Het wegen van de daden op de Dag der Opstanding

17748

Vraag:

Hoe zullen de daden gewogen worden op de Dag der Opstanding?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Al onze daden worden opgeschreven in boeken. Deze boeken zullen uitgedeeld worden op de Dag der Opstanding. Tegen degene die zijn boek ontvangt, zal gezegd worden (interpretatie van de betekenis):

“Dit is Ons Boek, dat in Waarheid tot jullie spreekt. Voorwaar, Wij schrijven op wat jullie plegen te doen.”

(Soerat al-Djaathiyah: 29)

En (interpretatie van de betekenis):

“Lees jouw boek.” Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou.”

(Soerat al-Israa’: 14)

De gelovige zal zijn boek in zijn rechterhand krijgen. Hij zal degene zijn die gered wordt en hij zal gelukkig zijn op de Dag der Opstanding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand wordt gegeven. Hij zal een lichte afrekening krijgen. En hij zal verheugd tot zijn familie terugkeren.”

(Soerat al-Inshiqaaq: 7-9)

“Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Neemt, en leest mijn boek voor. Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou ontmoeten.” Hij zal dan een leven van welbehagen leiden. In een hooggelegen Tuin (het Paradijs). Haar vruchten hangen nabij. (Er wordt gezegd:) “Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen.”

(Soerat al-Haaqqah: 19-24)

De ongelovigen, de hypocrieten en de volgelingen van dwaling krijgen hun boeken echter in hun linkerhand en achter hun rug. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft degene die zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen. En hij zal in Sacier (de Hel) binnengaan.”

(Soerat al-Inshiqaaq: 10-12)

“En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Wee mij! Was mijn boek maar niet gegeven! En ik weet niet hoe mijn afrekening zal zijn. Was de dood maar de beëindiger van alles. Mijn bezittingen baten mij niet. Mijn macht is van mij heengegaan.” (Allah zegt:) “Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek. En doet hem in Djahiem (de Hel) binnengaan. Voert hem daarna binnen in ketenen waarvan de lengte zeventig ellen is.”

(Soerat al-Haaqqah: 25-32)

Onze daden zullen vervolgens worden gewogen in een weegschaal. Al-Qoertoebi heeft gezegd: “Als de Verantwoording compleet is, zullen de daden worden gewogen. Dit omdat het wegen te maken heeft met beloning en bestraffing. Het is dus passend dat dit gebeurt na de Verrekening. De Verrekening is om de daden te beoordelen en de weging om de hoeveelheid beloning of bestraffing te bepalen.”

De bronnen duiden erop dat de Weegschaal een echte Weegschaal is, met twee schalen waarin de daden gewogen zullen worden. Het is een reusachtige Weegschaal waarvan de afmeting slechts bekend is bij Allah. De geleerden verschillen van mening of het gaat om één Weegschaal waarin de daden van de mensen gewogen zullen worden of dat het gaat om verschillende Weegschalen waardoor eenieder zijn eigen Weegschaal zal hebben. Degenen die van mening zijn dat er meerdere weegschalen zullen zijn, halen als bewijs aan dat het woord in meervoudsvorm in enkele verzen voorkomt. Bijvoorbeeld in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen betrouwbare weegschalen opstellen op de Dag der Opstanding, zodat geen ziel iets van onrecht aangedaan wordt. Al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje; Wij zullen het (naar voren) brengen. En Wij zijn voldoende als Berekenaars.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 47)

Degenen die zeggen dat het hier één Weegschaal betreft, halen als bewijs de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) aan waarin hij (vrede zij met hem) zegt: “De Weegschaal zal worden geplaatst op de Dag der Opstanding en als de hemelen en de aarde hierin gewogen zouden worden, dan zou dat toereikend zijn. En de Engelen zullen zeggen: “O Heer, voor wie is dit?” Allah zal dan zeggen: “Voor wie Ik wil vanonder Mijn dienaren.”

(as-Silsilat us-Sahiehah, blz. 941)

Eén van de zaken die erop wijzen dat ook de woorden gewogen zullen worden is de overlevering van Aboe Hoerayrah. Hierin heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Twee woorden zijn licht voor de tong, maar zwaar op de Weegschaal en geliefd bij de Meest Genadevolle, namelijk: “Soebhaan Allaah il-cAdhiem, Soebhaan Allaahi wa bi hamdihi” (Geprezen zij Allah de Almachtige. Alle lof en prijzing aan Allah).”

(al-Boekhaari)

Het feit dat de daden gewogen zullen worden, is op te maken uit de authentieke overlevering van Aboe Dardaa’ die heeft gezegd: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “Er is niets dat in de Weegschaal geplaatst zal worden dat zwaarder is dan goed gedrag.” Degene met een goede instelling zal de status bereiken van degene die vast en het nachtgebed verricht.”

(at-Tirmidhi)

Een andere zaak die erop wijst dat de boeken met daden gewogen zullen worden, is de overlevering van de Bitaaqah van cAbdoellaah ibn cAmr. Hij heeft gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah zal een man van mijn gemeenschap afzonderen van de aanwezigheid van alle schepselen en 99 rollen uitspreiden. Elke rol gaat zover het oog reikt. Dan zal Hij zeggen: “Heb je bezwaar tegen iets dat vermeld staat? Hebben Mijn schrijvers die alles bijhouden jou onrecht aangedaan?” Hij zal zeggen: “O Heer, Nee.” Hij zal hem vragen: “Heb je enig excuus?.” Hij zal dan zeggen: “O Heer, Nee.” Allah zal dan zeggen: “Aan de andere kant heb je bij Ons een goede daad en er zal jou deze Dag geen onrecht worden aangedaan.” Dan zal een kaart naar voren worden gebracht waarop de woorden “Ash-hadoe anlaa ilaaha illAllaah wa ash-hadoe anna Moehammadan cabdoehoe wa Rasoeloehoe.” (Ik getuig dat er geen God het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is). Allah zal zeggen: “Breng jouw gewicht (het boek).” De man zal zeggen: “O Heer, wat is deze kaart in vergelijking met deze rollen?” Hij zal antwoorden: “Jou zal geen onrecht worden aangedaan.” De rollen zullen aan één kant van de Weegschaal worden geplaatst en de kaart in de andere. De rollen zullen licht zijn en de kaart zwaar, want niets zal in gewicht te vergelijken zijn met de naam van Allah.”

(at-Tirmidhi)

Eén van de zaken die erop wijzen dat mensen gewogen zullen worden, is de overlevering van Aboe Hoerayrah. Hierin wordt vermeld dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een enorme man zal worden voortgebracht op de Dag der Opstanding en zal voor Allah niet meer wegen dan de vleugel van een muskiet. Reciteer (interpretatie van de betekenis):

“En Wij kennen hun op de Dag der Opstanding geen gewicht toe.”

(Soerat al-Kahf: 105)

(al-Boekhaari)

Dit is ook op te maken uit het feit dat Ibn Mascoed een Siwaak probeerde af te breken van een tak van een arakboom. Hij had dunne benen en de wind ontblootte deze, waarop de mensen begonnen te lachen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vroeg toen: “Waar lachen jullie om?” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, omdat zijn benen zo dun zijn.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, zij zullen zwaarder in de Weegschaal zijn dan de berg Oehoed.”

(Hasan verklaard door Sheikh al-Albaani in Sharh at-Tahaawiyyah)

We vragen Allah om ons zwaar te doen wegen in de Weegschaal.

En Allah weet het best.

Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com