Afbeeldingen van Jezus

7544

Vraag:

De christenen hangen afbeeldingen van cIesa (Jezus) op verschillende plekken op. Is dit daadwerkelijk de afbeelding van cIesa?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De afbeeldingen waarvan de christenen beweren dat het cIesa en zijn moeder zijn, zijn geen echte afbeeldingen. Het zijn slechts valse verbeeldingen van hen die het product zijn van hun valse religie, welke zich staande houdt door leugens over Allah en Zijn Profeten. De christenen beweren namelijk dat zij Allah hebben gezien in de gedaante van Jezus, de zoon van Maryam. Waarlijk, Allah is Verheven boven wat zij zeggen!

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen Profeet tussen mij en hem (cIesa). Hij zal neerdalen (op aarde). Wanneer jullie hem zien, herken hem: het is een man van gemiddelde lengte, met rood-witte huidskleur, draagt twee lichtgele kledingstukken en het lijkt alsof er druppels van zijn hoofd vallen, hoewel het (zijn voorhoofd) niet nat zal zijn…”

(Aboe Daawoed en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft de afbeeldingen die de christenen in handen hadden niet als betrouwbaar bestempeld. Als deze afbeeldingen waarachtig waren, dan had de Profeet (vrede zij met hem) deze als betrouwbaar betiteld. Bovendien zou hij dan niet gezegd hebben: “Wanneer jullie hem zien, herken hem…”. De Profeet (vrede zij met hem) is vervolgens overgegaan op het beschrijven van cIesa.

Ibn cAbbaas overlevert dat toen de Profeet (vrede zij met hem) afbeeldingen zag in een huis, hij niet naar binnenging totdat hij het bevel gaf om deze te verwijderen. De Profeet (vrede zij met hem) zag (een afbeelding van) Ibraahiem en Ismaaciel met pijlen om te verloten in hun handen, waarop hij vervolgens zei: “Moge Allah hen bestrijden! Bij Allah, zij hebben nooit gebruik gemaakt van pijlen om uiteindelijk een lot hieruit te trekken!”

(al-Boekhaarie)

Dit duidt erop dat degenen die deze afbeeldingen hebben gemaakt liegen. Zij hebben afbeeldingen gemaakt waar geen grondslag voor is en verrichten zodoende kwaad.

Tevens is voor hen een beproeving in de kern van hun religie ontstaan door de afbeeldingen die zij ontworpen hebben, omdat zij deze (afbeeldingen) nu verheerlijken, vereren en aanbidden.

Sheikh al-Islaam ibn Taymiyah zei: “De Shirk die de meeste zonen van Adam (de mens) heeft doen afdwalen, is afkomstig van en bestaat merendeels uit het aanbidden van mensen en afgodsbeelden die zijn nagemaakt naar hun (veronderstelde) gedaantes.”

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 17, blz. 503)

Al-Haafidh ibnoe Hadjar zei: “Het meeste ongeloof van de naties komt voort uit (het maken van) afbeeldingen.”

(Fath ul-Baarie, boekdeel 8, blz. 17)

cAa’ishah verhaalt dat Oemmoe Habiebah en Oemmoe Salamah een kerk zagen in Abessinië waar zich afbeeldingen bevonden. Zij vertelden dit aan de Profeet (vrede zij met hem) waarop hij zei: “Dat zijn mensen die wanneer een rechtschapen dienaar of rechtschapen man onder hen overlijdt, op zijn graf een gebedsplaats bouwen en zulke afbeeldingen daarbinnen maken. Zij zijn de slechtste mensen bij Allah.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam Ibn ul-Qayyim zei: “De christenen zijn beïnvloed geraakt door het afbeelden van gedaantes in hun kerken en het aanbidden ervan. Je zult geen kerk vinden van hen of er bevinden zich afbeeldingen van Maria, Jezus, Georges, Bertus en andere heiligen en martelaren van hen. Velen van deze christenen knielen voor deze afbeeldingen en smeken hen buiten Allah, de Verhevene, om.”

(Ighaathat ul-Lahfaan, boekdeel 2, blz. 292)

Concluderend kunnen we stellen dat er geen enkel bewijs bestaat dat de christelijke afbeeldingen daadwerkelijk de afbeeldingen zijn van Jezus en zijn moeder. Sterker nog, als deze afbeeldingen echt zouden zijn, dan zou men deze moeten verdelgen en weghalen en er niet naar kijken en overdenken. Zulke afbeeldingen zijn namelijk de bron van Shirk in verschillende gemeenschappen.

En Allah weet het he beste.

Islamqa.com