Beproeving of Woede van Allah?

46569

Vraag:

Hoe weet een persoon die aan ziekte, kwellingen of verlies lijdt, dat hij beproefd wordt of dat dit juist de Toorn is van Allah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah beproeft Zijn dienaren zowel in voor- en tegenspoed, als in moeilijke en makkelijke tijden. Allah beproeft de mens soms met deze zaken om hem zo in rang te doen stijgen, zijn status te verhogen en (de beloning van) zijn goede daden te verdubbelen. Zoals Allah dit deed bij Zijn profeten en boodschappers (vrede zij met hen allen) en de rechtvaardigen onder de mensen die Hem aanbidden.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degenen die het zwaarst beproefd worden onder de mensen zijn de profeten, dan de beste na hen en daarna de beste na hen.”

Een beproeving kan gezien worden als een test om de mens in rang te doen stijgen en de beloning te verhogen, zoals Allah dit voor sommige rechtschapen dienaren doet.

Deze beproevingen kunnen ook als boetedoening gelden voor de slechte daden, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie kwaad doet, zal er voor gestraft worden en hij zal buiten Allah geen beschermer of helper vinden.”

(Soerat an-Nisaa’: 123)

En ook de uitspraak van de Profeet waarin hij zei:“Geen ellende en ziekte treft de moslim, noch zorg, verdriet, schade of pijn, en zelfs geen doorn die hem prikt, of Allah zal vanwege dit enkele zonden van hem kwijtschelden.”

(al-Boekhaari)

In een andere overlevering zegt de Profeet: “Degene met wie Allah het goede voor heeft, onderwerpt Hij aan een beproeving.”

Het kan zijn dat het gaat om een vervroegde bestraffing, vanwege een overtreding van een dienaar waarvoor hij niet snel berouw heeft getoond. Zo zegt de Profeet: “Als Allah het goede wenst voor Zijn dienaar, dan haast Hij Zich met de bestraffing van de dienaar in deze wereld. En als Allah het slechte met Zijn dienaar voor heeft, dan houdt Hij zijn zonden achter totdat deze worden vergolden op de Dag des Oordeels.”

(at-Tirmidhi)

Soms beproeft Allah de mensen vanwege hun zonden en overtredingen, zodat de bestraffing hiervoorbespoedigd wordt, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.”

(Soerat ash-Shoeraa: 30)

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de mens tekortkomingen heeft en zich niet altijd houdt aan alle verplichtingen. Deze beproevingen zijn hieraan te wijten. Zo ook de overtredingen van de mensen ten opzichte van de Bevelen van Allah.

Vandaar dat als iemand van de rechtschapen dienaren van Allah getroffen wordt met een ziekte of iets dergelijks, dan kan dit gezien worden als het soort beproevingen waarmee de profeten en boodschappers ook te maken hadden. Dit soort beproevingen doen hem in rang stijgen en verhoogt hun beloning. Bovendien worden deze dienaren als voorbeeld voor anderen gesteld in het hebben van geduld en tevredenheid.

Alle lof behoort toe aan Allah. En moge Zijn Vrede en Zegeningen zijn met onze laatste Profeet.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz