De smeekbede voor de Oemmah

3887

Vraag:

Heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) een speciale smeekbede verricht voor zijn broeders die na hem komen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst;

De edele Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) was de meest genadevolle en vriendelijkste mens. Hij hield van het goede voor hen en wenste voor hen geluk en voorspoed. We zullen niets vinden dat dichterbij de waarheid ligt dan de Woorden van Allah, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, er is een Boodschapper uit jullie midden tot jullie gekomen. Het valt hem zwaar dat jullie lijden. Hij bekommert zich om jullie. Voor de gelovigen (is hij) zachtaardig (en) genadevol.”

(Soerat at-Tawbah: 128)

Hij hield ontzettend veel van zijn gemeenschap en was zeer bezorgd over hun staat op de Dag der Opstanding. Hij hoopte altijd dat Allah hen zou eren met Zijn Paradijs. Hij (vrede zij met hem) huilde vanwege zijn intense vrees om hen en zijn compassie tegenover hen.

Het is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn cAmr ibn ul-cAas zei: “De Profeet (vrede zij met hem) reciteerde het vers over Ibraahiem (vrede zij met hem) (interpretatie van de betekenis):

“Mijn Heer, voorwaar, zij hebben vele mensen doen afdwalen. Maar wie mij volgt, voorwaar, hij behoort tot mij.”

(Soerat Ibraahiem: 36)

En het vers waarin cIesa (vrede zei met hem) zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als U hen bestraft, waarlijk, zij zijn Uw dienaren. En als U hen vergeeft, voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.”

(Soerat al-Maa’idah: 118)

Daarna hief hij (vrede zij met hem) zijn handen en zei: “O Allah, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap.” Allah, de Geprezene en Verhevene, zei: “O Djibriel, ga naar Mohammed, ook al weet jouw Heer het het beste, en vraag hem: “Wat doet jou huilen?” Hierop ging Djibriel (vrede zij met hem) naar hem en vroeg hem, waarop de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hem vertelde wat Hij (Allah) als beste wist. Allah zei: “O Djibriel, ga naar Mohammed en zeg: “Ik zal je tevreden laten zijn met je gemeenschap en niet ontevreden.”

(Moeslim)

Deze overlevering leert ons een aantal zaken, zoals de totale compassie van de Profeet (vrede zij met hem) voor zijn gemeenschap, zijn bezorgdheid voor hun belangen en zijn zorg voor hen. De blijde tijding voor deze gemeenschap die Allah heeft beloofd -moge Allah het in eer verhogen-, zeggende: “Ik zal je tevreden laten zijn met je gemeenschap en niet ontevreden.”

Deze overlevering vertegenwoordigt één van de grootse bronnen van hoop voor deze gemeenschap.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft voor zijn gehele gemeenschap gebeden en zocht de Hulp van Allah door te smeken dat Hij het een gemeenschap zou maken die geëerd zou worden en genade zou worden getoond. Dit totdat Allah zijn smeekgebed verhoorde en zei dat de helft of meer van de bewoners van het Paradijs, van zijn gemeenschap zal zijn en dat zij begunstigd zullen worden met zijn bemiddeling op de Dag der Opstanding.

Ten tweede;

Eén van de tekenen van zijn compassie en liefde voor zijn gemeenschap, was dat hij smeekte voor meer gunsten en goedheid. Vooral voor degenen die in hem geloven en volgen zonder hem te hebben gezien.

Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Blijde tijding aan degenen die in mij geloven en mij hebben gezien. En zevenvoudige blijde tijdingen aan degenen die in mij geloven zonder mij te hebben gezien.”

(Ahmad in al-Moesnad; boekdeel 3, blz. 155)

De geleerden zeggen: “Het is Hasan li Ghayrihi (Hasan vanwege andere ondersteunende bewijzen).” Sheikh al-Albaanie heeft het als authentiek geclassificeerd in as-Silsilat u-Sahiehah. Een gelijke overlevering is verhaald van een aantal metgezellen.

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Met betrekking tot de blijde tijding (Toebaa) verschillen de exegesegeleerden van mening als het gaat over de betekenis van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voor degenen die geloven en goede daden verrichten, is er Toebaa en de beste terugkeer.”

(Soerat ar-Racd: 29)

Het is van Ibn cAbbaas overgeleverd dat er vreugde en genot mee bedoeld wordt. cIkrimah heeft gezegd: “(Het is) vreugde die van hen zal zijn.” Ad-Dahhaak heeft gezegd: “Gelukzaligheid dat van hen zal zijn.” Qataadah zei: “Goedheid die van hen zal zijn.” Ook is het van Qataadah overgeleverd dat het betekent dat zij goedheid zullen verkrijgen. Ibraahiem zei: “Goedheid en eer zal hen ten deel vallen.” Ibn cAdjlaan zei: “Eeuwige goedheid.” En is er gezegd: “Het Paradijs of een boom in het Paradijs.” Al deze betekenissen kunnen van toepassing zijn op de overlevering. En Allah weet het het beste.”

(Sharh Moeslim; boekdeel 2, blz. 176)

Daarna gaf de Profeet (vrede zij met hem) blijde tijding aan de gelovigen die na hem zouden komen en hem niet zouden zien, dat zij hem bij het bassin (al-Hawd) zouden zien.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) naar de begraafplaats ging en zei: “Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats. Met Allahs Wil zullen wij met jullie herenigd worden. Ik wens dat ik onze broeders kon zien.” Zij (de metgezellen) vroegen hem: “Zijn wij niet uw broeders, o Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Jullie zijn mijn metgezellen. Onze broeders zijn degenen die nog niet zijn gekomen. Ik zal het bassin vóór hen bereiken.” Zij vroegen: “O Boodschapper van Allah, hoe zult u degenen van uw gemeenschap die na u komen herkennen?” Hij antwoordde: “Denken jullie niet dat als een man een paard heeft met een witte bles en witte poten tussen paarden die geheel zwart zijn, hij zijn paard niet zal herkennen?” Zij zeiden: “Natuurlijk.” Hij (vrede zij met hem): “Zij zullen naar mij komen met stralende gezichten en ledematen (zoals de witte markeringen op een paard) vanwege de sporen van de Woedoe’. En ik zal het bassin vóór hen bereiken.”

(Moeslim, an-Nasaa’ie)
(zie ook as-Silisilat us-Sahiehah)

Degene die deze deugd wilt verkrijgen, dient vast te houden aan de leiding en Soennah van de Profeet (vrede zij met hem), zodat hij zijn gezelschap zal verkrijgen in het Paradijs.

We vragen Allah jou en ons hiermee te eren, middels Zijn Genade. Want Hij is de Meest Vrijgevige en Meest Goede.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com