Aanhouden met het begaan van een zonde

31583
Vraag:
Wat gebeurt er met een persoon die telkens dezelfde zonde blijft begaan?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Een persoon die telkens weer een zonde begaat, zal elke keer vergeven worden als hij zijn zonde doet volgen door berouw. Wel dient zijn berouw iedere keer oprecht te zijn. Dat dit mogelijk is, kunnen we zien aan de wijze waarop de metgezellen omgingen met mensen die meerdere malen het geloof verlieten. Aboe Bakr bracht tijdens zijn kalifaat een aantal mensen terug naar de Islam, nadat ze deze eerder hadden verlaten. Dit ondanks het feit dat deze mensen eerst ongelovig waren, de Islam binnentraden, daarna de Islam weer verlieten en vervolgens weer de Islam accepteerden. Alle metgezellen accepteerden hun berouw, ondanks het feit dat de zonde van de mensen die het geloof verlieten groter is dan de zonde van de moslim. Het berouw van de moslim zal dus waarschijnlijk eerder aanvaard worden, zelfs als hij herhaaldelijk zondigt, dan de zonde van iemand die meerdere malen het geloof de rug toekeert.
Het keer op keer om vergeving vragen heeft wel een voorwaarde. Het eerste en het daarop volgende berouw moeten oprecht en uit het hart zijn. Berouw kan dus niet getoond worden in de vorm van uiterlijk vertoon. Het is daarom niet de bedoeling dat je aangemoedigd wordt om herhaaldelijk een zonde te begaan. Evenmin is het de bedoeling dat de moslim de Genade van Allah en het feit dat Allah berouw accepteert als excuus gebruikt om een zonde te begaan. Bedoeling is juist om de zondaar aan te moedigen altijd berouw te tonen. De moslim moet gerustgesteld worden, weten dat de poort van genade open staat en dat de Vergevensgezindheid van Allah groter is dan de zonde. De zondaar zou dus niet moeten wanhopen aan de Genade van Allah. Hij dient zich tot Hem te keren.
De Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd dat zijn Heer heeft gezegd: “Mijn dienaar begaat een zonde, dan zegt hij: ,,Oh Allah, vergeeft U mijn zonde.” Dan zegt Allah: ,,Mijn dienaar heeft een zonde begaan, maar hij weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en deze wegneemt. Ik vergeef mijn dienaar dus.” Dan begaat hij weer een zonde en zegt: ,,O Allah, vergeeft U mijn zonde.” Dan zegt Allah: ,,Mijn dienaar heeft een zonde begaan, maar hij weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en deze wegneemt. Ik vergeef mijn dienaar dus.” Dan begaat hij weer een zonde en zegt: ,,O Allah, vergeeft U mijn zonde.” Dan zegt Allah: ,,Mijn dienaar heeft een zonde begaan, maar hij weet dat hij een Heer heeft Die de zonden vergeeft en deze wegneemt. Ik vergeef mijn dienaar dus…”
(al-Boekhaari en Moeslim)
cAli heeft gezegd: “De beste van jullie is degene die verleid wordt maar berouw toont.” Er werd gezegd: “En wat als hij nog een keer zondigt?” Hij zei: “Hij dient Allah vergiffenis te vragen en berouw te tonen.” “En wat als hij nog een keer zondigt?” Hij zei: “Hij dient Allah vergiffenis te vragen en berouw te tonen.” “En wat als hij nog een keer zondigt?” Hij zei: “Hij dient Allah vergiffenis te vragen en berouw te tonen.” Er werd gezegd: “Voor hoe lang?” Hij zei: “Tot de Shaytaan is verslagen.”
(Ibn Radjab)
Verder is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die berouw toont voor een zonde is als degene die geen zonde heeft begaan.”
(Sahieh ibn Maadjah)
Aan al-Hasan werd gevraagd: “Zou niemand van ons zich moeten schamen om zijn Heer te vragen zijn zonde te vergeven, vervolgens dit weer te doen (het plegen van de zonde), dan om vergiffenis te vragen, en dan dit weer te doen?” Hij zei: “De Shaytaan zou wensen dat jullie deze houding aannemen, raakt dus niet vermoeid met het vragen van vergiffenis.”
Ook zei hij: “Ik denk dat dit niets anders is dan de houding van de moslim, namelijk het tonen van berouw nadat de gelovige telkens een zonde begaat.”
Umar ibn Abd il-cAziez zei in zijn preek: “O mensen, eenieder die een zonde begaat, laat hem zoeken naar de Vergiffenis van Allah en berouw tonen. Als hij dit nog een keer doet (het plegen van de zonde), laat hem zoeken naar de vergiffenis van Allah en berouw tonen. Als hij dit nog een keer doet, laat hem zoeken naar de vergiffenis van Allah en berouw tonen. Dit omdat de zonde hangt rond de nek van een persoon, en je gaat ten onder door het aanhouden met het plegen van de zonde.”
Wat hiermee wordt bedoeld is dat een persoon onvermijdelijk zondes begaat waarvan voorbestemd is dat hij deze begaat, zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Elke zoon van Adam heeft een aandeel in Zinaa (ontucht) die voor hem is voorgeschreven, en deze zal hem hoe dan ook bereiken.”
(Moeslim)
Maar Allah geeft de mensen een uitweg voor de zondes die zij begaan. De zonde wordt namelijk weggenomen door het tonen van berouw en het vragen om vergiffenis. Doen zij dit, dan zullen zij zich ontdoen van het kwaad van de zonde. Houden zij echter aan in het begaan van de zonde, dan zullen zij ten onder gaan.
islam.qa.com