Is de Profeet Habieboellaah?

8324
Vraag:
Is het toegestaan om de Profeet (vrede zij met hem) de titel ‘geliefde van Allah’ (Habieboellaah) te geven?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah,
Over deze kwestie heeft Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien het volgende gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) is de geliefde van Allah. Er bestaat geen twijfel over het feit dat Allah van hem houdt en hij (vrede zij met hem) van Allah. Er is echter nog een titel te vinden die een hogere rang aangeeft dan ‘geliefde van Allah’, namelijk ‘boezemvriend van Allah’ (Khalieloellaah). De Profeet (vrede zij met hem) is de boezemvriend van Allah, zoals hij zelf te kennen gaf. Hij (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft mij tot boezemvriend genomen, zoals hij ook Ibrahiem tot boezemvriend heeft genomen.”
(Moeslim)
Uiterste liefde (al-Khoela) is de volmaaktste vorm van liefde. Daarom heeft degene die de Profeet (vrede zij met hem) betitelt met ‘geliefde van Allah’, hem in feite in rang doen degraderen. Al-Khoela is immers veel dieper en verdergaand dan liefde. Overigens is het zo dat elke gelovige een geliefde is van Allah. De Profeet (vrede zij met hem) daarentegen neemt bij Allah een hogere positie in, namelijk die van boezemvriend van Allah. Hij is de boezemvriend van Allah, zoals Ibrahiem dat ook is. Vandaar dat wij daarom dan ook zeggen: “Mohammed (vrede zij met hem) is de boezemvriend van Allah en dit is verhevener dan wanneer wij het hebben over de geliefde van Allah, want dit is het hoogtepunt van liefde.”
(Madjmoec ul-Fataawaa ibn ul-cOethaymien)
Verder zei Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah in ‘Madjmoec ul-Fatawaa’: “De uitspraak dat Mohammed (vrede zij met hem) de geliefde is van Allah en dat Ibrahiem de boezemvriend is van Allah, denkende dat liefde in rang hoger is dan al-Khoela, is een zwakke uitspraak. Zo is ook Mohammed (vrede zij met hem) de boezemvriend van Allah, zoals vermeld staat in vele correcte overleveringen.”
Ook zegt Ibn ul-Qayyim in ‘Rawdat ul-Moehibbien’: “Sommige onwetende personen denken dat ‘de geliefde’ (al-Habieb) in rang hoger is dan ‘de boezemvriend’ (al-Khaliel), zeggende: ,,Mohammed (vrede zij met hem) is de geliefde van Allah en Ibrahiem is de boezemvriend van Allah. Deze uitspraak is in vele opzichten zwak. Allereerst is al-Khoela specifiek, terwijl liefde algemeen is. Zo heeft Allah de berouwvollen en degenen die zich reinigen lief. Allah zegt over zijn gelovige dienaren (interpretatie van de betekenis):
“Allah zal een volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt.”
(Soerat al-Maa’idah: 54)
Ten tweede weigerde de Profeet (vrede zij met hem) om een boezemvriend te nemen in het wereldse leven. Zo heeft hij (vrede zij met hem) ons verteld dat de meeste geliefde vrouw bij hem cAa’ishah was en onder de mannen Aboe Bakr (moge Allah hen begenadigen).
Ten derde zei de Profeet (vrede zij met hem): Allah heeft mij als boezemvriend genomen, zoals hij ook Ibrahiem als boezemvriend heeft genomen.”
(Moeslim)
Tevens heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: Als ik een boezemvriend van mijn gemeenschap kon nemen, dan zou ik Aboe Bakr als boezemvriend nemen.”
(Moeslim)
Daarentegen is er een overlevering die het bovenstaande tegenspreekt, namelijk dat liefde in rang hoger is dan al-Khoela. Zo staat vermeld in at-Tirmidhi op gezag van Ibn cAbbaas dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ibrahiem is de boezemvriend van Allah, Moesa is degene die door Allah is gered, cIesaa is zijn woord en uit een geest van hem voortgekomen, Adam is door Allah bevoorrecht en ik ben, zonder te pronken, de geliefde van Allah.”
Echter, bovenstaande overlevering is zwak, zoals Sheikh al-Albaani te kennen heeft gegeven in ‘Dacief ut-Tirmidhi’ en dus niet toe te schrijven aan de Profeet (vrede zij met hem).
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
www.islamqa.com