Wat is het verschil tussen Ahl us-Soennah en ash-Shiecah?

15296

Vraag:

Kunt u ons extra informatie geven over ash-Shiecah, want een groot aantal mensen vandaag de dag meent dat er geen verschil bestaat tussen Ahl us-Soennah en ash-Shiecah?

Antwoord:

Het verschil tussen Ahl us-Soennah en ash-Shiecah is een verschil tussen dag en nacht, tussen Tawhied en Shirk, tussen gematigdheid en overdrijving, tussen de waarheid en de valsheid. Om het verschil te weten tussen deze twee groepen kun je het onderstaande lezen.

De stichter van ash-Shiecah

Als wij vandaag de dag spreken over ash-Shiecah, dan hebben wij het voornamelijk over de groep mensen die bekend staat als al-Ithna cAshariyyah (de twaalfers) die tegenwoordig de meerderheid vormen van ash-Shiecah en woonachtig zijn in landen zoals Iran. De stichter van deze sekte is cAbdoellaah ibnoe Saba' die van joodse komaf is, zoals de geleerden van het Sjiisme zelf te kennen geven, waaronder de volgende sjiietische geleerden: al-Qommi, an-Noebakhti en al-Kasshi.[1]

De openbaring in verkeerde handen

Onder ash-Shiecah vinden wij tevens een groepering genaamd Al-Ghoeraabiyyah (De kraaiachtigen) die menen dat de aartsengel Djibriel verward is geraakt en in plaats van de boodschap aan cAli te overhandigen, deze aan Mohammed heeft overhandigd.[2]

De feilloosheid van de Koran ter discussie

De gematigden onder de geleerden van ash-Shiecah claimen dat de huidige Koran slechts één deel is van de oorspronkelijke Koran die uit negen delen bestaat en waarvan cAli alle kennis heeft.[3]

Ook leeft er onder hen de overtuiging dat de Koran verkeerde opvattingen, tegenstrijdigheden en verdraaiingen bevat. Zo meent hun grote exegesegeleerde al-Qommi dat er hele zinnen uit de Koran zijn wegvallen.[4] Kolayni heeft er een schepje bovenop gedaan door te beweren dat de oorspronkelijke Koran uit 17.000 verzen bestond.[5] Dit soort uitspraken kan als niets anders dan Koefr (ongeloof) worden bestempeld.

De grootste geleerde van ash-Shiecah, Kolayni, vertelt in zijn boek 'Al-Kaafi': "De Koran waarmee Djibriel naar Mohammed is gekomen omvat 17.000 verzen."[6] Ook wordt het feit dat het werkelijke aantal verzen van de Koran veel meer is dan het huidige aantal nog eens bevestigd door Al-Madjlisi en al-Maaznadhdaraani. Deze laatste schreef: "De verzen van de Koran tellen 6.500 en alles daarboven is komen te vervallen vanwege verdraaiingen."[7]

Mohammed (vrede zij met hem) heeft zijn taak niet vervuld

De geleerden van ash-Shiecah menen dat de Profeet (vrede zij met hem) de Boodschap niet volledig heeft overgebracht en deze taak heeft overgelaten aan cAli. Zo zegt Shihaab ud-Dien an-Nadjafie: "De Profeet zat krap in zijn tijd en kreeg niet voldoende ruimte om alle religieuze zaken te onderrichten…En hij verkoos oorlogvoering boven het uitwerken van deze religieuze zaken."[8]

Ook zei de welbekende al-Khomeini: "Wij zeggen dat de Profeten er niet in geslaagd zijn hun doelstellingen te verwezenlijken en dat Allah aan het einde der tijd een persoon zal sturen die de doelstellingen van de Profeten zal vervullen."[9]

Uitnodiging tot Shirk

Al-Khomeini zegt dat het aanroepen van anderen dan Allah geen vorm van Shirk is, zolang men maar niet meent dat degene die aangeroepen wordt een god is. Het aanroepen van een ander dan Allah is volgens hem dus toegestaan, ongeacht of het hier nu gaat om een levende of overledene. Volgens hem is het zelfs toegestaan om stenen om hulp te vragen.[10]

