Waarom er geen afbeelding van de Profeet is

9262

Vraag:

Waarom is er nergens op de wereld een afbeelding beschikbaar van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)?

Antwoord:

De Islam is gekomen om alle wegen die kunnen leiden tot het plegen van Shirk (d.w.z. het toekennen van deelgenoten of partners aan Allah) te sluiten. Eén van deze wegen is het maken van afbeeldingen. Vandaar dat de Shariecah (de Islamitische Wetgeving) met een verbod is gekomen tegen het maken van afbeeldingen en heeft het degene die dit doet vervloekt.

Een strenge waarschuwing is gegeven aan degene die dit doet. Van cAa’ishah, de moeder van de gelovigen, is het overgeleverd dat Oem Habiebah en Oem Salamah een kerk benoemden die zij in Abessinië (huidig Ethiopië) hadden gezien met daarin afbeeldingen. Zij vertelden dit aan de Profeet (vrede zij met hem) die zei: “Als er een vrome man onder hen is en hij sterft, dan bouwen deze mensen over zijn graf een plek van aanbidding en plaatsen zij deze afbeeldingen erin. Zij zullen op de Dag des Oordeels bij Allah tot de aller slechtste schepselen behoren.”

(al-Boekhaarie)

Het is overgeleverd dat cAa’ishah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam terug van een reis en ik had een gordijn met daarop afbeeldingen over (de deur van) mijn kamer gehangen. Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) dit zag, scheurde hij het en zei: “De mensen die de zwaarste straf zullen krijgen op de Dag der Opstanding zijn degenen die (proberen)de Schepping van Allah na (te)maken.” Dus hebben wij het (d.w.z. het gordijn) in één of twee kussens veranderd.”

(al-Boekhaarie)

Het is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn Mascoed zei: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “De zwaarst bestrafte mensen op de Dag des Oordeels bij Allah, zullen de makers van afbeeldingen zijn.”

(al-Boekhaarie)

Hoe kon hij dus toestemming geven voor het maken van een afbeelding van hem? Vandaar dat er niemand van de metgezellen was die het waagde om een afbeelding van hem te maken. Zij wisten dat dit verboden (Haraam) is. Allah heeft gewaarschuwd tegen overdrijving en zei (interpretatie van de betekenis):

“O lieden van het Boek, overdrijf niet in jullie godsdienst…”

(Soerat an-Nisaa’: 171)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gewaarschuwd tegen elke daad van overdrijving over hem waarbij de grenzen worden overschreden. Hij (vrede zij met hem) zei: Overdrijf niet over mij, zoals de christenen overdreven over (cIesa)de zoon van Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zeg dus: “De dienaar van Allah en Zijn Boodschapper.”

(al-Boekhaarie)

Imam Mohammed ibnoe cAbdil-Wahhaab schreef een hoofdstuk getiteld: “Maa djaa’a can Sababi Koefri Banie Aadam, hoewa al-Ghoeloew fies-Saalihien” (Wat er is overgeleverd als oorzaak voor het ongeloof van de kinderen van Adam, is hun overdrijving van vrome personen). In dit hoofdstuk zei hij: “In as-Sahieh is er overgeleverd dat Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) over het volgende vers (interpretatie van de betekenis)

“En zij zeiden: “Verlaat jullie goden niet, en verlaat Wadd niet, noch Soewaac, noch Yaghoeth, noch Yacoeq, noch Nasr.”

(Soerat Noeh: 23)

zei: “Dit waren namen van vrome personen onder het volk van Noeh. Toen zij stierven, inspireerde de Shaytaan deze mensen om in de ruimtes waar zij zaten stenen altaren te plaatsen, en deze naar hun te vernoemen. Zij deden dit, maar zij aanbaden hen niet. Totdat deze mensen stierven, en de kennis werd vergeten; toen werden ze (wel) aanbeden.”

Ibn ul-Qayyim zei: “Meerdere van de Salaf (d.w.z. de vrome voorgangers) zeiden: “Toen zij stierven, begonnen zij zich toe te wijden aan hun graven. Vervolgens maakten ze beelden van hen. Naarmate de tijd verstreek, begonnen ze deze te aanbidden.”

(Fath ul-Madjied Sharh Kitaab it-Tawhied, cAbdoer-Rahmaan ibn Hasan; blz. 219)

Om deze reden zijn er geen afbeeldingen of foto’s van de Profeet. Hij (vrede zij met hem) heeft er namelijk tegen gewaarschuwd en het kan leiden tot Shirk. De getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) is, vereist dat we in hem geloven en in hetgeen waarmee hij is gekomen. Ook al is er geen afbeelding of foto van hem te vinden. De gelovigen hebben geen afbeelding van hem nodig om hem te volgen. Daarnaast zorgen zijn eigenschappen die in de authentieke overleveringen zijn vermeld ervoor dat wij geen afbeelding van hem nodig hebben. Tot zijn eigenschappen die zijn overgeleverd behoren de volgende:

1.     Hij (vrede zij met hem) had het meest knappe gezicht.

2.     Hij had brede schouders.

3.     Hij was lang, noch kort (dus van gemiddelde lengte).

4.     Hij had een rond gezicht, met een blozende tint.

5.     Zijn ogen waren intens zwart.

6.     Hij had lange wimpers.

7.     Hij was de Zegel van de Profeten (d.w.z. de laatste), de meest vrijgevige van alle mensen in het uitgeven. Hij was de meest verdraagzame en meest tevreden van alle mensen. Hij was de meest oprechte in spraak, de zachtste in aard en de meest gemakkelijke in omgang met anderen, van alle mensen. Wie hem spontaan zag, kreeg ontzag voor hem en wie zich in zijn aanwezigheid begaf, kreeg liefde voor hem. Degenen die hem beschreven, zeiden dat ze nooit iets gelijks voor of na hem hebben gezien.

Ongetwijfeld wensen de gelovigen dat zij hem (vrede zij met hem) konden ontmoeten. Zo wordt er in een overlevering van Aboe Hoerayrah gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degenen van mijn Oemmah (gemeenschap) die mij het meest geliefd zijn, zijn degenen die na mij zullen komen. Eén van hen zal graag wensen om zelfs ten koste van zijn familie en bezittingen een glimp van mij te ontvangen.”

(Moeslim)

Liefde hebben voor de Profeet (vrede zij met hem) en hem volgen, behoren zonder twijfel tot de middelen die leiden tot het samenzijn met hem in het Paradijs. Het zien van de Profeet (vrede zij met hem) in een droom, is onderdeel van deze liefde. En hem in een droom zien is alsof je hem in werkelijkheid hebt gezien. Zo is het overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) horen zeggen: “Wie mij in een droom ziet, zal mij zien als hij wakker is. Want de Shaytaan kan mijn vorm niet aannemen.”

(al-Boekhaarie)

Aboe cAbdillaah vertelde dat Ibn Sierien zei: “Dit is van toepassing als iemand hem in zijn werkelijke vorm ziet.”

(at-Tacbier: 6478)

En Allah is de Schenker van succes. En moge de Tevredenheid en Zegeningen van Allah met de Profeet zijn.

Islamqa.com