Zal een persoon zijn moeder zien in het Paradijs?

19608
Vraag:
Zal een persoon zijn moeder in het Paradijs zien, zelfs als hij eerst in de Hel belandt?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de mensen van het Paradijs zullen verkeren in een eeuwige staat van gelukzaligheid. Zij zullen ook geen verdriet, vermoeidheid, leed of zorgen kennen. Niets zal hun vreugde bederven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, de bewoners van het Paradijs zullen op deze Dag aan het genieten zijn. Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden, op rustbanken leunend. Voor hen zijn er vruchten en voor hen is er wat zij verlangen. (Er wordt tegen hun gezegd:) “Salaam!” Een Woord (dat afkomstig is) van een Meest Barmhartige Heer.”
(Soerat Yaasien: 55-58)
Ook wordt ons verteld dat er vijandigheid op die Dag ontstaat tussen boezemvrienden, behalve degenen die rechtschapen waren en hun Heer vreesden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“De boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de godsvruchtigen.”
(Soerat az-Zoekhroef: 67)
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ibrahiem zal zijn vader Aazar ontmoeten op de Dag der Opstanding en er zal stof en as op het gezicht van Aazar zijn. Ibrahiem zal tegen hem zeggen: “Heb ik je niet gezegd mij niet ongehoorzaam te zijn?” Zijn vader zal zeggen: “Vandaag zal ik je niet ongehoorzaam zijn.” Ibrahiem zal zeggen: “O Heer, U heeft beloofd mij niet te schande te brengen op de Dag der Opstanding. Wat is schandelijker dan een vader die ver (van de Genade van Allah) verwijderd is?” Allah zal zeggen: “Ik heb het Paradijs verboden voor de ongelovigen.” Dan zal gezegd worden: “O Ibrahiem, wat is er onder je voeten?” Hij zal kijken en een met bloed besmeurde hyena zien, die bij zijn poten zal worden gepakt en in de Hel gegooid.”
(al-Boekhaari)
Ibn ul-Moendhir voegt hieraan toe: “Als hij hem zo ziet zal hij zich van hem distantiëren en zeggen: “Je bent mijn vader niet.”
(Fath ul-Baarie, boekdeel 8, blz. 500)
Het is duidelijk dat de band tussen de mensen van het Paradijs en de mensen van de Hel zal worden verbroken. Ook al waren deze mensen elkaars meest verwante naasten. Zij zullen geen verbondenheid meer met hen voelen en er zal bij hun geen sprake meer zijn van verlangen naar wederzien.
Twee mensen die beiden behoren tot de mensen van de Hel, zullen er geen baat bij hebben als zij elkaar daarin ontmoeten. Eenieder van gen wordt gestraft op een wijze die hem niet in de gelegenheid stelt om aan iets anders te denken. Dus het levert hem niets op om zijn familieleden, noch overige mensen in de Hel tegen te komen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Maar het zal jullie op die Dag niet baten, dat jullie in de Bestraffing bij elkaar zijn, omdat jullie onrecht pleegden.”
(Soerat az-Zoekhroef: 39)
Hij zou juist wensen dat zijn meest naaste mensen opgeofferd zouden worden om zijn straf te ontvluchten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“De misdadiger zal wensen dat hij zich van de bestraffing van die Dag kan vrijkopen met zijn kinderen, zijn vrouw, zijn broer en zijn familie die hem bescherming bood. En (hij wenst dat) allen die er op aarde zijn hem kunnen redden.”
(Soerat al-Macaaridj: 11-14)
Wanneer de beide personen tot de mensen van het Paradijs behoren, maar zich in verschillende rangen bevinden; hierover zeggen sommige geleerden dat zij in staat zullen zijn om elkaar te bezoeken.
In “Haadi al-Arwaah ilaa Bilaad il-Afraah” heeft Ibn ul-Qayyim een heel hoofdstuk hieraan gewijd. Hierin vermeldt hij een aantal teksten die niet helemaal correct zijn en dus ook niet als bewijs kunnen dienen. Een aantal van deze overleveringen lezen wij ook in “at-Targhieb wat-Tarhieb” van al-Haafidh al-Moendhiri in het hoofdstuk genaamd “Het bezoeken van en het opstijgen naar elkaar”.
Ook hierover kunnen wij zeggen dat de genoemde overleveringen niet vrij zijn van zwakte. Toch wordt er gesproken over het elkaar bezoeken door de mensen van het Paradijs als een vervulling van hun complete geluk. Meerdere Salaf hebben dit ook bevestigd.
En Allah weet het best.
islamqa.com