Aanvaarding van berouw

39612
Vraag:
 
Niemand kent de vele zonden die ik heb verricht, behalve Allah. Wat moet ik doen opdat Allah mijn berouw zal aanvaarden?
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Het geloof van een moslim kan verzwakken en hij kan overmand worden door zijn begeerten. De Shaytaan kan de zonde voor hem aantrekkelijk maken, waardoor hij zichzelf onrecht aandoet en vervalt in datgene wat Allah verboden heeft. Maar Allah is Barmhartig tegenover Zijn dienaren en Zijn Genade omvat alles. Indien iemand berouw toont na het begaan van een zonde, dan zal Allah zal zijn berouw aanvaarden, aangezien Allah de Vergevensgezinde en Genadevolle is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wie na zijn onrecht berouw toont en goede daden verricht: Allah aanvaardt het berouw van hem. Zeker, Allah is Vergevensgezind en Barmhartig.”
(Soerat al-Maa’idah: 39)
Allah is de Vergevensgezinde en de Vrijgevige. Hij draagt Zijn dienaren op om oprecht berouw te tonen, zodat zij de Genade van Allah kunnen verkrijgen en Zijn Paradijs kunnen binnentreden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen op de Dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen.”
(Soerat at-Tahriem: 8)
De poorten van berouw staan open voor Zijn dienaren totdat de zon opkomt in het Westen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah spreidt Zijn Hand uit gedurende de nacht om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de dag en Hij spreidt Zijn Hand uit gedurende de Dag om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de nacht. (Dit zet zich voort) totdat de zon opkomt vanuit het Westen.”
(Moeslim)
Oprecht berouw is niet alleen maar iets wat je zegt. De aanvaarding van berouw is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
– Met de zonde moet onmiddellijk gestopt worden;
– De persoon in kwestie moet spijt hebben van wat zich in het verleden heeft voorgedaan;
– Hij moet zich voornemen nooit meer terug te vallen in datgene waarvoor hij berouw heeft getoond;
– Hij moet de rechten of het bezit van de mensen herstellen als de zonde betrekking heeft op anderen;
– Hij moet berouw tonen voordat de kwelling van de dood hem treft.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Allah aanvaardt slechts het berouw van degenen die het slechte uit onwetendheid bedrijven en vervolgens snel berouwvol zijn. Zij zijn degenen van wie Allah het berouw aanvaardt en Allah is Alwetend en Alwijs. Er is geen berouw voor degenen die het slechte bedrijven totdat één van hen de dood nabij is, (en dan) zegt: ,,Zeker, nu heb ik berouw.” En ook niet voor degenen die ongelovig sterven. Zij zijn degenen voor wie Wij een pijnlijke bestraffing hebben voorbereid.”
(Soerat an-Nisaa’: 17-18)
Allah aanvaardt het berouw en is Genadevol. Hij roept de zondaar op tot het tonen van berouw, zodat Hij hen kan vergeven (interpretatie van de betekenis):
“Jullie Heer heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven. Indien één van jullie uit onwetendheid slecht doet en dan daarna berouw heeft en zich betert: zeker, dan is Hij Vergevensgezind en Barmhartig.”
(Soerat al-Anʿaam: 54)
Allah is Goedgunstig tegenover Zijn dienaren en houdt van degenen die berouw tonen en aanvaardt hun berouw. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Hij is Degene Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt. En Hij vergeeft de slechte daden en Hij weet wat jullie doen.”
(Soerat ash-Shoeraa: 25)
“Zeker, Allah heeft de berouwvolle lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen.”
(Soerat al-Baqarah: 222)
Als een ongelovige moslim wordt, doet Allah zijn slechte daden omzetten in goede daden en vergeeft Hij hen voor hun voorgaande zonden. Hij zegt immers (interpretatie van de betekenis):
“Zeg tot degenen die ongelovig zijn, dat als zij ophouden (met ongelovig zijn) hen hun verleden wordt vergeven. Maar als zij (hiertoe) terugkeren, welnu, in het verleden heeft de behandeling tegen de vroegere reeds plaats gevonden.”
(Soerat al-Anfaal: 38)
Allah is Vergevensgezind en Genadevol en houdt van het berouw van Zijn dienaren. Hij schrijft hen het tonen van berouw voor, zodat Hij hen zal vergeven. De duivels van onder de mensheid en de Djinn willen de mensen van de waarheid afhouden en hen doen afbuigen naar valsheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Allah wil jullie berouw aanvaarden, terwijl degenen die hun begeerten volgen willen dat jullie je enorm afwenden.”
(Soerat an-Nisaa’: 27)
De Genade van Allah omvat alle zaken. Als de zonden van een persoon groot zijn en hij zichzelf veel onrecht heeft aangedaan doch berouw toont, dan zal Allah zijn berouw aanvaarden en zijn zonden vergeven hoe groot deze ook zijn. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Zeker, Hij is de Vergevensgezinde en de Barmhartige.”
(Soerat az-Zoemar: 53)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Onze Heer daalt iedere nacht neer gedurende het derde en laatste deel van de nacht en zegt: ,,Wie smeekt mij zodat ik hem kan antwoorden? Wie vraagt mij zodat ik hem kan geven? Wie zoekt mijn Vergiffenis, zodat ik hem kan vergeven?”
(Moeslim)
De mens is zwak. Als een persoon zondigt, dient hij telkens vergiffenis te vragen. Allah is de Vergevensgezinde en Genadevolle en Hij is Degene die zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wie slechte werken verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar dan om vergeving bij Allah vraagt: hij zal vinden dat Allah Vergevensgezind en Barmhartig is.”
(Soerat an-Nisaa’: 110)
De moslim is kwetsbaar in het begaan van fouten en zonden. Hij moet dus steevast berouw tonen en vergiffenis vragen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bij Allah, ik smeek Allah om vergiffenis en keer me meer dan zeventig keer per dag berouwvol tot Hem.”
(al-Boekhaarie)
Allah houdt van het berouw van Zijn dienaren en aanvaardt deze. Waarlijk, hij is er verheugd mee, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als een persoon berouw toont, is Allah meer verheugd dan één van jullie die zijn kameel vindt nadat hij deze was verloren in de woestijn.”
(al-Boekhaarie)
Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaami’
Sheikh Mohammed ibn Ibrahiem at-Toewadjri