De liefde voor de Profeet in onze harten vermeerderen

9121

Vraag:

Hoe kan iemand meer liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in zijn hart ontwikkelen dan liefde voor wat dan ook in de wereld?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De sterkte van de liefde voor de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) is verbonden met het geloof van de moslim. Wanneer zijn geloof toeneemt, zal de liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) ook toenemen. Het houden van de Profeet (vrede zij met hem) is een daad van gehoorzaamheid aan Allah en een middel om dichter tot Hem te komen. Ook is het houden van de Profeet één van de verplichte zaken in de Islam.

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat ik meer geliefd bij hem ben dan zijn vader, zijn kind en alle mensen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Je kunt je liefde voor de Boodschapper (vrede zij met hem) vermeerderen door de volgende zaken te realiseren:

Ten eerste: Hij (vrede zij met hem) werd gestuurd door Zijn Heer Die hem heeft verkozen boven de gehele schepping, om de Religie van Allah te verkondigen onder de mensheid. Allah, de Verhevene, verkoos hem omdat Hij van hem hield en tevreden met hem was. Als Allah niet tevreden met hem was, zou Hij hem nooit hebben uitgekozen. We dienen dus te houden van degenen die Allah liefheeft en we dienen tevreden te zijn met degenen waar Allah tevreden mee is. We moeten beseffen dat hij (vrede zij met hem) een goede vriend (Khaliel) is van Allah en dat hechte vriendschap een hogere status heeft en het hoogste niveau van liefde is.

Er is overgeleverd dat Djoendoeb zei: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “Ik verklaar voor Allah dat ik geen goede vriend (Khaliel) heb uit jullie midden. Allah heeft mij als een goede vriend genomen, zoals Hij Ibraahiem als een goede vriend heeft genomen. Als ik een goede vriend van onder de Oemmah zou moeten nemen, dan zou ik Aboe Bakr als goede vriend hebben genomen.”

(Moeslim)

Ten tweede: We dienen ons te realiseren dat de verheven status die hij (vrede zij met hem) verkregen heeft van Allah, komt omdat hij de beste der mensen is.

Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ik zal de leider van de mensheid zijn op de Dag der Opstanding, de eerste wiens graf geopend zal worden, de eerste die voorspraak zal doen en de eerste die gevraagd zal worden om voorspraak te doen.”

(Moeslim)

Ten derde: We dienen te beseffen dat hij (vrede zij met hem) veel beproevingen en moeilijkheden heeft moeten doorstaan om de Islam naar ons toe te brengen. We moeten niet vergeten dat de Boodschapper (vrede zij met hem) werd vervolgd, geslagen, gelasterd en beledigd. De mensen die hem nabij stonden hebben hem verstoten en bestempeld als krankzinnige, leugenaar en tovenaar. Hij (vrede zij met hem) bevocht de mensen om de religie te beschermen zodat het ons zou kunnen bereiken. Zij bevochten hem, hebben hem verdreven van zijn volk en vaderland, en hebben legers verzameld tegen hem.

Ten vierde: We dienen het voorbeeld van zijn metgezellen, die intens van hem hielden, op te volgen. Zij hielden meer van hem dan van hun rijkdom en zonen, en hielden meer van hem dan zij van zichzelf hielden. Een voorbeeld daarvan is dat Anas zei: “Ik zag de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toen de kapper zijn haren aan het knippen was, en zijn metgezellen zich om hem heen schaarden om ervoor te zorgen dat zijn haren alleen in iemands hand zouden vallen.”

(Moeslim)

Ook verhaalde Anas: “Op de dag van Oehoed vluchtten en verlieten sommige mensen de Profeet (vrede zij met hem), maar Aboe Talhah stond voor hem en bedekte hem met een schild. Aboe Talhah was een sterke boogschutter die twee of drie bogen brak die dag. Wanneer een man passeerde met een koker met pijlen erin, zou hij (vrede zij met hem) zeggen: “Geef ze aan Aboe Talhah.” Telkens wanneer de Profeet (vrede zij met hem) zijn hoofd verhief om naar de mensen te kijken, zou Aboe Talhah zeggen: “O Profeet van Allah, moge mijn vader en mijn moeder opgeofferd worden voor u, verhef uw hoofd niet, anders wordt u getroffen door een pijl geschoten door de vijand. Mijn nek bevindt zich voor uw nek.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ten vijfde: Je dient zijn Soennah in woord en daad te volgen, zodat zijn Soennah het pad wordt dat jij je hele leven volgt. En zet zijn woorden vóór alle andere woorden, en zet zijn bevel vóór alles. En je dient de ʿAqiedah (geloofsleer) te volgen van zijn nobele metgezellen, en de ʿAqiedah van de Taabiʿien die hen volgden, en de ʿAqiedah van degenen die hun pad volgden tot de dag van vandaag, namelijk die van Ahl us-Soennah wal-Djamaaʿah. En vermijd innovatie (Bidʿah), in het bijzonder de Raafidah (extreme vorm van Sjiisme), want hun harten zijn verhard tegenover de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). En zij geven hun imams voorrang boven de Profeet en houden meer van hun imams dan dat zij van de Profeet (vrede zij met hem) houden.

We vragen Allah ons te helpen om te houden van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) en hem ons dierbaarder te maken dan onze kinderen, ouders, families en onszelf.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com