Weerlegging van twijfels omtrent de profeet (vrede zij met hem)

9441
Vraag:

Is Mohammed (vrede zij met hem) een zondaar?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Dit is een uitspraak die gebaseerd is op een verkeerde interpretatie van de openingsverzen van Soerat al-Fath (De Overwinning). Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken. Opdat Allah jouw vroegere zonden zal vergeven en ook de latere. En Hij vervolmaakt Zijn gunst aan jou en Hij leidt jou op het rechte Pad."

(Soerat al-Fath: 1-2)

De onrechtplegers veronderstellen dat het boek van Allah te kennen geeft dat Mohammed (vrede zij met hem) een zondaar is.

De biografie van de meest edele der schepselen en de zegel der profeten, Mohammed (vrede zij met hem), is een geweldig boek dat voor een ieder toegankelijk is. De geschiedschrijvers ervan hebben zijn levensverhaal gedetailleerd vastgelegd. Zijn gezelschap, manier van slapen, eten, drinken, veldslagen, aanbiddingen, gebeden en huwelijken. Niet alleen zijn omgang met de mensen in het algemeen maar zelfs zijn omgang in huiselijke kring is ons bekend gemaakt.

Zelfs in zoverre dat als zijn metgezellen een uitspraak of daad van de Profeet (vrede zij met hem) overleverden, zij ook de toestand waarin hij op dat moment verkeerde op een zeer heldere en nauwkeurige manier hebben beschreven.

Zo plachte een van hen te zeggen dat de Profeet (vrede zij met hem) "zus en zo" heeft gezegd, terwijl hij leunende was en vervolgens ging zitten of dat zijn gezicht gelukzaligheid uitstraalde. In hedendaagse termen zouden we ook wel kunnen zeggen dat zijn leven zowel in beeld als in geluid is vastgelegd.

Ook de Koran heeft zijn uitmuntendheid vastgelegd. Zo zegt de Koran over Mohammed, vrede zij met hem, (interpretatie van de betekenis):

"En Wij hebben jou slechts gestuurd als een genade voor de werelden."

(Soerat al-Anbiyaa’: 107)

En dat hij liefdevol en barmhartig is, zeggende (interpretatie van de betekenis):

"Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovige is hij liefdevol en barmhartig."

(Soerat at-Tauwbah: 128)

En vervolgens vat de Koran zijn uitmuntendheid samen, zeggende (interpretatie van de betekenis):

"En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter."

(Soerat al-Qalam: 4)

Sterker nog, de Koran informeert ons zelfs over de geheimen die zich hebben voorgedaan tussen Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem). Zoals in Soerat al-Ahzaab, waarin Allah de Profeet (vrede zij met hem) opdracht geeft een huwelijk aan te gaan met Zainab bintoe al-Djahsj. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

"En toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allah er meer recht op had dat jij Hem vreesde. Toen Zaid geen behoefte meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen. En het bevel van Allah wordt uitgevoerd."

(Soerat al-Ahzaab: 37)

Gezien de niets verhullende biografie van de Profeet (vrede zij met hem) en de geschiedenis die ons niets achterhoudt, kunnen wij stellen dat het onbekend is dat de Profeet (vrede zij met hem) een zonde of iets afkeurenswaardig in zijn uitspraken of daden zou hebben gedaan. Sterker nog, de Koran die onwaarneembare zaken openbaar maakt, heeft hier niets over gemeld.

Als deze plegers van onrecht jegens Mohammed (vrede zij met hem) daadwerkelijk met een objectieve blik en een zuiver hart naar deze zaak zouden hebben gekeken, dan zouden zij ook acht hebben geslagen op de overige verzen van Soerat al-Fath. Al deze verzen verblijden de moslims en de Profeet (vrede zij met hem) met steun en overwinning. Zou Mohammed (vrede zij met hem) tot de zondaren behoren zoals zij beweren, dan zou het toch onmogelijk zijn dat Allah hem met Zijn Licht zou steunen, Zijn Gunsten aan hem zou vervolmaken en hem zou leiden op het rechte Pad? Dit omdat overwinning slechts de oprechten toekomt.

Laten we stil staan bij de openingsverszen van Soerat al-Fath, namelijk (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken. Opdat Allah jouw vroegere zonden zal vergeven en ook de latere. En Hij vervolmaakt Zijn gunst aan jou en Hij leidt jou op het rechte Pad."

(Soerat al-Fath: 1-2)

Met het woord "zonden" in dit vers wordt niet hetgeen bedoeld wat aangeduid kan worden als het maken van fouten en overtredingen. Dit omdat Allah zijn profeten onschendbaarheid heeft geschonken en in het bijzonder aan de zegel der profeten, Mohammed (vrede zij met hem). Met zonden wordt hetgeen bedoeld wat Allah als zonden heeft aangemerkt en niet hetgeen wat in de tradities van de mensen als zonden wordt beschouwd.

Daarom werd Mohammed (vrede zij met hem) in de tijd voor zijn profeetschap door de mensen betiteld als de meest trouwhartige en allen getuigden van zijn oprechtheid, reinheid en uitmuntendheid.

Schamen de plegers van onrecht jegens Mohammed (vrede zij met hem) zich dan niet, om de meest geweldige mens die ooit op aarde heeft rondgelopen te doen voorkomen als een zondaar?

"Slecht zijn de woorden die uit hun monden voorkomen: zij spreken slechts leugenachtig."

(Soerat al-Kahf: 5)

www.saaid.net