het is niet uit te sluiten dat de casus Cornelius Haga Lyceum als een leidraad wordt gebruikt om toekomstig islamitisch middelbaar en/of basisonderwijs onmogelijk te maken. De eerste aanwijzingen zijn daar al: de vier grote gemeenten (G4) willen aanvullende en strenge voorwaarden stellen voor het oprichten van een islamitische school. Uiteraard zijn deze strenge voorwaarden niet van toepassing op katholieke, protestantse of joodse scholen. Onder het mom van tegengaan van radicalisering, anti-democratisch gedrag en andere vaagheden, worden moslims in hun vrijheden beknot. Daar waar het eerst alleen over het beperken van vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid ging, is het nu de beurt aan de vrijheid van onderwijs. Stapsgewijs worden moslims in dit land gedegradeerd tot tweederangs burgers.

De moslimgemeenschap weet als geen ander hoe lastig het is om een basisschool te stichten. Doorgaans zetten de relevante partijen, de politiek, de ambtenarij en gemeentelijk bestuur de hakken in het zand. Dankzij de rechtstaat waarin wij leven en de Grondwet worden op zekere hoogte de grondrechten van religieuze minderheden vooralsnog beschermd. De vraag is echter hoe lang nog. Kwaadwillenden willen namelijk aan artikel 23 van de Grondwet morrelen. Dit slechts om islamitisch onderwijs onmogelijk te maken.

Wat ons opvalt is de timing, namelijk net voordat de deadline verloopt dat kinderen in Amsterdam zich voor een school kunnen inschrijven, en het ambigue taalgebruik van de overheid, zijnde de inlichtingendiensten, het ministerie van OCW en gemeente Amsterdam. Nochtans zijn er geen personen rondom het Cornelius Haga Lyceum opgepakt die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en is niet duidelijk welke strafbare feiten gepleegd zijn. Dit duidt er op dat andere intenties ten grondslag liggen aan de ‘gefabriceerde’ maar heftige discussie. Het beïnvloeden van de publieke opinie, omdat strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gezien niet opgetreden kan worden, is beneden alle peil. Het is dan ook dieptriest dat het overgrote deel van de media in Nederland in deze zaak aan het papegaaien is en weinig kritisch te werk gaat.

Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in dit land moeten geen verdeeldheid zaaien, maar juist de eenheid versterken en samenwerken om het gezamenlijk belang, uitmuntend islamitisch onderwijs, te bewerkstelligen. Daarbij zijn de woorden van Allah, de Geprezene en Verhevene, leidend:

En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper en redetwist niet (met elkaar), zodat jullie niet verzwakken en jullie kracht niet zal worden weggenomen, en wees geduldig. Waarlijk, Allah is met de geduldigen

(Soerat al-Anfaal: 46).

Stichting as-Soennah
12 maart 2019