Het kussen van de ogen bij het horen van de naam van de Profeet

8409
Vraag:
Enkele imams zeggen dat bij het horen van de naam van de heilige Profeet (vrede zij met hem) iemand zijn ogen dient te kussen, terwijl anderen zeggen dat dit zinloos is. Wat is uw mening hierover?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Hetgeen dat is voorgeschreven voor de moslims is dat men bij het horen van de naam van de Profeet (vrede zij met hem) hem dient te eren en te respecteren door het vragen van vrede en zegeningen voor hem.
Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Moge de neus door het stof gehaald worden van degene in wiens aanwezigheid mijn naam genoemd wordt en hij geen zegeningen voor mij vraagt.”
(Hasan verklaard door at-Tirmidhi en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)
Tevens is overgeleverd van Hoesein ibn cAli ibn Abi Taalib (moge Allah weltevreden met hen beiden zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De gierigaard is degene in wiens aanwezigheid mijn naam genoemd wordt en geen zegeningen voor mij vraagt.”
(Hasan verklaard door at-Tirmidhi en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)
Het kussen van de ogen wanneer de Profeet (vrede zij met hem) zijn naam genoemd wordt – wellicht dat hiermee het kussen van de duimen wordt bedoeld en daarmee vervolgens de ogen aanraken – is een religieuze innovatie. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”
(Moeslim)
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: Waakt voor geïnnoveerde zaken, want elke (religieus) geïnnoveerde zaak is nieuwlichterij en elke nieuwlichterij is een afdwaling.”
(Aboe Dawoed, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)
Deze religieuze innovatie is iets dat geïnnoveerd is door enkele Soefi-stromingen en spijtig genoeg worden zij daarin gevolgd door sommige moslims. Zij denken dat dit iets goeds is en zij zijn zich niet bewust van het feit dat het een innovatie is.
De moslim dient de religieuze innovaties te vermijden en hier behoedzaam voor te zijn. Hij dient te streven naar het volgen van de Koran en de Soennah zonder hier iets aan toe te voegen of van weg te laten. Dit geloof is namelijk door Allah vervolmaakt (interpretatie van de betekenis):
“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(Soerat al-Maa’idah: 3)
De Profeet (vrede zij met hem) kwam niet te overlijden voordat hij de Boodschap van zijn Heer volledig had verkondigd. Er is niets goeds of de Profeet (vrede zij met hem) heeft het ons bekend gemaakt en er is niets slechts of hij heeft ons dit verboden en hiervoor gewaarschuwd.
Moge de vrede en zegeningen van onze Heer met onze Profeet zijn.
En Allah weet het best.
www.islamqa.com