De schepping omwille van Mohammed?

7026
Vraag:
Hoe betrouwbaar is de overlevering waarin wordt verhaald dat als het niet voor Mohammed zou zijn geweest dan had Allah deze wereld niet geschapen?
Antwoord:
Er zijn meerdere valse overleveringen met een soortgelijke inhoud. Een voorbeeld hiervan: “Was het niet voor jou, dan zou Ik het universum niet hebben geschapen.”
Al-Shawkaanie haalt deze valse overlevering aan in zijn “al-Fawaa’id ul-Madjmoecah fiel-Ahadieth il-Mawdoecah” (p.326) waarin hij zegt dat as-Sancaani deze overlevering Mawdoec (gefabriceerd/verzonnen) heeft verklaard. Ook Sheikh al-Albaani zegt in zijn Silsilat ud-Daciefah (p.280 en 282) dat deze overlevering geen grondslag kent en Mawdoec is.
Een ander voorbeeld is de overlevering van al-Haakim waarin Ibn cAbbaas zou hebben gezegd: “Allah openbaarde aan cIesaa: “O cIesaa, geloof in Mohammed en geef iedereen die je ontmoet in je Oemmah te kennen om in hem (Mohammed) te geloven. Want zou het niet voor Mohammed zijn geweest, dan zou Ik Adam niet hebben geschapen. En was het niet voor Mohammed, dan zou Ik het Paradijs en de Hel niet hebben geschapen. Ik schiep de Troon over het water, en deze vestigde niet totdat Ik erop schreef: Laa ilaaha illAllaah Moehammad Rasoeloellaah (niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, Mohammed is Zijn boodschapper).”
Al Haakim heeft hierover gezegd dat de keten van overleveraars correct is. Echter, adh-Dhahabi heeft hierop gereageerd en zei dat de overlevering Mawdoec is en valselijk toegeschreven wordt aan Sacied (een van de overleveraars van de Hadieth). Verder geeft adh-Dhahabi in zijn werk al-Miezaan aan dat cAmr ibn Aws al-Ansaari, die de overlevering aan Sacied bekend zou hebben gemaakt, een onjuiste overlevering heeft verhaald. Al-Haafidh Ibn Hadjar zegt in zijn ‘al-Lisaan’ hier mee eens te zijn.
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah is ook gevraagd over een soortgelijke overlevering. Hij heeft aangegeven dat de overlevering correct noch zwak is. Er zouden geen geleerden en geen metgezellen zijn die de overlevering verhalen. Volgens hem zijn het slechts de woorden van een onbekende.
(Madjmoec ul-Fataawaa, boekdeel 11, blz. 86-96)
Ook de Commissie voor het uitvaardigen van Fataawaa heeft een uitspraak over dit onderwerp gedaan: “De hemelen en de aarde zijn niet geschapen omwille van de Profeet. Deze zijn echter geschapen voor het doel dat Allah noemt, namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Allah is Degene Die de zeven hemelen heeft geschapen en zo ook de aarde. De beschikking daalt tussen hen (hemel en aarde) neer, opdat jullie weten dat Allah Almachtig over alle zaken is en dat Allah alle zaken omvat.”
(Soerat at-Talaaq: 12)
De overlevering wordt valselijk toegeschreven aan de Profeet en heeft geen degelijke grondslag.”
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 1, blz. 312)
Tot slot de reactie van Sheikh Bin Baaz: “De overlevering is verhaald door mensen zonder enig begrip. De overlevering is vals en heeft geen grondslag. Allah heeft de wereld geschapen om gekend en aanbeden te worden. Hij heeft de mensheid geschapen opdat Zijn Namen, Eigenschappen, Macht en Kennis gekend zouden worden. Hij heeft de mensheid geschapen, opdat Hij wordt gehoorzaamd en zonder deelgenoten aanbeden wordt. En niet omwille van Mohammed, noch omwille van Noeh, Moesa, cIesaa of een andere Profeet.
islamqa.com