Bestaat zoiets als een goede nieuwlichterij

4751

Vraag:

Wat is de betekenis van een nieuwlichterij (bidcah) en bestaat er zoiets als een goede nieuwlichterij (bidcah hasanah)? Vraag ontvangen op 1 april 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De religieuze betekenis van een nieuwlichterij is het aanbidden van Allah op een wijze die niet voorgeschreven is door Allah. Of indien je wil, het aanbidden van Allah niet conform de handelswijze van de Profeet (vrede zij met hem) en de rechtgeleide kaliefen.

De eerste definitie is herleid uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Hebben zij deelgenoten die hun in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven?” (Soerat ash-Shoeraa: 21)

De tweede definitie is op te maken uit de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Houdt jullie vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide, rechtschapen kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan vast, bijt jullie erin met je achterste kiezen en hoedt jullie voor de nieuwlichterijen.” (Aboe Daawoed en at-Tirmidhi)

Eenieder die Allah pleegt te aanbidden op een wijze die niet voorgeschreven is door Allah of een manier die afwijkt van die van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn rechtgeleide kaliefen, wordt gezien als een nieuwlichter (moebtadic). Ongeacht of het nu een aanbidding betreft die ziet op de Namen en Eigenschappen van Allah of op Zijn Wetten en Voorschriften.

Wat betreft de algemene zaken die voortvloeien uit tradities en gewoonten, deze kunnen niet aangemerkt worden als een religieuze nieuwlichterij, ook al valt dit taalkundig aan te merken als een vorm van nieuwlichterij. Deze laatstgenoemde zaken vallen dan ook niet onder de strenge waarschuwing van de Profeet (vrede zij met hem).

In het geloof bestaat niet zoiets als een goede nieuwlichterij (bidcah hasanah). Wel kennen wij zoiets als een goede soennah (soennah hasanah). Het betreft hier een daad die in overeenstemming is met de Islamitische Wetgeving en die drie vormen kan aannemen:

1. Het door iemand aanvangen met een goed daad. Dit is de reden voor de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) aanspoorde tot het geven van liefdadigheid. Waarna een man kwam aanzetten met een zak gevuld met zilver en deze in de schoot van de Profeet (vrede zij met hem) wierp. Hierop zei hij (vrede zij met hem): “Wie in de Islam aanvangt met een goede soennah, hem komt de beloning ervan toe en ook de beloning van degenen die hiernaar handelen.” (Moeslim en Ahmad)

2. Het nieuw leven inblazen van een verlate soennah.

3. Het verrichten van een zaak die als middel dient voor een religieus doel, zoals het bouwen van scholen en het drukken van boeken. Dit op zich is geen daad van aanbidding, maar omdat het een hulpmiddel is tot aanbidding, valt het onder de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem), waarin hij zegt: “Wie in de Islam aanvangt met een goede soennah, hem komt de beloning ervan toe en ook de beloning van degenen die hiernaar handelen.” (Moeslim en Ahmad)

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 181