Open brief aan Ahmed Marcouch

7681

Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. de heer A. Marcouch
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

 

Den Haag, 22 januari 2016

 

Betreft: reactie n.a.v. uw recente uitlatingen en tevens uitnodiging

 

Geachte heer Marcouch,

Middels deze brief willen wij graag reageren op een aantal van de door u gedane uitlatingen en aantijgingen aan ons adres. Tevens willen wij u bij dezen uitnodigen voor een gesprek.

Wij hebben in verschillende media vernomen dat u ons van velerlei zaken beticht, zoals het onnodig wegzetten van bevolkingsgroepen, het zaaien van haat, het afkeren tegen de Nederlandse samenleving en nog veel meer.

Allereerst willen wij u mededelen dat wij deze uitlatingen zeer ongepast en vooral onzorgvuldig vinden. Dit temeer omdat uw uitlatingen niet op een objectief en gedegen onderzoek zijn gebaseerd. Van een volksvertegenwoordiger wordt immers een feitenrelaas verwacht in plaats van uitlatingen die ons inziens louter op vermoedens en verkeerde interpretaties van uitspraken van derden zijn gebaseerd. Wij betreuren daarom ten zeerste de gespannen sfeer en tweespalt die uw uitspraken binnen de Nederlandse samenleving hebben veroorzaakt. Derhalve verzoeken wij u uw aantijgingen aan ons adres in te trekken.

Misschien is het u ontgaan, maar wij zijn een vooruitstrevende, vredelievende, constructieve en proactieve organisatie die zich de afgelopen jaren keihard inzet voor de Nederlandse samenleving. Of het nu gaat om veiligheid, sociale cohesie of juist om het vinden van oplossingen voor religieuze vraagstukken waarmee onze gemeenschap te kampen heeft: wij doen onze uiterste best om, samen met verschillende instanties en partnerorganisaties, de Nederlandse samenleving op lokaal en nationaal niveau leefbaarder te maken. Dit doen wij met toewijding en volle overtuiging, zonder enige bijbedoeling. De positieve resultaten en progressie die wij door de jaren heen hebben geboekt, zijn een grote drijfkracht voor ons en motiveren ons om de huidige koers voort te zetten en onze bijdrage aan het leefbaar maken van onze samenleving juist te vergroten.

Daarom kunnen wij ons absoluut niet vinden in het door u geschetste beeld en zijn wij van mening dat het een en ander is berust op misvattingen en/of mispercepties. Wij zijn daarom gaarne bereid om hierover met u in gesprek te treden. Dat kan uiteraard bij ons op locatie. Indien u hiervoor kiest, dan wordt u ook nog eens getrakteerd op een heus ‘Haags bakkie’ of een lekkere Marokkaanse muntthee.

Kortom, kom gerust een keer langs!

Wij vertrouwen op een spoedige reactie uwerzijds.

Hoogachtend,
Stichting as-Soennah
namens deze,

 

Het bestuur