Zelfmoord plegen door depressie

50514

Vraag:

Wat is het oordeel over het plegen van zelfmoord vanwege een ernstige depressie? De zieke persoon is zich hierbij niet bewust van de gevolgen van zijn daden. Zal Allah hem hiervoor vergeven?

En is het mogelijk dat het leed dat de zieke persoon ondergaat vanwege deze ziekte een boetedoening is voor zijn zonden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zelfmoord is een grote zonde en degene die dat doet wordt gewaarschuwd voor een eeuwig verblijf in het Hellevuur. Hierin zal Allah hem bestraffen met de middelen die de persoon zelf gebruikte om zelfmoord mee te plegen.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie zichzelf van een berg(top) naar beneden gooit en zichzelf hierdoor doodt, hij zal (keer op keer) in het Hellevuur neerstorten en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie gif inneemt en zichzelf hiermee doodt, hij zal in het Hellevuur dit gif (keer op keer) langzaam opdrinken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie zichzelf doodt met een ijzeren staaf, zal zichzelf in het Hellevuur (keer op keer) met dat ijzer in zijn hand steken in zijn buik en hij zal daarin eeuwig verblijven.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is overgeleverd door Thaabit ibn ud-Dahhaak dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die zichzelf doodt met een instrument zal daarmee gestraft worden op de Dag der Opstanding.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Djoendoeb ibn cAbdillaah verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Onder de volkeren vóór jullie was een man die gewond raakte. Hij raakte in paniek, pakte een mes en sneed daarmee in zijn hand. En het bloeden stopte niet, totdat hij stierf. Allah, de Geprezene en Verhevene, zei: “Mijn dienaar verhaastte zijn dood; Ik heb het Paradijs verboden voor hem.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De gelovige dient geduldig te zijn, de Hulp van Allah te zoeken en te begrijpen dat ongeacht de ernst van de moeilijkheden die hem overkomen in deze wereld, de Bestraffing in het Hiernamaals vele malen erger is. Het kan niet zo zijn dat iemand met een gezond verstand de hitte van de woestijn ontvlucht en zichzelf vervolgens werpt in het vuur. Hoe kan hij vluchten voor tijdelijke ontberingen en moeilijkheden – die zeker tot een einde zullen komen – naar een eeuwige Bestraffing die geen einde heeft?

De moslim zou moeten nadenken en beseffen dat hij niet de enige is in deze wereld die te kampen heeft met rampspoed en ellende. De besten der mensheid, namelijk de Profeten, Boodschappers en de rechtschapenen werden getroffen door rampspoeden. En ook overkwam het de slechtste van de mensheid, namelijk de ongelovigen en atheïsten.

Rampspoed behoort tot de natuurlijke gang van zaken en bijna niemand is hier veilig voor. Wanneer de gelovige hier goed mee omgaat en geduldig is, en wanneer deze rampspoed een middel wordt dat ervoor zorgt dat hij terugkeert naar Allah en dat hij volhardt in aanbidding en in het verrichten van goede daden, dan is de rampspoed goed voor hem geweest. Ook zal het een boetedoening zijn voor zijn zondes, en wellicht zal hij Allah zonder hinder van zonden ontmoeten.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Geen pijn, ontbering, ziekte of verdriet treft een gelovige, zelfs geen zorgen die hem overmannen, of een aantal van zijn slechte daden zullen worden kwijtgescholden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Rampspoeden zullen de gelovige mannen en vrouwen, hun kinderen en hun rijkdom blijven treffen, totdat zij Allah ontmoeten zonden hinder van zonden.”

(at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

En Allah weet het beste.

Islamqa.com