Volgens de geleerden van ash-Shiecah heeft de stand van de sterren en planeten invloed op iemands geluk, zelfs is deze bepalend voor het binnentreden van het Paradijs. Zo zou Aboe cAbdillah hebben gezegd: "Wie op reis gaat of huwt, terwijl de maan zich in de stand van de Schorpioen bevindt, zal het Paradijs niet aanschouwen."[11]

Kennis van het Ongeziene is niet slechts voorbehouden aan Allah

Het Sjiisme beweert ook dat anderen naast Allah kennis hebben over het Onwaarneembare. Zo menen zij dat Aboe cAbdillaah heeft gezegd: "Ik weet werkelijk wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt. Tevens weet ik wat er in het Paradijs aanwezig is en weet ik wat er zich in het verleden heeft voorgedaan en wat zich in de toekomst zal voordoen."[12]

Het geheim achter de instandhouding van de Islam

Volgens al-Khomeini is het geheim achter het behoud van de Islam gedurende de afgelopen veertien eeuwen het geween en gehuil om de dood van Hoessayn (moge Allah weltevreden met hem zijn) en het organiseren van bijeenkomsten omwille van hem.[13]

Het overdrijven in het prijzen van rechtschapen personen

De sjiieten geloven dat de Engelen zijn geschapen uit het licht van hun imams. Zo overleveren zij dat de Profeet (vrede zij met hem) zou hebben gezegd: "Allah heeft uit het licht van het gezicht van cAli ibn Abi Taalib zeventigduizend Engelen geschapen. Zij vragen Allah om vergeving voor hem en zijn volgelingen tot aan de Dag der Opstanding."[14]

Ook zei al-Khomeini: "Tot de fundamenten van onze methodologie behoort de wetenschap dat onze imams een positie innemen die niet weggelegd is voor een nabije Engel of een gezonden Profeet."[15]

Tot hun meest absurde uitspraken behoort wel de uitspraak van hun geleerde al-cAlbaa' ibnoe Dhiraac ad-Dawsie. Hij pleegde de Profeet (vrede zij met hem) namelijk te schofferen omdat hij zogenaamd gezonden was om naar cAli uit te nodigen, maar in plaats daarvan nodigde hij uit naar zichzelf.[16]

De woorden van hun imams zijn Openbaring

Tot hun stelregels behoort dat hun imams niets spreken, of dit is een Openbaring van Allah.[17]

Tenslotte willen wij de lezer voor meer informatie verwijzen naar de volgende twee artikelen:

Kennismaking met Shiecah

Kennismaking met Shiecah deel 2

Team al-Yaqeen

[1] Al-Maqalaat wal-Firaq van Al-Qommie, blz. 21, Firaq ush-Shiecah van an-Noebakhti, blz. 20 en ar-Ridjaal van al-Kasshi, blz. 100-101.

[2] Al-Maniyyah wal-Amal van Ibnoe al-Mortadhah blz 30.

[3] Oesoel Al-Kaafie boekdeel 1 blz 25 van al-Kolayni.

[4] Tafsier Al-Qommie boekdeel 1 blz 5 en 9 t/m 10.

[5] Al-Kaafi, boekdeel 2, blz. 634.

[6] Al-Kaafi, boekdeel 2, blz. 134 en 242.

[7] Sharh Djaamic calaa al-Kaafi, boekdeel 11, blz. 76.

[8] Shihaab ud-Dien an-Nadjafi wa Tacliqaatihi calaa Ihqaaqil Haqq van at-Tastari, boekdeel 2, blz. 288-289.

[9] Mas'alat ul-Mahdi maca Mas'alatin Oekhraa van Khomeini, blz 22.

[10] Kashf ul-Asraar van al-Khomeini, blz. 30.

[11] Ar-Rawdhatoe min al-Kaafi van al-Kolayni, boekdeel 8, blz. 275.

[12] Bihaar ul-Anwaar, boekdeel 26, blz. 111

[13] Iraans nieuwsblad "al-Ittalacaat ul-Ieraaniyyah", nr. 15901, d.d. 16-08-1399 A.H.

[14] Bihaar ul-Anwaar, boekdeel 23, blz. 320.

[15] Al-Hoekoemat ul-Islaamiyyah, blz. 52.

[16] Bihaar ul-Anwaar, boekdeel 25, blz. 305.

[17] Bihaar ul-Anwaar, boekdeel 17, blz. 155.