Is Mohammed overal en mag je een dode aanroepen?

6839
Vraag:
Ik heb twee vragen.
1. Is de Profeet (vrede zij met hem) of enig andere schepsel naast Allah overal aanwezig?
2. Kunnen we in tijd van nood overleden personen aanroepen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Ten eerste willen we ingaan op je woorden “of enig andere schepsel naast Allah”. We wijzen je erop dat dit woordgebruik niet goed is. Hoewel we zeker weten dat je dit niet bedoelt, kan het begrepen worden alsof je denkt dat Allah geschapen is.
Met betrekking tot je eerste vraag kunnen we het volgende uiteen zetten. Allah heeft tegen Zijn Profeet (vrede zij met hem) gezegd (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, jij (O Mohammed) zult sterven en voorwaar, zij zullen sterven.”
(Soerat az-Zoemar: 30)
Ook heeft Allah gezegd (interpretatie van de betekenis):
“En Mohammed is slechts een Boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. Zullen jullie dan op de hielen keren als hij (Mohammed) sterft of gedood wordt?”
(Soerat Aali cImraan: 144)
En Hij zegt ook (interpretatie van de betekenis):
“En Wij hebben geen mens vóór jou onsterfelijkheid gegeven. Als jij zou sterven; zouden zij dan eeuwig leven?”
(Soerat al-Anbiyaa’: 34)
Toen de Profeet (vrede zij met hem) was overleden, zei Aboe Bakr in zijn toespraak: “Wie Mohammed aanbad; Mohammed is reeds overleden! En wie Allah aanbidt, Allah is levend en zal nooit komen te overlijden.”
(al-Boekhaari)
Deze en soortgelijke bewijzen duiden erop dat Mohammed (vrede zij met hem) een mens was zoals alle andere mensen. Hij (vrede zij met hem) is komen te overlijden, zoals zij overlijden en hij is niet onsterfelijk zoals nooit iemand dat vóór hem was.
Degene die de Profeet (vrede zij met hem) buiten het menselijke plaatst en beweert dat de Profeet (vrede zij met hem) op alle plaatsen aanwezig is, is degene die om bewijs gevraagd moet worden. Hoe weet diegene dat de Profeet (vrede zij met hem) altijd en overal aanwezig is? Sterker nog, degene die hetzelfde beweren over Allah, zouden moeten weten dat dit Koefr, afdwaling en een misvatting is. Deze overtuiging impliceert namelijk dat Allah zelfs aanwezig is op onreine plaatsen zoals het toilet. Ver Verheven is Hij boven hetgeen zij zeggen!
Wat betreft het aanroepen van overleden personen, hierover adviseren we jou het boek “Fath ul-Madjied Sharh Kitaab at-Tawhied” van Sheikh cAbdurrahmaan ibn Hasan te lezen. Ook moet je weten dat de smeekbeden en het smeken om hulp daden van aanbidding zijn. Dit zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En jullie Heer zei: ,,Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.”
(Soerat Ghaafir: 60)
Ook vinden we een overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De smeekbede is aanbidding.”
(at-Tirmidhi)
Het is dus niet toegestaan een smeekbede te verrichten of om iemand te smeken behalve Allah. Je kan een andere persoon alleen iets vragen als dit voldoet aan twee voorwaarden:
1. De persoon moet in staat zijn het te kunnen doen. Bijvoorbeeld het vragen van geld als jij hier behoefte aan hebt. Maar als het iets is waartoe hij niet in staat is, dan is het niet toegestaan voor jou om hem dit te vragen. Zoals bijvoorbeeld iemand vragen om jou tot één van de mensen van het Paradijs te laten behoren. Dit omdat hij hiertoe niet in staat is.
2. De persoon dient hiertoe capabel te zijn en dus levend. Het is niet toegestaan de doden aan te roepen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht. Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen, dan zouden zij jullie (smeekbede) voor jullie niet verhoren.”
(Soerat Faatir: 13-14)
Sheikh Sacd al-Hoemayd