Zijn alle Profeten gelijk aan elkaar?

10049

Vraag:

Zijn alle Profeten gelijk aan elkaar? Indien dat het geval is, waarom bevindt zich dan op elke gradatie van de hemel een Profeet, met Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de hoogste hemel?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Alle mensen zijn geschapen door Allah en zijn Zijn dienaren. Tot Hem behoren de Kracht en het Bevel tot in de eeuwigheid. Allah heeft middels Zijn uitgestrekte Wijsheid bepaald dat Hij een aantal van Zijn Engelen zou uitkiezen en deze te bevoorrechten boven de anderen. Zoals Djibriel, Mikaa’iel, Israafiel, Maalik en Ridwaan, zij hebben een hogere status dan de andere Engelen. En Hij heeft middels Zijn Wijsheid en Rechtvaardigheid bepaald dat Hij een aantal van de kinderen van Adam zou uitkiezen en sommigen van hen te bevoorrechten boven de anderen, zodat zij een hogere status en een betere positie hebben. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah kiest uit de Engelen gezanten en uit de mensen (Boodschappers). Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend.”

(Soerat al-Hadjj: 75)

En (interpretatie van de betekenis):

“Dat zijn de Boodschappers van wie Wij sommigen boven anderen bevoorrecht hebben, onder hen zijn er tot wie Allah gesproken heeft, en sommigen van hen heeft Hij (enkele) graden verheven…”

(Soerat al-Baqarah: 253)

Allah, de Verhevene, vertelt ons dat Hij deze Boodschappers heeft gekozen en geselecteerd van onder de mensheid. Nadat Hij een aantal van de Profeten en Boodschappers heeft genoemd, zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad.”

(Soerat al-Ancaam: 87)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En Allah heeft sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht met levensonderhoud…”

(Soerat an-Nahl: 71)

Hij heeft met Zijn Wijsheid bepaald dat Adam de vader van de mensheid zou zijn. En Zijn Wijsheid, Genade en Rechtvaardigheid schreven voor dat Hij vanuit het midden van het nageslacht van Adam een elite van Boodschappers en Profeten zou kiezen. Vrede en zegeningen zij met hen en met onze Profeet. Onder degenen die Hij heeft gekozen en heeft bevoorrecht boven anderen waren de Boodschappers die beschikten over standvastigheid (Oel ul-cAzm), namelijk Mohammed, Ibraahiem, Noeh, Moesa en cIesaa ibnoe Maryam. En Hij verkoos en bevoorrechtte boven hen allen hun leider, de laatste Boodschapper, onze Profeet Mohammed ibnoe cAbdillaah (vrede en zegeningen zij met hem). Hij is voorzeker de leider van de zonen van Adam, zonder enige grootspraak. Hij (vrede zij met hem) zou de vlag dragen en hem zou het recht van Voorspraak toegekend worden op de Dag der Opstanding. Hij (vrede zij met hem) is degene die al-Maqaam al-Mahmoed (de geprezen positie) zal bereiken in het Paradijs. Deze positie wordt slechts aan één persoon toegekend, en dat zal onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn.

Vandaar dat Allah een verbond en belofte is aangegaan met alle Profeten. Namelijk dat indien Mohammed (vrede zij met hem) gedurende het leven van één van hen gestuurd zou worden, dat zij verplicht zouden zijn om hem te volgen, hetgeen waarmee zij waren gekomen (aan wet- en regelgeving) achter te laten en datgene te volgen waarmee onze Profeet (vrede zij met hem) is gekomen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenk) toen Allah een overeenkomst aanging met de Profeten (en zei): “Wat Ik jullie ook gegeven heb van de Schrift en de Wijsheid; en er komt daarna een Boodschapper tot jullie bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen.” Hij zei: “Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn Verbond?” Zij zeiden: “Wij erkennen het.” Hij (Allah) zei: “Getuig dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen.” En wie zich daarna afwendt, dat zijn degenen die zware zonden begaan.”

(Soerat Aali cImraan: 81-82)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft tegen cOmar ibn ul-Khattaab gezegd: “Bij Allah, als mijn broeder Moesa nog leefde, dan zou hij geen (andere) keuze hebben dan mij te volgen.” En als de Messias cIesaa ibnoe Maryam neerdaalt aan het einde der tijden, dan zal hij komen om te regeren volgens de Shariecah (islamitische Wetgeving) van Mohammed (vrede zij met hem) en hij zal hem volgen.

Al het bovenstaande verwijst naar hun status bij Allah. Wat betreft hun religie; het is één religie, want zij allen riepen de mensen op tot het geloven in één God, Allah (Tawhied), en om alleen Hem te aanbidden met oprechte toewijding. Wat betreft de wetten, elk van hen had zijn eigen wetgeving die alleen voor zijn volk bedoeld was. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald…”

(Soerat al-Maa’idah: 48)

Maar de wijze (Shariecah) van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de meest perfecte, de beste, de meest complete en de meest geliefde bij Allah. Het heft alle voorgaande wetten op. Het staat buiten kijf dat de Profeten onderling verschillen in status en op verschillende niveaus verkeren. De besten onder hen, zoals boven vermeld, zijn de vijf Boodschappers van sterke wil (Oel ul-cAzm). En de beste van allemaal is de Zegel der Profeten, Mohammed (vrede zij met hem).

Met betrekking tot de authentieke Profetische overleveringen waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Verkies mij niet boven Yoenoes ibn Mattaa”, en: “Bij Degene Die Moesa boven de gehele schepping verkoos” – dit alles wijst op de immense nederigheid van de Profeet (vrede zij met hem) wanneer hij spreekt over zijn broeders, de Boodschappers. Maar hij is zonder enige twijfel de beste onder hen, want hij ging hen gedurende de nacht van al-Israa’ (de nachtreis) voor in het gebed in Bayt ul-Maqdis (Jeruzalem). Hij (vrede zij met hem) zal de leider van de zonen van Adam zijn op de Dag der Opstanding, en hij is de enige onder alle Boodschappers die het recht op Voorspraak wordt verleend op die Dag. Hij (vrede zij met hem) is degene die zei: “Van onder de zonen van Adam, heeft Allah Qoeraysh uitverkoren; uit (het nageslacht van) Qoeraysh heeft Hij Kinaanah uitverkoren; uit (het nageslacht van) Kinaanah heeft Hij Banie Haashim uitverkoren; en uit Banie Haashim heeft Hij mij uitverkoren.” Hij (vrede zij met hem) is de Uitverkorene (al-Moestafa) van onder de gehele mensheid.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid