Weerlegging op Tasawwoef

7639
Vraag:
Ik hoop dat u mij de betekenis van het volgende vers kunt geven? (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar een middel om (zo dicht mogelijk) bij Hem te komen.”
(Soerat al-Maa’idah: 35)
Ik zoek namelijk een weerlegging van wat de Soefi’s beweren over Tasawwoef. Sommigen leggen de betekenis van dit vers zo uit dat het is toegestaan om toenadering te zoeken tot Allah door middel van de profeten en Awliyaa’ (“heiligen”).
Daarnaast is er ook een overlevering over Adam die een zonde zou hebben begaan en door middel van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) dichter bij Allah wilde komen. Zij beweren dat al-Bayhaqi deze overlevering als authentiek heeft geclassificeerd en dat adh-Dhahabi het in zijn boek heeft geprezen.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Allereerst, deze overlevering over Adam (vrede zij met hem) is vals en niet authentiek.
Eén van de geleerden die de valsheid van deze overlevering heeft aangetoond ìs imam adh-Dhahabi. Ook heeft al-Bayhaqi deze overlevering niet aangehaald in zijn Soenan. Wel haalde hij deze overlevering aan in “Dalaa’il un-Noeboewwah (boekdeel 5, blz. 489) waar hij het classificeerde als Dacief (zwak). Hij schrijft daarin: “Het was slechts overgeleverd door cAbdoerrahmaan ibn Zayd ibn Aslam en hij is Dacief.”
Wat het nog aannemelijker maakt dat deze overlevering vals is, is het feit dat de smeekbede waardoor Allah het berouw van Adam accepteerde, vermeld staat in Soerat al-Acraaf. Hier zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Zij zeiden: “Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren.”
(Soerat al-Acraaf: 23)
Dit is de smeekbede van Adam en Hawaa, waarmee zij Allah aanriepen om dichter bij Hem te komen (Tawassoel). Zij deden dit door middel van Zijn Namen en Eigenschappen en het benoemen van hun zonde.
Het antwoord daarop staat in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):
“Toen ontving Adam van zijn Heer Woorden. Toen aanvaardde Hij zijn berouw. Zeker, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.”
(Soerat al-Baqarah: 37)
Dit zijn de Woorden die Adam van zijn Heer ontving. Hieruit blijkt de acceptatie van zijn berouw door Allah, de Verhevene.
Ten tweede, wat bedoeld wordt met het woord “Wasielah” (toenaderingsmiddel) wordt in het vers duidelijk (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar een Wasielah om (zo dicht mogelijk) bij Hem te komen. En streeft op Zijn Weg. Hopelijk zullen jullie welslagen.”
(Soerat al-Maa’idah: 35)
Met ‘Wasielah’ wordt het dichterbij komen tot Allah bedoeld. En er is geen andere manier Allah te bereiken dan de weg na te streven waar Allah van houdt en tevreden mee is. Dit is door Hem te gehoorzamen en Hem niet ongehoorzaam te zijn.
Ibn Kathier heeft gezegd: “Allah beveelt Zijn gelovige dienaren om godvrezend te zijn (Tawqa). Als dit woord (Taqwa) genoemd wordt in combinatie met gehoorzaamheid, dan behelst dit het zich onthouden van verboden zaken. Hierna zegt Allah: “en zoekt Wasielah om (zo dicht mogelijk) bij Hem (te komen)”.
Soefyaan ath-Thawrie overlevert van Talhah, van cAtaa’ van Ibn cAbbaas: “Wasielah houdt in het dichter geraken bij Hem.” Dit is ook verklaard door Moedjaahid, Aboe Waaciel, al-Hasan, Qataadah, cAbdoellaah ibn Kathier, as-Soeddie, Ibn Zayd en anderen. Qataadah heeft gezegd: “Wasielah houdt in het dichter bij Allah komen door het gehoorzamen van Hem en het verrichten van de zaken die Hem behagen.
Ibn Zayd reciteerde (interpretatie van de betekenis):
“Zij zijn degenen die aanroepen, (en zij) zoeken naar een middel tot hun Heer.”
(Soerat al-Israa’: 57)
Er is geen verschil van mening tussen de exegesegeleerden over de betekenis van dit vers. Wasielah slaat op de middelen waarmee men zijn doel bereikt.”
(Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 2, blz. 53-54)
Ash-Shanqieti heeft gezegd: “Let op het feit dat de grote meerderheid van de geleerden de mening is toegedaan dat “Wasielah” het volgende betekent: het dichter bij Allah komen door Zijn Bevelen te gehoorzamen en Zijn Verboden te mijden. Dit alles met zuivere intentie en volgens de werkwijze van Mohammed (vrede zij met hem). Dit is namelijk de enige manier om in aanmerking te komen voor het Welbehagen van Allah en hetgeen wat zich bij Hem bevindt aan goedheid betreffende het wereldse en het Hiernamaals.”
Oorspronkelijk betekent “Wasielah” een weg die dichterbij brengt. In de voorgaande context wordt hiermee, volgens de consensus van de geleerden, gedoeld op deugdzame daden. Dit omdat er geen andere weg dichter tot Allah kan leidt dan het volgen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).
Er zijn dus vele verzen te vinden die de betekenis van “Wasielah” uitleggen. Zoals bijvoorbeeld de volgende (interpretatie van de betekenis):
“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan.”
(Soerat al-Hashr: 7)
“Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan.”
(Soerat Aali cImraan: 31)
“Zeg: “Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper!”
(Soerat an-Noer: 54)
Het is overgeleverd dat volgens Ibn cAbbaas met “Wasielah” “behoeftigheid” wordt bedoeld. Dus uitgaande van deze uitleg kunnen wij zeggen dat het zoeken van Wasielah betekent: het zoeken van hetgeen je nodig hebt bij Allah. Alleen Hij is in staat om dit te verwezenlijken. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, degenen die jullie naast Allah aanbidden hebben geen macht om jullie van levensonderhoud te voorzien. Zoekt daarom het levensonderhoud bij Allah en aanbidt Hem en wees dankbaar jegens Hem…”
(Soerat al-cAnkaboet: 17)
“En vraagt Allah om Zijn gunst.”
(Soerat an-Nisaa’: 32)
En in de overlevering: “Als je vraagt, vraag dan aan Allah alleen.”
En Allah weet het het best.
Gebaseerd op een fatwa van islamqa.com