Spreekt de gestorvene in zijn graf?

10917
Vraag:
Spreekt de gestorvene in zijn graf?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Het antwoord op deze vraag is dat de gestorvene inderdaad spreekt en dat hij zelfs degenen hoort die hem toespreken. Zo wordt in een correcte overlevering vermeld dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De gestorvene hoort de tred van het schoeisel van hen (die zijn graf verlaten).
Tevens is op authentieke wijze overgeleverd dat de gestorvene in zijn graf wordt ondervraagd. Zo zal hem worden gevraagd: “Wie is jouw Heer? Wat is jouw geloof?” En: “Wie is jouw Profeet?” Waarop Allah de gelovige versterkt met het standvastige woord, waardoor hij vervolgens zal antwoorden met: “Allah is mijn Heer, de Islam is mijn religie en Mohammed is mijn Profeet.” Vervolgens zal hem worden gevraagd: “Wat heb je te zeggen over deze man (Mohammed) die naar jullie is gestuurd?” Waarop de gelovige zal antwoorden: “Hij is de Dienaar en Boodschapper van Allah. Hij is tot ons gekomen met de verduidelijking en leiding. Wij geloofden in hem en volgden hem.”
Dit is de uitleg van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Allah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak (de geloofsbelijdenis) tijdens het wereldse leven en het in Hiernamaals.”
(Soerat Ibraahiem: 27)
Het is verder op authentieke wijze aan ons overgeleverd dat bovengenoemd vers geopenbaard is met betrekking tot de bestraffing in het graf. Zo is bekend dat de hypocriet op bovengenoemde vragen zal antwoorden: “Uhh, Uhh, Ik weet het niet. Ik hoorde de mensen iets roepen en ik zei dit na. Hierop zal hij met een stalen moker geslagen worden waardoor hij geschreeuw zal slaken dat door eenieder gehoord wordt, behalve door de mens.”
Ook is op authentieke wijze overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Was het niet dat jullie de doden niet meer zouden begraven, dan had ik Allah gevraagd om jullie de bestraffing van het graf te laten horen, zoals ik deze hoor.”
Ook is het overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) op de dag van Badr de (gestorven) afgodsdienaren toesprak, terwijl hij hen in de put liet werpen en hij (tegen zijn metgezellen) zei: “Jullie horen niet beter dan hen wat ik zeg.”
En zo zijn er nog vele andere bewijzen hieromtrent te vinden.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyyah
Madjmoec ul-Fatawaa’, Boekdeel 4